Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van Inchealth GmbH (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voormelde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als de klant een door PAYPAL aangeboden betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PAYPAL" genoemd), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PAYPAL, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PAYPAL-account heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PAYPAL-account, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PAYPAL aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "AMAZON Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "AMAZON"), onder voorbehoud van de Gebruikersovereenkomst AMAZON Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "AMAZON Payments" als betalingsmethode kiest, geeft hij ook een betalingsopdracht aan AMAZON door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij een aanbieding via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na afsluiting van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling door de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven. De Verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden geraadpleegd door het verstrekken van de desbetreffende inloggegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten vaststellen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 De verwerking van de bestelling en de contacten vinden in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem voor de afwikkeling van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij gebruik van SPAM-filters dient de klant zich ervan te vergewissen dat alle door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de afwikkeling van de bestelling verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Indien een via de betalingsdienst "PAYPAL" aangeboden betalingsmethode wordt gekozen, wordt de betaling via PAYPAL afgewikkeld, waarbij PAYPAL hiervoor ook gebruik kan maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders. Indien de Verkoper via PAYPAL ook betaalmethoden aanbiedt waarbij hij vooruitbetalingen aan de Klant verricht (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PAYPAL of aan de door PAYPAL aangestelde en specifiek aan de Klant genoemde betalingsdienstaanbieder. Alvorens de overdrachtsverklaring van de verkoper te aanvaarden, voert PAYPAL of de door PAYPAL aangestelde betalingsdienstaanbieder aan de hand van de doorgegeven klantgegevens een kredietwaardigheidscontrole uit. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de geselecteerde betaalmethode te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Als de gekozen betaalmethode wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingsintervallen betalen. In dit geval kan hij alleen aan PAYPAL of aan de door PAYPAL aangestelde betalingsdienstaanbieder met schuldkwijtscheldend effect betalen. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in het geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online-bankrekening hebben die voor deelname aan "SOFORT" geactiveerd is, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betalingsmethode is beschikbaar voor de klant op het Internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "mollie" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betalingsmogelijkheden die via mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de Verkoper aan de Klant meegedeeld. Voor de afwikkeling van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet op https://www.mollie.com/de/.

4.8 Indien gekozen wordt voor een door de verkoper aangeboden RATEPAY betaalmethode (bijv. RATEPAY factuur, RATEPAY vooruitbetaling, RATEPAY automatische incasso, RATEPAY termijnbetaling), wordt de betaling afgehandeld via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"), aan wie de verkoper zijn vordering op de klant overdraagt. De klant wordt op de website van de verkoper in detail geïnformeerd welke RATEPAY betaalmethoden de verkoper aanbiedt. De klant kan enkel betalingen aan RATEPAY uitvoeren met schuldkwijtscheldend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige zijn de algemene betalingsvoorwaarden van RATEPAY van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Indien een via de betaaldienst "VR Payment" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling afgewikkeld via de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De via VR Payment aangeboden individuele betaalmethoden worden in de online shop van de Verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de afwikkeling van betalingen kan VR Payment gebruik maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "VR Payment" is beschikbaar op het internet op https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "ADYEN" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (hierna: "ADYEN"). De individuele betaalmethoden die via ADYEN worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan ADYEN gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "ADYEN" is beschikbaar op het internet op https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Indien een via de betalingsdienst "UNZER" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna: "UNZER"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via UNZER worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de verwerking van betalingen kan UNZER gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Verdere informatie over "UNZER" is beschikbaar op het internet op https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Indien een betalingsmethode aangeboden via de betalingsdienst "STRIPE" geselecteerd wordt, zal de betaling verwerkt worden via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "STRIPE"). De individuele betalingswijzen die via STRIPE aangeboden worden, zullen aan de klant meegedeeld worden in de online shop van de verkoper. STRIPE kan gebruik maken van andere betalingsdiensten voor de verwerking van betalingen, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant apart geïnformeerd kan worden. Meer informatie over STRIPE is beschikbaar op het internet op https://STRIPE.com/de.

