Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες για τον πελάτη

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της Inchealth GmbH (εφεξής "Πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών που συνάπτει ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") με τον Πωλητή σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη απορρίπτεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση δελτίων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.3. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.

1.4. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή της ελεύθερης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του Πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Με τον τρόπο αυτό, αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.3 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών,
- αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όπου η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται πρώτη μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει με τη λήξη της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο Πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο Πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4 Εάν ο πελάτης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από την PAYPAL, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PAYPAL"), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της PAYPAL, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PAYPAL - σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PAYPAL, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρει η PAYPAL και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "AMAZON Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής: "AMAZON"), με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Χρήσης AMAZON Payments Europe, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Εάν ο πελάτης επιλέξει "AMAZON Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής προς την AMAZON κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6 Όταν η προσφορά γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον Πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και διαβιβάζεται στον Πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) αφού ο Πελάτης αποστείλει την παραγγελία του. Ο Πωλητής δεν θα καταστήσει το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέραν αυτού. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του Πωλητή και ο πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη του, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία σύνδεσης.

2.7 Πριν από τη δεσμευτική τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η απεικόνιση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώνει τις καταχωρήσεις του κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους στους οποίους ο πωλητής έχει αναθέσει την επεξεργασία της παραγγελίας μπορούν να παραληφθούν.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα ανάκλησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του Πωλητή σχετικά με την υπαναχώρηση.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις περαιτέρω έξοδα για τα οποία ο Πωλητής δεν ευθύνεται και τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5 Εάν επιλεγεί μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "PAYPAL", η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται μέσω της PAYPAL, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για το σκοπό αυτό. Εάν ο Πωλητής προσφέρει επίσης μεθόδους πληρωμής μέσω της υπηρεσίας PAYPAL για τις οποίες προβαίνει σε προκαταβολές στον Πελάτη (π.χ. αγορά επί πιστώσει ή πληρωμή με δόσεις), εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή στην PAYPAL ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναθέσει η PAYPAL και έχει κατονομάσει συγκεκριμένα στον Πελάτη. Πριν από την αποδοχή της δήλωσης εκχώρησης του Πωλητή, το PAYPAL ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναλάβει το PAYPAL διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα στοιχεία του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής εγκριθεί, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός της συμφωνηθείσας περιόδου πληρωμής ή στα συμφωνηθέντα διαστήματα πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μόνο στο PAYPAL ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναθέσει το PAYPAL με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ο Πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης.

4.6 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής "SOFORT"). Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του ποσού του τιμολογίου μέσω του "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να διαθέτει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχει ενεργοποιηθεί για τη συμμετοχή στο "SOFORT", να ταυτοποιηθεί αναλόγως κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Στη συνέχεια, η συναλλαγή πληρωμής εκτελείται αμέσως από το "SOFORT" και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" είναι διαθέσιμες στον πελάτη στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Εάν επιλεγεί ένας τρόπος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "mollie", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (στο εξής: "mollie"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας mollie θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η mollie μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "mollie" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.mollie.com/de/.

4.8 Εάν επιλεγεί ένας τρόπος πληρωμής RATEPAY που προσφέρεται από τον Πωλητή (π.χ. τιμολόγιο RATEPAY, προπληρωμή RATEPAY, άμεση χρέωση RATEPAY, τμηματική πληρωμή RATEPAY), η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω της RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Βερολίνο (εφεξής "RATEPAY"), στην οποία ο Πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του έναντι του Πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερωθεί στον ιστότοπο του πωλητή για το ποιες μεθόδους πληρωμής RATEPAY προσφέρει ο πωλητής λεπτομερώς. Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές στην RATEPAY μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη (π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πληρωμής της RATEPAY, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι εδώ: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "VR Payment", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής: "VR Payment"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της VR Payment γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η VR Payment μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, για τους οποίους ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "VR Payment" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "ADYEN", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Άμστερνταμ, Ολλανδία (εφεξής: "ADYEN"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της ADYEN γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η ADYEN μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, για τους οποίους ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "ADYEN" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "UNZER", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Χαϊδελβέργη, Γερμανία (στο εξής: "UNZER"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της UNZER γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η UNZER μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, για τους οποίους ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "UNZER" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "STRIPE", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "STRIPE"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της STRIPE θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Η STRIPE μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την STRIPE διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://STRIPE.com/de.

4.13 Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω του BillSAFE, το τίμημα της αγοράς είναι απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς παρακράτηση στην PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (εφεξής "PAYPAL") ως διαχειριστής της υπηρεσίας πληρωμών BillSAFE. Η μέθοδος πληρωμής αγορά επί πιστώσει προϋποθέτει επιτυχή έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας από την PAYPAL. Εάν επιτραπεί στον πελάτη να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής αγορά επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την PAYPAL, στην οποία ο προμηθευτής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μόνο στην PAYPAL με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ακόμα και αν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά επί πιστώσει μέσω BillSAFE, ο πάροχος παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν εν προκειμένω οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του BillSAFE, τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει και πρέπει να επιβεβαιώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγορά επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.14 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω PAYONE, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί στην PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Γερμανία, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς παρακράτηση. Η αγορά επί πιστώσει είναι δυνατή μόνο για πελάτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο τρόπος πληρωμής με προπληρωμή προϋποθέτει την επιτυχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από την PAYONE GmbH. Εάν επιτραπεί στον πελάτη η αγορά επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την PAYONE GmbH, στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να καταβάλει πληρωμή στην PAYONE GmbH μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ακόμα και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει μέσω της PAYONE, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγορά επί πιστώσει μόνο από και μέχρι έναν ορισμένο όγκο παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής εάν ο όγκος παραγγελίας υπολείπεται ή υπερβαίνει τον καθορισμένο όγκο παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.15 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω MASTERPAYMENT, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί χωρίς παρακράτηση στην net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Μόναχο ("net-m privatbank 1891 AG") αμέσως μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει προϋποθέτει επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από την MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Εάν επιτραπεί στον πελάτη να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής αγορά επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την net-m privatbank 1891 AG, στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή προς την net-m privatbank 1891 AG μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ακόμα και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει μέσω MASTERPAYMENT, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Μια περαιτέρω προϋπόθεση για τη χρήση της μεθόδου πληρωμής αγορά για λογαριασμό μέσω MASTERPAYMENT είναι ότι ο Πελάτης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγορά σε λογαριασμό μόνο μέχρι ένα ορισμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για τον αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.16 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω PAYMORROW, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί στην InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, χωρίς παρακράτηση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Η αγορά μέσω λογαριασμού προϋποθέτει την επιτυχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από την PAYMORROW GmbH. Εάν επιτραπεί στον πελάτη να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την PAYMORROW GmbH, στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή προς την PAYMORROW GmbH μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ακόμα και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει μέσω της PAYMORROW, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Επιπλέον, ισχύουν εν προκειμένω οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της PAYMORROW, τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει και πρέπει να επιβεβαιώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.17 Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά επί πιστώσει μέσω του RAKUTEN Checkout, το τίμημα της αγοράς είναι απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου χωρίς παρακράτηση στην RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να πληρώσει την RAKUTEN Deutschland GmbH μόνο με απαλλαγή από το χρέος. Ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει προϋποθέτει επιτυχή έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας από την RAKUTEN Deutschland GmbH. Ακόμα και αν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μέσω του RAKUTEN Checkout, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Επιπλέον, ισχύουν εν προκειμένω οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της RAKUTEN Deutschland GmbH, στους οποίους ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου όγκου παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.18 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω της Santander, το τίμημα της αγοράς είναι απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς παρακράτηση στη Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Η αγορά με τιμολόγιο είναι δυνατή μόνο για πελάτες που ενεργούν ως καταναλωτές και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει προϋποθέτει επιτυχή έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας από τη Santander Consumer Bank AG. Εάν η χρήση της αγοράς επί πιστώσει δεν είναι δυνατή λόγω ανεπαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας ή για άλλους λόγους, θα προσφερθεί στον πελάτη μια εναλλακτική επιλογή πληρωμής. Ο πελάτης είναι ελεύθερος να συνάψει τη σύμβαση χρησιμοποιώντας τον εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που προσφέρεται ή να ακυρώσει τη διαδικασία παραγγελίας. Εάν επιτραπεί στον πελάτη να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την Santander Consumer Bank AG, στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μόνο προς την Santander Consumer Bank AG Santander με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του για πληρωμή ή δεν την εκπληρώσει πλήρως εντός της προθεσμίας πληρωμής, θα περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής χωρίς περαιτέρω υπενθύμιση. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε από την αθέτηση πληρωμών. Η ζημία που προκαλείται από την υπερημερία μπορεί να περιλαμβάνει, ιδίως, έξοδα για υπενθυμίσεις και έξοδα για την ανάληψη κατάλληλων νομικών ενεργειών (π.χ. αμοιβές δικηγόρων). Η Santander Consumer Bank AG διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τέλος 1,20 ευρώ για κάθε υπενθύμιση. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία ή ότι δεν έχει προκληθεί αυτό το ποσό ζημίας. Οι απαιτήσεις κατά του πελάτη που απορρέουν από την αγορά επί πιστώσει μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκχωρηθούν σε τρίτους, ιδίως σε εισπρακτικές εταιρείες με σκοπό την είσπραξη καθυστερούμενων ποσών.
Ακόμα και αν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω της Santander, ο Πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα προϊόντα, το χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.
Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής εάν υπερβεί τον καθορισμένο όγκο παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.19 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού μέσω SECUPAY, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί χωρίς παρακράτηση στην SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει προϋποθέτει επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από την SECUPAY S.A.. Εάν επιτραπεί στον πελάτη η αγορά επί πιστώσει μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την SECUPAY S.A., στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να καταβάλει πληρωμή στην SECUPAY S.A. μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ακόμα και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά για λογαριασμό μέσω της SECUPAY, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγορά επί λογαριασμού μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.20 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου είναι πληρωτέο μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία ανακοινώνεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρότι δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της ανάκλησης της χρέωσης, εφόσον ευθύνεται για αυτήν.

4.21 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου θα πρέπει να πληρωθεί μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου για προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία αναγγέλλεται η χρέωση μέσω SEPA Direct Debit. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, αν και δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας όταν επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και να απορρίπτει τον εν λόγω τρόπο πληρωμής εάν ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας είναι αρνητικός.

4.22 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση, η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται από την PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Γερμανία, την οποία ο Πωλητής εξουσιοδοτεί να εισπράττει τις απαιτήσεις για λογαριασμό του. Η PAYONE GmbH εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την προαναγγελία. Προειδοποίηση είναι κάθε κοινοποίηση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη, με την οποία ανακοινώνεται μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, αν και δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν για το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό. Ακόμη και αν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω της PAYONE GmbH, ο προμηθευτής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τις καταγγελίες, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.23 Εάν επιλεγούν οι τρόποι πληρωμής "άμεση χρέωση μέσω ipayment" ή "πιστωτική κάρτα μέσω ipayment", η επεξεργασία της πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληρωμών ipayment της 1&1 Internet AG, το οποίο διαβιβάζει το αίτημα πληρωμής του πελάτη στον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών. Για την επεξεργασία της πληρωμής ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου πληρωμών, τους οποίους ο πελάτης μπορεί να λάβει γνώση και πρέπει να αποδεχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικής πληρωμής. Οι μέθοδοι πληρωμής "άμεση χρέωση μέσω ipayment" ή "πιστωτική κάρτα μέσω ipayment" υπόκεινται στην αποδοχή του αιτήματος πληρωμής του πελάτη από τον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών.

4.24 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση απαιτεί επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από την MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Ηνωμένο Βασίλειο ("MASTERPAYMENT"). Εάν επιτραπεί στον πελάτη η άμεση χρέωση (χρεωστικό σημείωμα) μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Μόναχο ("net-m privatbank 1891 AG"), στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, η net-m privatbank 1891 AG εξουσιοδοτείται ανακλητικά να εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον συγκεκριμένο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση εκχώρησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο στην net-m privatbank 1891 AG με απαλλακτικό αποτέλεσμα. Η είσπραξη από την τράπεζα πραγματοποιείται όταν τα παραγγελθέντα εμπορεύματα εγκαταλείψουν την αποθήκη του πωλητή. Ακόμη και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω MASTERPAYMENT, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.25 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (εφεξής "Novalnet"). Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή πραγματοποιείται με άμεση χρέωση από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, εφόσον ο πελάτης έχει προηγουμένως δώσει στον πωλητή εντολή SEPA. Η χρέωση του τιμήματος αγοράς από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη πραγματοποιείται μία τραπεζική εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τη Novalnet με την ταυτότητα πιστωτή: DE53ZZ00000004253. Η προθεσμία για την προκαταβολική ειδοποίηση (pre-notification) μειώνεται σε μία ημέρα. Εάν η άμεση χρέωση δεν πραγματοποιηθεί λόγω ανεπαρκούς κάλυψης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό.

4.26 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου τεχνικών υπηρεσιών PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Μόναχο, σε συνεργασία με την Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg ή Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Το ποσό του τιμολογίου πρέπει να πληρωθεί μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από την προθεσμία για την προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία ανακοινώνεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, η προθεσμία για την προαναγγελία μειώνεται σε πέντε ημέρες για τις αρχικές άμεσες χρεώσεις και σε 2 ημέρες για τις επόμενες άμεσες χρεώσεις. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, η προθεσμία για την προηγούμενη ενημέρωση μειώνεται σε μία ημέρα τόσο για τις αρχικές όσο και για τις επόμενες άμεσες χρεώσεις. Η προθεσμία για την προηγούμενη ενημέρωση αρχίζει την επόμενη ημέρα και λήγει για τους καταναλωτές στην περίπτωση των αρχικών άμεσων χρεώσεων την πέμπτη ημέρα, στην περίπτωση των μεταγενέστερων άμεσων χρεώσεων τη δεύτερη ημέρα και για τους επιχειρηματίες την επομένη της προηγούμενης ενημέρωσης. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας πέσει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία που αναγνωρίζεται από το κράτος στην έδρα του πελάτη, η επόμενη εργάσιμη ημέρα αντικαθιστά την ημέρα αυτή. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που επιβαρύνουν το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται γι' αυτό.

4.27 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Άμεση χρέωση μέσω RATEPAY", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από την RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Βερολίνο (εφεξής "RATEPAY"). Ο πελάτης εκδίδει εντολή άμεσης χρέωσης SEPA προς την RATEPAY και δίνει εντολή στην τράπεζά του να εκτελέσει τυχόν οφειλόμενες άμεσες χρεώσεις. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον τρεχούμενο λογαριασμό του. Εάν ο τρεχούμενος λογαριασμός δεν έχει την απαιτούμενη κάλυψη, το πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον λογαριασμό δεν υποχρεούται να εκτελέσει την άμεση χρέωση. Η RATEPAY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν επιτραπεί στον πελάτη να πληρώσει μέσω άμεσης χρέωσης, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από την RATEPAY, στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή προς την RATEPAY μόνο με απαλλαγή από το χρέος. Ο πωλητής παραμένει ωστόσο υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη (π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πληρωμής της RATEPAY, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι εδώ: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση προϋποθέτει επιτυχή έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας από την SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Εάν επιτραπεί στον πελάτη η χρήση της άμεσης χρέωσης μετά τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με την SECUPAY AG, στην οποία ο πάροχος εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, η SECUPAY AG εξουσιοδοτείται ανακλητικά να εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον συγκεκριμένο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση εκχώρησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο προς την SECUPAY AG με απαλλακτικό αποτέλεσμα. Η άμεση χρέωση πραγματοποιείται αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακόμη και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω της SECUPAY AG, ο πάροχος παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα προϊόντα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.29 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω STRIPE, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "STRIPE"). Στην περίπτωση αυτή, η STRIPE θα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου προ-ενημέρωσης για λογαριασμό του πωλητή. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη που αναγγέλλει μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της ανάκλησης χρέωσης, εάν ευθύνεται γι' αυτό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας όταν επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και να απορρίπτει τον εν λόγω τρόπο πληρωμής εάν ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας είναι αρνητικός.

