Възстановяване на суми, връщане и замяна,
Инструкции за анулиране и формуляр за анулиране

30-дневен срок за анулиране

Потребителите, т.е. всяко физическо лице, действащо за цели, които са изцяло или предимно извън неговата търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност, имат право да се откажат от всеки договор при следните условия

A. Инструкции за анулиране
Право на отмяна

Имате право да прекратите този договор в рамките на 30 дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране изтича след 30 дни от деня, в който вие придобиете или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, придобие физическо владение върху стоките. За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате за решението си да анулирате този договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или по електронна поща). Можете да използвате приложения образец на формуляр за анулиране, но той не е задължителен. За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото си на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

Най-лесният начин е да ни изпратите имейл на адрес

REFUND@ inchealth.ch

+

Продукт / поръчка
Адрес за връщане за бърза обработка:

фокус инч

Последици от отмяната

Ако анулирате този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникващи, ако изберете вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и не по-късно от четиринадесет дни след деня, в който сме информирани за решението ви да анулирате този договор. Можем да приспаднем от сумата за възстановяване загубата на стойността на доставените стоки, ако загубата е резултат от ненужно боравене от ваша страна. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили на друго. Във всеки случай няма да дължите никакви такси в резултат на възстановяването. Можем да задържим възстановяването, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Вие трябва да изпратите обратно стоките или да ги предадете на нас или на focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни съобщите за отказа си от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие ще поемете преките разходи за връщането на стоките. Вие носите отговорност само за намалената стойност на стоките в резултат на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Изключване и/или преждевременно изтичане на правото на отказ. Правото на отказ от договора се прекратява в случай на договор за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена, ако те се разпечатат след доставката.

Обща информация

1) Моля, предотвратете повреждането и замърсяването на стоките. Моля, върнете стоките, ако е възможно, в оригиналната опаковка с всички аксесоари и всички компоненти на опаковката. Ако е необходимо, моля, използвайте защитна външна опаковка. Ако вече не разполагате с оригиналната опаковка, моля, използвайте подходяща опаковка, осигуряваща адекватна защита срещу потенциални транспортни повреди.

2) Моля, не връщайте стоките за превоз на товари.

3) Моля, имайте предвид, че горепосочената обща информация в раздел 1 и 2 не е предпоставка за ефективно упражняване на правото ви на отказ.

B. Формуляр за анулиране

Ако желаете да анулирате този договор, моля, попълнете и изпратете този формуляр.

Аз/ние (*) с настоящото уведомявам/е, че аз/ние (*) анулирам/а моя/нашия (*) договор за продажба на следните стоки (*) / за предоставяне на следната услуга (*),

Поръчано на (*) / получено на (*)

Име на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

Подпис на потребителя(ите) (само ако този формуляр се подава на хартия)

Дата

(*) Зачеркнете, ако е необходимо