4.13 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via BillSAFE wordt gekozen, is de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (hierna "PAYPAL") als exploitant van de BillSAFE-betaaldienst. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door PAYPAL. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betalingsmethode aankoop op rekening, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYPAL, waaraan de leverancier zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldkwijtscheldend effect aan PAYPAL betalen. Ook wanneer de betaalwijze aankoop op rekening via BillSAFE wordt gekozen, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige zijn in dit verband de Algemene Voorwaarden van BillSAFE van toepassing, die de klant kan oproepen en in het kader van het bestelproces moet bevestigen. De verkoper behoudt zich het recht voor, de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume deze betaalmethode te weigeren. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.14 Bij keuze van de betaalwijze aankoop op rekening via PAYONE wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland. Aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor de betaalwijze Koop op rekening is een succesvolle kredietbeoordeling door PAYONE GmbH vereist. Als de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag kopen, wordt de betaling in samenwerking met PAYONE GmbH afgewikkeld, aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval mag de klant de betaling aan PAYONE GmbH alleen met schuldkwijtscheldend effect uitvoeren. Ook bij de keuze van de betaalwijze aankoop op rekening via PAYONE blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) van toepassing. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening pas vanaf en tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren als het bestelvolume onder of boven het aangegeven bestelvolume komt. In dit geval zal de verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.15 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dit geval dient de aankoopprijs zonder aftrek te worden betaald aan net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") onmiddellijk na ontvangst van de factuur. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant de betaalmethode aankoop op rekening mag gebruiken nadat de kredietwaardigheid is gecontroleerd, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant de betaling aan net-m privatbank 1891 AG enkel met schuldkwijtschelding uitvoeren. Ook bij de keuze van de betaalwijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Een verdere voorwaarde voor het gebruik van de betalingsmethode aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is dat de klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en om deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume overschreden wordt. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.16 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via PAYMORROW wordt gekozen, dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg. De betaalmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYMORROW GmbH. Als de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betaalmethode kopen op rekening, wordt de betaling in samenwerking met PAYMORROW GmbH afgewikkeld, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant de betaling aan PAYMORROW GmbH alleen met schuldkwijtscheldend effect uitvoeren. Ook bij de keuze van de betaalwijze aankoop op rekening via PAYMORROW blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien gelden in dit verband de algemene voorwaarden van PAYMORROW, die de klant in het kader van het bestelproces kan opvragen en moet bevestigen. De verkoper behoudt zich het recht voor de betaalwijze kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betaalwijze bij overschrijding van het aangegeven ordervolume te weigeren. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.17 Indien voor de betaalwijze koop op rekening via RAKUTEN Checkout wordt gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan aan RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant RAKUTEN Deutschland GmbH alleen met schuldkwijtschelding betalen. De betaalmethode kopen op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door RAKUTEN Deutschland GmbH. Zelfs als de betalingsmethode aankoop op rekening via RAKUTEN Checkout wordt geselecteerd, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien zijn in dit verband de algemene voorwaarden van RAKUTEN Deutschland GmbH van toepassing, die de klant in het kader van het bestelproces kan inzien. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume deze betaalmethode te weigeren. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.18. Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via Santander wordt gekozen, is de koopprijs opeisbaar na levering en facturering van de goederen. In dit geval dient de koopprijs binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Een aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die als consument handelen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Santander Consumer Bank AG. Indien het gebruik van koop op rekening wegens onvoldoende kredietwaardigheid of om andere redenen niet mogelijk is, wordt de klant een alternatieve betalingsmogelijkheid aangeboden. Het staat de klant vrij om de overeenkomst te sluiten met gebruikmaking van de aangeboden alternatieve betalingsmogelijkheid of om het bestelproces te annuleren. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betaalmethode kopen op rekening, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met Santander Consumer Bank AG, aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldkwijtschelding aan Santander Consumer Bank AG betalen. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet volledig binnen de betalingstermijn nakomt, is hij zonder verdere aanmaning in gebreke. In dat geval is de klant verplicht de door het verzuim veroorzaakte schade te vergoeden. De door het verzuim veroorzaakte schade kan met name bestaan uit kosten voor aanmaningen en kosten voor passende juridische stappen (bijv. honoraria van advocaten). Santander Consumer Bank AG behoudt zich het recht voor om voor elke aanmaning een bedrag van EUR 1,20 in rekening te brengen. De klant heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade of niet dit schadebedrag is ontstaan. De uit de koop op rekening voortvloeiende vorderingen op de klant kunnen te allen tijde aan derden worden overgedragen, in het bijzonder aan incassobureaus met het oog op de invordering van achterstallige bedragen.
Ook indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via Santander is gekozen, blijft de Verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren indien het aangegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.19 Indien gekozen wordt voor de betaalwijze aankoop op rekening via SECUPAY, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dat geval moet de aankoopprijs zonder aftrek betaald worden aan SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxemburg (www.SECUPAY.ag) binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY S.A. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met SECUPAY S.A., aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval mag de klant enkel aan SECUPAY S.A. betalen met schuldkwijtscheldend effect. Ook wanneer voor de betaalwijze aankoop op rekening via SECUPAY gekozen wordt, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.20 Indien voor de betaalwijze SEPA-incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, doch niet voor het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.21 Indien voor de betaalwijze SEPA Direct Debit wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar na afgifte van een SEPA Direct Debit-machtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. De automatische incasso zal worden geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-incassobetaalmethode een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt.

4.22 Als voor de betaalmethode automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de Verkoper machtigt om de vorderingen namens hem te innen. PAYONE GmbH incasseert het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. Ook als via PAYONE GmbH voor de automatische incasso wordt gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.23 Indien voor de betaalmethoden "automatische incasso via ipayment" of "creditcard via ipayment" wordt gekozen, vindt de verwerking van de betaling plaats via het ipayment-betaalsysteem van 1&1 Internet AG, dat het betalingsverzoek van de klant doorstuurt naar de desbetreffende betaalprovider. De Algemene Voorwaarden van de betreffende betalingsprovider, waarvan de klant kennis kan nemen en die hij in het kader van het elektronische betalingsproces moet accepteren, zijn van toepassing op de betalingsverwerking. De betalingswijzen "domiciliëring via ipayment" of "kredietkaart via ipayment" zijn onderhevig aan de aanvaarding van het betalingsverzoek van de klant door de respectieve betalingsprovider.

4.24 Indien voor de methode van automatische incasso gekozen wordt, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De domiciliëringsmethode vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt voor automatische afschrijving (debetnota), wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is net-m privatbank 1891 AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te innen. In geval van cessie kan de betaling uitsluitend aan net-m privatbank 1891 AG met kwijtschelding van de schuld plaatsvinden. De bankincasso vindt plaats op het moment dat de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten. Ook indien de betaalwijze via automatische incasso via MASTERPAYMENT gekozen is, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.25. Indien voor de methode van automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna "Novalnet"). In dit geval geschiedt de betaling door middel van automatische incasso van de bankrekening van de klant, op voorwaarde dat de klant de verkoper vooraf een SEPA-mandaat heeft verstrekt. De debitering van de koopprijs van de bankrekening van de klant vindt plaats één bankwerkdag na afronding van de bestelling door Novalnet onder de crediteur ID: DE53ZZ00000004253. De termijn voor de voorafgaande kennisgeving (pre-notification) wordt herleid tot één dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, zal de klant de kosten dragen die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.26 Indien voor de SEPA-betaalmethode automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de technische dienstverlener PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, in samenwerking met Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg of Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Het factuurbedrag is betaalbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de klant als consument optreedt, wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot vijf dagen voor initiële automatische incasso's en tot twee dagen voor daaropvolgende automatische incasso's. Indien de klant als ondernemer optreedt, wordt de termijn voor voorafgaande informatieverstrekking verkort tot één dag voor zowel initiële als volgende automatische incasso's. De termijn voor voorafgaande informatie begint op de volgende dag en eindigt voor consumenten in het geval van initiële automatische incasso's op de vijfde dag, in het geval van latere automatische incasso's op de tweede dag en voor ondernemers op de dag na de voorafgaande informatie. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, een zondag of een door de staat erkende feestdag in de plaats waar de klant is gevestigd, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van die dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de desbetreffende kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.27 Als de betaalmethode "Automatische incasso via RATEPAY" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"). De klant geeft een SEPA-domiciliëringsmandaat af aan RATEPAY en instrueert zijn bank om de verschuldigde incasso's uit te voeren. De klant dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn/haar lopende rekening staat. Als de rekening-courant niet de vereiste dekking heeft, is de kredietinstelling die de rekening aanhoudt niet verplicht de automatische incasso uit te voeren. RATEPAY behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Als de klant via automatische incasso mag betalen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. De klant kan enkel aan RATEPAY betalen met schuldkwijtscheldend effect. De verkoper blijft niettemin verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige zijn de algemene betalingsvoorwaarden van RATEPAY van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Indien voor automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De methode van automatische incasso vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Indien de klant na de kredietwaardigheidscontrole toestemming krijgt om gebruik te maken van automatische incasso, wordt de betaling in samenwerking met SECUPAY AG afgewikkeld, waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is SECUPAY AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te incasseren. In geval van overdracht kan de betaling aan SECUPAY AG alleen met schuldkwijtschelding geschieden. De automatische incasso wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop uitgevoerd. Ook wanneer voor de betaalwijze via automatische incasso via SECUPAY AG gekozen wordt, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.29 Indien de domiciliëringsmethode via STRIPE wordt gekozen, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). In dit geval zal STRIPE het factuurbedrag innen van de bankrekening van de klant na het uitvaardigen van een SEPA Direct Debit Mandate, maar niet voor het verstrijken van de Pre-Notification periode in naam van de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-incassobetaalmethode een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt.

