Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες για τον πελάτη

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της Inchealth GmbH (εφεξής "Πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών που συνάπτει ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") με τον Πωλητή σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη απορρίπτεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση δελτίων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.3. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.

1.4. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή της ελεύθερης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του Πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Με τον τρόπο αυτό, αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.3 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών,
- αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όπου η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται πρώτη μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει με τη λήξη της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο Πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο Πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4 Εάν ο πελάτης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal"), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της PayPal, διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Amazon Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής: "Amazon"), με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Χρήσης Amazon Payments Europe, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/help/201751590. Εάν ο πελάτης επιλέξει "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής προς την Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6 Όταν η προσφορά γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον Πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και διαβιβάζεται στον Πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) αφού ο Πελάτης αποστείλει την παραγγελία του. Ο Πωλητής δεν θα καταστήσει το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέραν αυτού. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του Πωλητή και ο πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη του, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία σύνδεσης.

2.7 Πριν από τη δεσμευτική τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η απεικόνιση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώνει τις καταχωρήσεις του κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8 Για τη σύναψη της σύμβασης είναι διαθέσιμες η γερμανική και η αγγλική γλώσσα.

2.9 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν ανατεθεί από τον πωλητή για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας μπορούν να παραληφθούν.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα ανάκλησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του Πωλητή σχετικά με την υπαναχώρηση.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις περαιτέρω έξοδα για τα οποία ο Πωλητής δεν ευθύνεται και τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "PayPal Credit" (πληρωμή με δόσεις μέσω PayPal), ο Πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή στην PayPal. Πριν αποδεχθεί τη δήλωση εκχώρησης του Πωλητή, η PayPal διενεργεί έλεγχο φερεγγυότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα στοιχεία του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Credit" σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν η μέθοδος πληρωμής "PayPal Credit" εγκριθεί από την PayPal, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου στην PayPal με τους όρους που ορίζει ο πωλητής, οι οποίοι του γνωστοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή στην PayPal μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης.

4.6 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής "SOFORT"). Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του ποσού του τιμολογίου μέσω του "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να διαθέτει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχει ενεργοποιηθεί για τη συμμετοχή στο "SOFORT", να ταυτοποιείται αναλόγως κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώνει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Στη συνέχεια, η συναλλαγή πληρωμής εκτελείται αμέσως από το "SOFORT" και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" είναι διαθέσιμες στον πελάτη στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "VR Payment", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία (στο εξής: "VR Payment"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της VR Payment γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Η VR Payment μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "VR Payment" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Stripe", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Stripe"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της Stripe θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Η Stripe ενδέχεται να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Stripe διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://stripe.com/de.

4.9. Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου είναι πληρωτέο μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου για προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία αναγγέλλεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρότι δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της ανάκλησης της χρέωσης, εφόσον ευθύνεται για αυτήν.

4.10 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου θα πρέπει να πληρωθεί μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου για προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) του πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία ανακοινώνεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, αν και δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και να απορρίπτει τον εν λόγω τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.

4.11 Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "PayPal Direct Debit", η PayPal θα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εκ μέρους του πωλητή προενημέρωση. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρότι δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της επιστροφής χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό.

4.12 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω Stripe, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "Stripe"). Στην περίπτωση αυτή, η Stripe θα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου προ-ενημέρωσης εκ μέρους του πωλητή. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της ανάκλησης χρέωσης, εάν ευθύνεται γι' αυτό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας όταν επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και να απορρίπτει τον εν λόγω τρόπο πληρωμής εάν ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας είναι αρνητικός.

4.13 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα γίνεται σε συνεργασία με την BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Γερμανία, την οποία ο Πωλητής εξουσιοδοτεί να εισπράττει τις απαιτήσεις για λογαριασμό του. Η BS PAYONE GmbH εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον καθορισμένο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακόμη και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της BS PAYONE GmbH, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.14 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα γίνεται σε συνεργασία με τη secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) στην οποία ο Πάροχος εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Η secupay AG εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον καθορισμένο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Σε περίπτωση εκχώρησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο στη secupay AG με απαλλακτικό αποτέλεσμα. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακόμη και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της secupay AG, ο προμηθευτής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα προϊόντα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.15 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω Stripe, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "Stripe"). Η Stripe διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και να αρνηθεί αυτόν τον τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Εάν ο Πωλητής προσφερθεί να αποστείλει τα αγαθά, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλωθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας του Πωλητή είναι καθοριστική για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Κατά παρέκκλιση από αυτό, εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής PayPal, η διεύθυνση παράδοσης που έχει κατατεθεί από τον πελάτη στην PayPal κατά τη στιγμή της πληρωμής είναι καθοριστική.

5.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πωλητής ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης από τον πελάτη, για τα έξοδα επιστροφής ισχύει η πρόβλεψη στις οδηγίες ανάκλησης του πωλητή.

5.3. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει κατ' αρχήν στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τα αγαθά μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει στον πελάτη, ακόμη και στην περίπτωση καταναλωτών, μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή, εάν ο πελάτης αναθέτει στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή να εκτελέσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως κατονομάσει το πρόσωπο ή το ίδρυμα αυτό στον πελάτη.

5.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης αυτοπαράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο Πωλητής έχει συνάψει, με τη δέουσα επιμέλεια, συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης με τον προμηθευτή. Ο Πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως και το αντίτιμο θα επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.

5.5 Η αυτοσυλλογή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

5.6 Τα κουπόνια παρέχονται στον πελάτη ως εξής:
- με λήψη
- μέσω e-mail
- ταχυδρομικώς

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,
- ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τύπο της μεταγενέστερης εκτέλεσης,
- στην περίπτωση καινούργιων αγαθών, η προθεσμία παραγραφής των ελαττωμάτων είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών,
- στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται,
- η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν η παράδοση αντικατάστασης πραγματοποιείται εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.

7.3 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η σύντμηση των προθεσμιών δεν ισχύουν για
- σε αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων του πελάτη,
- σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα,
- για αγαθά που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους για ένα κτίριο και έχουν προκαλέσει την ελαττωματική του κατάσταση,
- για οποιαδήποτε υφιστάμενη υποχρέωση του Πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων για την παράδοση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.4. Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής που τυχόν υφίσταται δεν θίγονται.

7.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτύρεται για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά στον παραλήπτη και να ενημερώνει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν το πράξει, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης

8.1 Τα κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον Πωλητή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον Πελάτη (εφεξής "κουπόνια προωθητικών ενεργειών") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

8.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προωθητική ενέργεια με κουπόνι, εάν προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού προώθησης.

8.3 Τα κουπόνια προσφοράς μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

8.4 Μόνο ένα προωθητικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του κουπονιού προώθησης. Τυχόν υπόλοιπο πίστωσης δεν επιστρέφεται από τον Πωλητή.

8.6 Εάν η αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

8.7. Το πιστωτικό υπόλοιπο ενός κουπονιού προσφοράς δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε κερδίζει τόκους.

8.8 Το κουπόνι προώθησης δεν επιστρέφεται εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με το κουπόνι προώθησης στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.9 Το προωθητικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει την προωθητική δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την αδυναμία συμμετοχής, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

9) Εξαργύρωση δωροεπιταγών

9.1 Οι δωροεπιταγές που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (εφεξής "Δωροεπιταγές") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Δωροεπιταγή.

9.2 Οι Δωροεπιταγές και τα υπόλοιπα των Δωροεπιταγών μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου έτους που έπεται του έτους αγοράς της Δωροεπιταγής. Τα υπόλοιπα υπόλοιπα θα πιστώνονται στον πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.

9.3 Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

9.4 Μόνο μία δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

9.5 Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά Αγαθών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πρόσθετων Δωροεπιταγών.

9.6 Εάν η αξία της Δωροεπιταγής δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

9.7 Το υπόλοιπο μιας Δωροεπιταγής δεν θα καταβάλλεται σε μετρητά ούτε θα κερδίζει τόκους.

9.8 Η Δωροεπιταγή είναι μεταβιβάσιμη. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει τη Δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την έλλειψη επιλεξιμότητας, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

10) Εφαρμοστέο δίκαιο

Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με εξαίρεση το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου ισχύει μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αίρεται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

11) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

11.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

11.2 Ο Πωλητής δεν υποχρεούται ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.