Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van Inchealth GmbH (hierna te noemen "Verkoper of IncHealth") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Indien de klant een door PAYPAL aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PAYPAL" genoemd), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PAYPAL, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PAYPAL-rekening heeft - onder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden voor betalingen zonder PAYPAL-rekening, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PAYPAL aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.5 Indien de betalingsmethode "AMAZON Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "AMAZON"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst van AMAZON Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "AMAZON Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij tevens een betalingsopdracht aan AMAZON door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 De orderverwerking en het contact verlopen in de regel via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de afhandeling van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in afzonderlijke gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien een via de betaaldienst "PAYPAL" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling via PAYPAL verwerkt, waarbij PAYPAL hiervoor ook gebruik kan maken van de diensten van derde aanbieders van betaaldiensten. Indien de Verkoper via PAYPAL ook betaalmethoden aanbiedt waarbij hij voorschotten aan de Klant betaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PAYPAL of aan de door PAYPAL in opdracht gegeven en specifiek aan de Klant genoemde betalingsdienstaanbieder. Alvorens de verklaring van overdracht van de verkoper te aanvaarden, voert PAYPAL of de in opdracht van PAYPAL handelende betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor de klant de gekozen betalingsmethode te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betalingswijze wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dat geval kan hij de betaling alleen aan PAYPAL of aan de door PAYPAL in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieder met schuldbevrijdend effect uitvoeren. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening hebben, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een via de betaaldienst "mollie" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie andere betalingsdiensten gebruiken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op internet op https://www.mollie.com/de/.

4.8 Als een door de verkoper aangeboden RATEPAY-betalingsmethode wordt gekozen (bijv. RATEPAY-factuur, RATEPAY-betaling vooraf, RATEPAY-domiciliëring, RATEPAY-termijnbetaling), wordt de betaling verwerkt via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"), waaraan de verkoper zijn vordering op de klant overdraagt. De klant wordt op de website van de verkoper in detail geïnformeerd welke RATEPAY-betalingsmethoden de verkoper aanbiedt. De klant kan alleen betalingen aan RATEPAY doen met schuldvereffeningseffect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige gelden de Algemene Betalingsvoorwaarden van RATEPAY, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Als een via de betaaldienst "VR Payment" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via VR Payment worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de verwerking van betalingen kan VR Payment gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "VR Payment" is beschikbaar op internet onder https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Indien een via de betaaldienst "ADYEN" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (hierna: "ADYEN"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via ADYEN worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de verwerking van betalingen kan ADYEN gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "ADYEN" is beschikbaar op internet op https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Indien een via de betaaldienst "UNZER" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna: "UNZER"). De via UNZER aangeboden afzonderlijke betalingsmogelijkheden worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de verwerking van betalingen kan UNZER gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "UNZER" is beschikbaar op internet onder https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Indien een via de betalingsdienst "STRIPE" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "STRIPE"). De afzonderlijke betalingswijzen die via STRIPE worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. STRIPE kan voor de verwerking van de betalingen gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk wordt geïnformeerd. Meer informatie over STRIPE is beschikbaar op internet op https://STRIPE.com/de.

4.13 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via BillSAFE is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PAYPAL") als exploitant van de betalingsdienst BillSAFE. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door PAYPAL. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om de betaalmethode kopen op rekening te gebruiken, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYPAL, waaraan de leverancier zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen de betaling aan PAYPAL met schuldbevrijdend effect uitvoeren. Ook bij keuze van de betalingswijze aankoop op rekening via BillSAFE blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige gelden in dit verband de algemene voorwaarden van BillSAFE, die de klant in het kader van het bestelproces kan opvragen en moet bevestigen. De verkoper behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.14 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via PAYONE wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland. Kopen op rekening is alleen mogelijk voor klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betaalmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYONE GmbH. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om op rekening te kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldbevrijdende werking aan PAYONE GmbH betalen. Ook bij keuze van de betalingswijze koop op rekening via PAYONE blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden van PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening alleen vanaf en tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren als het bestelvolume onder of boven het aangegeven bestelvolume komt. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de onlineshop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.15 Indien voor de betalingswijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"). De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Als de klant toestemming krijgt om de betaalmethode kopen op rekening te gebruiken nadat de kredietwaardigheid is gecontroleerd, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen een betaling aan net-m privatbank 1891 AG met schulddelging uitvoeren. Ook bij keuze van de betalingswijze koop op rekening via MASTERPAYMENT blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Een verdere voorwaarde voor het gebruik van de betalingsmethode aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is dat de Klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De Verkoper behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de Verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.16 Indien wordt gekozen voor de betaalmethode aankoop op rekening via PAYMORROW, dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYMORROW GmbH. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om de betaalmethode kopen op rekening te gebruiken, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYMORROW GmbH, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldbevrijdende werking aan PAYMORROW GmbH betalen. Ook bij keuze van de betalingswijze koop op rekening via PAYMORROW blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien gelden in dit verband de algemene voorwaarden van PAYMORROW, die de klant in het kader van het bestelproces kan opvragen en moet bevestigen. De verkoper behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dat geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.17 Indien voor de betaalmethode kopen op rekening via RAKUTEN Checkout is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs binnen 10 (tien) dagen na de factuurdatum zonder aftrek worden betaald aan RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant RAKUTEN Deutschland GmbH slechts bevrijdend betalen. De betaalmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door RAKUTEN Deutschland GmbH. Ook wanneer de betaalwijze kopen op rekening via RAKUTEN Checkout is gekozen, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien gelden in dit verband de algemene voorwaarden van RAKUTEN Deutschland GmbH, die de klant in het kader van het bestelproces kan inzien. De verkoper behoudt zich het recht voor, de betaalmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dat geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.18 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via Santander is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval is de koopprijs binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek verschuldigd aan Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Een aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die als consument optreden en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Santander Consumer Bank AG. Indien het gebruik van aankoop op rekening wegens onvoldoende kredietwaardigheid of om andere redenen niet mogelijk is, wordt de klant een alternatieve betalingsmogelijkheid aangeboden. Het staat de klant vrij het contract af te sluiten met de aangeboden alternatieve betalingswijze of het bestelproces te annuleren. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betaalwijze aankoop op rekening, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Santander Consumer Bank AG, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant de betaling alleen aan Santander Consumer Bank AG Santander met schuldbevrijdend effect uitvoeren. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet volledig binnen de betalingstermijn nakomt, is hij zonder verdere aanmaning in gebreke. In dat geval is de klant verplicht de door het verzuim veroorzaakte schade te vergoeden. De door het verzuim veroorzaakte schade kan met name kosten voor aanmaningen en kosten voor passende gerechtelijke stappen (bijvoorbeeld advocatenkosten) omvatten. Santander Consumer Bank AG behoudt zich het recht voor om voor elke aanmaning een vergoeding van 1,20 euro aan te rekenen. De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen schade of niet dit schadebedrag is ontstaan. De vorderingen tegen de klant die voortvloeien uit de aankoop op rekening kunnen te allen tijde aan derden worden overgedragen, met name aan incassobureaus voor de invordering van achterstallige bedragen.
Ook indien voor de betalingswijze aankoop op rekening via Santander is gekozen, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld over de goederen, de levertijd, de verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.
De Verkoper behoudt zich het recht voor, de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dat geval zal de Verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.19 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via SECUPAY wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs zonder aftrek betaald worden aan SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxemburg (www.SECUPAY.ag) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur. De betalingswijze aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY S.A.. Indien de klant toestemming krijgt om op rekening te kopen nadat de kredietwaardigheid is gecontroleerd, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met SECUPAY S.A., waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldbevrijdende werking aan SECUPAY S.A. betalen. Ook bij keuze van de betalingswijze aankoop op rekening via SECUPAY blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dit geval zal de Verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.20 Indien voor de SEPA-domiciliëringsmethode is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-domiciliëringsmandaat is verstrekt, maar niet voordat de termijn voor de voorinformatie is verstreken. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De vooraankondiging is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.21 Indien voor de betaalmethode SEPA Direct Debit is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA Direct Debit mandaat is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande kennisgeving. De vooraankondiging is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-domiciliëringsmethode een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betalingsmethode af te wijzen indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt.

4.22 Indien de methode van automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de Verkoper machtigt om namens hem de vorderingen te innen. PAYONE GmbH incasseert het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na afgifte van een SEPA-domiciliëringsmandaat, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande kennisgeving. De vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via de SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is. Ook wanneer de automatische incasso via PAYONE GmbH wordt gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.23 Indien de betaalmethoden "automatische incasso via ipayment" of "creditcard via ipayment" zijn geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via het betalingssysteem ipayment van 1&1 Internet AG, dat het betalingsverzoek van de klant doorstuurt naar de respectieve betalingsaanbieder. Op de betalingsverwerking zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsaanbieder van toepassing, waarvan de klant kennis kan nemen en die hij in het kader van het elektronische betalingsproces moet aanvaarden. De betalingsmethoden "automatische afschrijving via ipayment" of "kredietkaart via ipayment" zijn onderworpen aan de aanvaarding van het betalingsverzoek van de klant door de respectieve betalingsprovider.