4.30 Indien voor de betalingsmethode Incasso via UNZER wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna "UNZER"), aan wie de Verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. Alvorens de overdrachtsverklaring van de Verkoper te aanvaarden, voert UNZER aan de hand van de doorgegeven klantgegevens een kredietwaardigheidscontrole uit. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betalingsmethode automatische incasso via UNZER te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de betaalmethode automatische incasso via UNZER door UNZER wordt toegestaan, incasseert UNZER het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na het afgeven van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
De betalingsmethode automatische incasso via UNZER is uitgesloten,
- als de waarde van de bestelling onder het bedrag van 10,00 euro valt,
- indien het door de klant opgegeven leveringsadres niet identiek is aan het factuuradres, met name indien een pakstation of een postbus als leveringsadres is opgegeven, of
- indien de klant de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
De verkoper behoudt zich bovendien het recht voor om de betaalwijze automatische incasso via UNZER slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume deze betaalwijze te weigeren. In dit geval zal de verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.31 Indien voor de betaalwijze met creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De creditcardbetaalmethode wordt verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de Verkoper machtigt om in zijn naam vorderingen te innen. PAYONE GmbH incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop gedebiteerd. De Verkoper blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook als de betaalwijze met creditcard via PAYONE GmbH is gekozen.

4.32 Indien voor de betaalwijze met creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaalwijze met creditcard wordt verwerkt in samenwerking met SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), waaraan de Aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. SECUPAY AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met schuldkwijtschelding geschieden. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. Ook wanneer voor de betaalwijze creditcard via SECUPAY AG gekozen wordt, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.33 Indien gekozen wordt voor de betaalwijze kredietkaart via STRIPE, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). STRIPE behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingswijze te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.34 Indien een betaalmethode aangeboden via de "Klarna" betaaldienst wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna").

5a) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PAYPAL is gekozen, het door de klant bij betaling bij PAYPAL gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet met betrekking tot de kosten voor de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3. Indien de klant optreedt als ondernemer, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft om de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om zich bij onjuiste of ondeugdelijke zelflevering uit de overeenkomst terug te trekken. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de tegenprestatie onverwijld worden terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail
- per post

5b) Douanerechten

Als u producten bestelt voor levering buiten de EU, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring moeten worden gedragen door u; we hebben geen controle over deze kosten. Douanevoorschriften variëren sterk van land tot land, dus u dient contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Houd er verder rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst, u wordt beschouwd als de importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen onze internationale klanten erop attent maken dat grensoverschrijdende zendingen onderworpen zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

6) Behoud van eigendomstitel

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen:

7.2 Indien de klant als ondernemer optreedt,
- de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
- in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van eventueel bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

8.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling uitvoeren met bevrijdende werking aan de respectieve houder die de promotiebon in de online winkel van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder of dit door grove nalatigheid niet weet.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling bevrijdend uitvoeren aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de houder van de cadeaubon of dit door grove nalatigheid niet weet.

10) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Zwitserse Bondsstaat, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2. Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumenten-arbitragecommissie.

12) Informatie over de authenticiteit van klantenbeoordelingen

De beoordelingen worden niet gecontroleerd op echtheid voordat ze worden gepubliceerd. Ze kunnen dus ook afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten niet daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt. Reviews geven uitsluitend de visie en meningen weer van de auteur, niet van IncHealth. IncHealth verifieert of onderschrijft geen enkele bewering in deze reviews.

13) Medische verklaring

Op deze website vindt u algemene informatie en discussies over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De informatie en andere inhoud op deze website, of in enig ander materiaal waarnaar wordt verwezen, is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als medisch advies, noch is de informatie een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling. Indien u of een ander persoon een medisch probleem heeft, dient u contact op te nemen met uw huisarts of een andere professionele medische behandeling te zoeken. Negeer nooit professioneel medisch advies en wacht ook nooit met het inwinnen ervan vanwege iets dat u op deze blog of in andere gelinkte materialen hebt gelezen. Als u denkt dat u mogelijk een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten op deze website en wij hebben geen relatie met die van enige academische, ziekenhuis, gezondheidspraktijk of andere instelling.