Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van Inchealth GmbH (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voormelde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als de klant een door PayPal aangeboden betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode kiest, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij een aanbieding via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na afsluiting van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling door de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven. De Verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden geraadpleegd door het verstrekken van de desbetreffende inloggegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten vaststellen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8. Voor het sluiten van de overeenkomst staan de Duitse en de Engelse taal ter beschikking.

2.9 De verwerking van de bestelling en de contacten vinden in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem voor de afwikkeling van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij gebruik van SPAM-filters dient de klant zich ervan te vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Indien de betalingsmethode "PayPal Credit" (betaling in termijnen via PayPal) wordt gekozen, draagt de Verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Alvorens de overdrachtsverklaring van de Verkoper te accepteren, voert PayPal aan de hand van de doorgegeven klantgegevens een kredietwaardigheidscontrole uit. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode "PayPal Credit" te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Als de betaalmethode "PayPal Credit" door PayPal wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag aan PayPal betalen tegen de door de verkoper aangegeven voorwaarden, die hem in de online shop van de verkoper worden meegedeeld. In dit geval kan hij alleen aan PayPal betalen met schuldkwijtscheldend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in het geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant over een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online-bankrekening beschikken, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betalingsmethode is beschikbaar voor de klant op het Internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een via de betaaldienst "VR Payment" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling afgewikkeld via de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De afzonderlijke betaalmethoden die via VR Payment worden aangeboden, worden in de onlineshop van de Verkoper aan de klant meegedeeld. VR Payment kan voor de afwikkeling van betalingen gebruik maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "VR Payment" is beschikbaar op het internet op https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Stripe" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Stripe kan voor de verwerking van betalingen gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over Stripe is beschikbaar op het internet op https://stripe.com/de.

4.9 Indien voor de betaalwijze SEPA Direct Debit wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar na afgifte van een SEPA Direct Debit-machtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. De automatische incasso zal worden geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de desbetreffende kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.10 Indien voor de betaalwijze SEPA Direct Debit wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar na afgifte van een SEPA Direct Debit-machtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. De automatische incasso zal worden geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-incassobetaalmethode een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betaalmethode in geval van een negatieve kredietwaardigheidscontrole te weigeren.

4.11 Als de betaalmethode "PayPal Automatische Incasso" is geselecteerd, incasseert PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.12 Indien voor de betaalmethode automatische incasso via Stripe wordt gekozen, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval zal Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn van voorafgaande kennisgeving namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-incassobetaalmethode een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt.

4.13 Indien voor de betaalwijze met creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De creditcardbetaalmethode wordt verwerkt in samenwerking met BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de Verkoper machtigt om in zijn naam vorderingen te innen. BS PAYONE GmbH incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. Ook als de betaalwijze creditcardbetaling via BS PAYONE GmbH wordt gekozen, blijft de Verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.14. Indien voor de betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaalwijze met creditcard wordt verwerkt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. secupay AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan de betaling aan secupay AG alleen met schuldkwijtschelding geschieden. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. Ook wanneer voor de betaalwijze creditcardbetaling via secupay AG gekozen wordt, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.15 Indien voor de betaalwijze creditcard via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij betaling bij PayPal gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet met betrekking tot de kosten voor de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3. Indien de klant optreedt als ondernemer, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft om de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om zich bij onjuiste of ondeugdelijke zelflevering uit de overeenkomst terug te trekken. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de tegenprestatie onverwijld worden terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail
- per post

6) Behoud van eigendomstitel

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen:

7.2 Indien de klant als ondernemer optreedt,
- de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
- in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van eventueel bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

8.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling uitvoeren met bevrijdende werking aan de respectieve houder die de promotiebon in de online winkel van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder of dit door grove nalatigheid niet weet.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling bevrijdend uitvoeren aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de houder van de cadeaubon of dit door grove nalatigheid niet weet.

10) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Zwitserse Bondsstaat, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2. Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumenten-arbitragecommissie.