Επιστροφές, επιστροφές και ανταλλαγές,
Οδηγίες για ακύρωση & Έντυπο ακύρωσης

Περίοδος ακύρωσης 30 ημερών

Οι καταναλωτές, δηλαδή κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, δικαιούνται να ακυρώσουν οποιαδήποτε σύμβαση υπό τους ακόλουθους όρους

A. Οδηγίες για την ακύρωση
Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός 30 ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η περίοδος ακύρωσης λήγει μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε εσείς ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από εσάς, τη φυσική κατοχή των αγαθών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από την εκπνοή της προθεσμίας ακύρωσης.

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να μας στείλετε ένα e-mail στο

REFUND@ inchealth.ch

+

Προϊόν / Παραγγελία
Διεύθυνση επιστροφής για γρήγορη επεξεργασία:

ίντσα εστίασης

Επιπτώσεις της ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εάν επιλέξετε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση. Μπορούμε να προβούμε σε αφαίρεση από την αποζημίωση για την απώλεια της αξίας οποιουδήποτε παρεχόμενου αγαθού, εάν η απώλεια είναι αποτέλεσμα περιττού χειρισμού από εσάς. Θα προβούμε στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή των αγαθών, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο. Θα πρέπει να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή στην focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώνετε την ακύρωσή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερών. Το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει εσάς. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από χειρισμό διαφορετικό από αυτόν που είναι απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Αποκλεισμός ή/και πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης. Το δικαίωμα ακύρωσης παύει να ισχύει σε περίπτωση σύμβασης για την προμήθεια σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν αυτά αποσφραγιστούν μετά την παράδοση.

Γενικές πληροφορίες

1) Παρακαλείστε να αποφύγετε τη φθορά και τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα εμπορεύματα, αν είναι δυνατόν, στην αρχική συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα συστατικά της συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε πλέον στην κατοχή σας την αρχική συσκευασία, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλη συσκευασία που παρέχει επαρκή προστασία από πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά.

2) Παρακαλούμε μην επιστρέφετε τα εμπορεύματα με μεταφορά εμπορευμάτων προς τα εμπρός.

3) Σημειώστε ότι οι παραπάνω γενικές πληροφορίες στα τμήματα 1 και 2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης.

B. Έντυπο ακύρωσης

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την παρούσα φόρμα.

Εγώ/εμείς (*) ανακοινώνω/εμείς (*) ότι ακυρώνω/εμείς (*) τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*) / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*),

Παραγγέλθηκε στις (*) / παραλήφθηκε στις (*)

Όνομα καταναλωτή(-ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο αν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί)

Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση