Terugbetalingen, retourzendingen en omruilingen,
Instructies voor annulering & Annuleringsformulier

30 dagen annuleringstermijn

Consumenten, d.w.z. personen die handelen voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht om een overeenkomst op te zeggen onder de volgende voorwaarden

A. Instructies voor annulering
Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te annuleren. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

De gemakkelijkste manier is om ons een e-mail te sturen naar

REFUND@ inchealth.ch

+

Product / Bestelling
Retouradres voor een snelle verwerking:

focus inch

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren, aan u terugbetalen. Wij kunnen op de vergoeding een aftrek toepassen wegens waardevermindering van de geleverde goederen, indien de waardevermindering het gevolg is van een onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitsluiting en/of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht. Het recht op herroeping vervalt bij een overeenkomst voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien zij na levering worden ontzegeld.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.

2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtvrij terug.

3) Gelieve er nota van te nemen dat de bovenstaande algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorafgaande voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van uw recht op annulering.

B. Annuleringsformulier

Indien u dit contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en te verzenden.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is