4.30 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής Direct Debit via UNZER, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Χαϊδελβέργη (εφεξής "UNZER"), στον οποίο ο Πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Πριν από την αποδοχή της δήλωσης εκχώρησης του Πωλητή, η UNZER διενεργεί έλεγχο φερεγγυότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα στοιχεία του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τον τρόπο πληρωμής με άμεση χρέωση μέσω της UNZER σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν η μέθοδος άμεσης χρέωσης πληρωμής μέσω UNZER επιτρέπεται από την UNZER, η UNZER εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταγγελία. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη με την οποία ανακοινώνεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που επιβαρύνουν το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό.
Η μέθοδος πληρωμής με απευθείας χρέωση μέσω UNZER αποκλείεται,
- εάν η αξία της παραγγελίας είναι μικρότερη από το ποσό των 10,00 ευρώ,
- εάν η διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο πελάτης δεν ταυτίζεται με τη διεύθυνση του τιμολογίου, ιδίως εάν ως διεύθυνση παράδοσης έχει δηλωθεί ένας σταθμός συσκευασίας ή μια ταχυδρομική θυρίδα, ή
- εάν ο πελάτης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
Ο πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής με απευθείας χρέωση μέσω UNZER μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου όγκου παραγγελίας και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.31 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα γίνεται σε συνεργασία με την PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Φρανκφούρτη/Μάιν, Γερμανία, την οποία ο Πωλητής εξουσιοδοτεί να εισπράττει τις απαιτήσεις για λογαριασμό του. Η PAYONE GmbH εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον καθορισμένο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα προϊόντα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις, ακόμη και αν έχει επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της PAYONE GmbH.

4.32 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα γίνεται σε συνεργασία με την SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), στην οποία ο Πάροχος εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Η SECUPAY AG εισπράττει το ποσό του τιμολογίου από τον καθορισμένο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Σε περίπτωση εκχώρησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο προς την SECUPAY AG με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακόμα και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της SECUPAY AG, ο προμηθευτής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα προϊόντα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.33 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω STRIPE, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "STRIPE"). Η STRIPE διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και να αρνηθεί αυτόν τον τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.

4.34 Εάν επιλεγεί μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Klarna", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω της Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (στο εξής: "Klarna").

5α) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Εάν ο Πωλητής προσφερθεί να στείλει τα αγαθά, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλωθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας του Πωλητή είναι καθοριστική για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Κατά παρέκκλιση από αυτό, εάν έχει επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής PAYPAL, η διεύθυνση παράδοσης που έχει κατατεθεί από τον πελάτη στο PAYPAL κατά τη στιγμή της πληρωμής είναι καθοριστική.

5.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πωλητής ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης από τον πελάτη, για τα έξοδα επιστροφής ισχύει η πρόβλεψη στις οδηγίες ανάκλησης του πωλητή.

5.3. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει κατ' αρχήν στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τα αγαθά μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει στον πελάτη, ακόμη και στην περίπτωση καταναλωτών, μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή, εάν ο πελάτης αναθέτει στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή να εκτελέσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως κατονομάσει το πρόσωπο ή το ίδρυμα αυτό στον πελάτη.

5.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης αυτοπαράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο Πωλητής έχει συνάψει, με τη δέουσα επιμέλεια, συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης με τον προμηθευτή. Ο Πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως και το αντίτιμο θα επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.

5.5 Η αυτοσυλλογή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

5.6 Τα κουπόνια παρέχονται στον πελάτη ως εξής:
- με λήψη
- μέσω e-mail
- ταχυδρομικώς

5β) Τελωνειακός δασμός

Εάν παραγγείλετε προϊόντα για παράδοση εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, οι οποίοι θα επιβληθούν μόλις το πακέτο φτάσει στον καθορισμένο προορισμό. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις για τον εκτελωνισμό πρέπει να βαρύνουν εσάς- δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των χρεώσεων αυτών. Οι τελωνειακοί κανονισμοί διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική τελωνειακή αρχή για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι όταν κάνετε μια παραγγελία, θεωρείτε ότι είστε ο εισαγωγέας και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία παραλαμβάνετε τα προϊόντα. Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για εμάς και θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους διεθνείς πελάτες μας ότι οι διασυνοριακές αποστολές υπόκεινται σε άνοιγμα και επιθεώρηση από τις τελωνειακές αρχές.

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,
- ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τύπο της μεταγενέστερης εκτέλεσης,
- στην περίπτωση καινούργιων αγαθών, η προθεσμία παραγραφής των ελαττωμάτων είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών,
- στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται,
- η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν η παράδοση αντικατάστασης πραγματοποιείται εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.

7.3 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η σύντμηση των προθεσμιών δεν ισχύουν για
- σε αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων του πελάτη,
- σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα,
- για αγαθά που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους για ένα κτίριο και έχουν προκαλέσει την ελαττωματική του κατάσταση,
- για οποιαδήποτε υφιστάμενη υποχρέωση του Πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων για την παράδοση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.4. Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής που τυχόν υφίσταται δεν θίγονται.

7.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτύρεται για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά στον παραλήπτη και να ενημερώνει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν το πράξει, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης

8.1 Τα κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον Πωλητή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον Πελάτη (εφεξής "κουπόνια προωθητικών ενεργειών") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

8.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προωθητική ενέργεια με κουπόνι, εάν προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού προώθησης.

8.3 Τα κουπόνια προσφοράς μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

8.4 Μόνο ένα προωθητικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του κουπονιού προώθησης. Τυχόν υπόλοιπο πίστωσης δεν επιστρέφεται από τον Πωλητή.

8.6 Εάν η αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

8.7. Το πιστωτικό υπόλοιπο ενός κουπονιού προσφοράς δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε κερδίζει τόκους.

8.8 Το κουπόνι προώθησης δεν επιστρέφεται εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με το κουπόνι προώθησης στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.9 Το προωθητικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει την προωθητική δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την αδυναμία συμμετοχής, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

9) Εξαργύρωση δωροεπιταγών

9.1 Οι δωροεπιταγές που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (εφεξής "Δωροεπιταγές") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Δωροεπιταγή.

9.2 Οι Δωροεπιταγές και τα υπόλοιπα των Δωροεπιταγών μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου έτους που έπεται του έτους αγοράς της Δωροεπιταγής. Τα υπόλοιπα υπόλοιπα θα πιστώνονται στον πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.

9.3 Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

9.4 Μόνο μία δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

9.5 Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά Αγαθών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πρόσθετων Δωροεπιταγών.

9.6 Εάν η αξία της Δωροεπιταγής δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

9.7 Το υπόλοιπο μιας Δωροεπιταγής δεν θα καταβάλλεται σε μετρητά ούτε θα κερδίζει τόκους.

9.8 Η Δωροεπιταγή είναι μεταβιβάσιμη. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει τη Δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την έλλειψη επιλεξιμότητας, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

10) Εφαρμοστέο δίκαιο

Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με εξαίρεση το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου ισχύει μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αίρεται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

11) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

11.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

11.2 Ο Πωλητής δεν υποχρεούται ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

12) Πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα των αξιολογήσεων των πελατών

Οι κριτικές δεν ελέγχονται για τη γνησιότητά τους πριν δημοσιευθούν. Ως εκ τούτου, μπορεί να προέρχονται και από καταναλωτές που δεν έχουν αγοράσει/χρησιμοποιήσει πραγματικά τα προϊόντα που αξιολογήθηκαν. Οι κριτικές αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις και τις γνώμες του συγγραφέα και όχι της IncHealth. Η IncHealth δεν επαληθεύει ούτε εγκρίνει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε αυτές τις κριτικές.

13) Ιατρική αποποίηση ευθύνης

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει γενικές πληροφορίες και συζητήσεις σχετικά με την υγεία και συναφή θέματα. Οι πληροφορίες και το λοιπό περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό, δεν προορίζονται και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιατρικές συμβουλές, ούτε οι πληροφορίες υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή θεραπεία. Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγείας σας ή να αναζητήσετε άλλη επαγγελματική ιατρική περίθαλψη. Ποτέ μην αγνοείτε τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή μην καθυστερείτε να τις αναζητήσετε εξαιτίας κάποιου στοιχείου που έχετε διαβάσει σε αυτό το ιστολόγιο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό. Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και εμείς δεν έχουν καμία σχέση με αυτές οποιουδήποτε ακαδημαϊκού, νοσοκομείου, ιατρείου ή άλλου ιδρύματος.