4.24 Indien de methode van automatische afschrijving wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract. De methode van automatische afschrijving vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt voor automatische afschrijving (debetnota), wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is net-m privatbank 1891 AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te innen. In geval van cessie kan de betaling alleen met bevrijdende werking aan net-m privatbank 1891 AG plaatsvinden. De bankincasso vindt plaats wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten. Ook bij keuze van de automatische incasso via MASTERPAYMENT blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.25 Indien voor de methode van automatische incasso is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna "Novalnet"). In dit geval geschiedt de betaling via automatische afschrijving van de bankrekening van de klant, op voorwaarde dat de klant de verkoper vooraf een SEPA-mandaat heeft gegeven. De debitering van de aankoopprijs van de bankrekening van de klant geschiedt één bankwerkdag na afronding van de bestelling door Novalnet onder crediteur ID: DE53ZZ00000004253. De termijn voor de vooraankondiging (pre-notificatie) wordt teruggebracht tot één dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende fondsen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant zich tegen de domiciliëring verzet hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking maakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.26 Indien voor de SEPA-domiciliëringsmethode is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de technische dienstverlener PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, in samenwerking met Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg of Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Het factuurbedrag moet worden betaald nadat een SEPA-domiciliëringsmandaat is afgegeven, maar niet vóór de termijn voor de voorinformatie. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. Voorafgaande kennisgeving is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de klant als consument handelt, wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot vijf dagen voor eerste automatische afschrijvingen en tot twee dagen voor daaropvolgende automatische afschrijvingen. Indien de klant als ondernemer handelt, wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot één dag voor zowel de eerste als de volgende automatische afschrijvingen. De termijn voor voorafgaande informatie begint op de volgende dag en eindigt voor consumenten bij initiële automatische afschrijvingen op de vijfde dag, voor latere automatische afschrijvingen op de tweede dag en voor ondernemers op de dag na de voorafgaande informatie. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een door de staat erkende feestdag in de maatschappelijke zetel van de klant valt, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van deze dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant zich tegen de domiciliëring verzet hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de betrokken kredietinstelling ten gevolge van de terugboeking gemaakte kosten indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.27 Als de betalingsmethode "Automatische incasso via RATEPAY" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"). De klant geeft een SEPA-domiciliëringsmandaat aan RATEPAY en instrueert zijn bank om alle verschuldigde automatische afschrijvingen uit te voeren. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op zijn/haar lopende rekening staat. Als de rekening-courant niet over de vereiste dekking beschikt, is de kredietinstelling die de rekening aanhoudt niet verplicht de domiciliëring uit te voeren. RATEPAY behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Als de klant toestemming krijgt om via automatische incasso te betalen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. De klant kan de betaling aan RATEPAY alleen met schuldbevrijdende werking uitvoeren. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige gelden de Algemene Betalingsvoorwaarden van RATEPAY, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Indien voor automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag direct bij het afsluiten van de overeenkomst verschuldigd. De methode van automatische afschrijving vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Indien de klant na de kredietwaardigheidscontrole toestemming krijgt om de automatische incasso te gebruiken, wordt de betaling in samenwerking met SECUPAY AG verwerkt, waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is SECUPAY AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te incasseren. In geval van cessie kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met bevrijdende werking plaatsvinden. De automatische incasso wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop uitgevoerd. Ook wanneer de betalingsmethode met automatische incasso via SECUPAY AG wordt gekozen, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.29 Indien voor de automatische incasso via STRIPE is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). In dit geval zal STRIPE het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA Direct Debit Mandaat, maar niet voor het verstrijken van de Pre-Notification periode namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende geld op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking maakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de betaalmethode SEPA-domiciliëring een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en deze betaalmethode bij een negatieve kredietwaardigheidscontrole af te wijzen.

4.30 Indien de betalingsmethode Automatische Incasso via UNZER wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna "UNZER"), waaraan de Verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. Alvorens de verklaring van overdracht van de verkoper te aanvaarden, voert UNZER een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij een negatief controleresultaat de klant de betaalwijze automatische incasso via UNZER te weigeren. Indien de betaalwijze automatische incasso via UNZER door UNZER is toegestaan, zal UNZER het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na het verstrekken van een SEPA-machtiging tot automatische incasso, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
De betalingsmethode automatische incasso via UNZER is uitgesloten,
- als de waarde van de bestelling onder het bedrag van 10,00 euro valt,
- indien het door de klant opgegeven leveringsadres niet identiek is aan het factuuradres, met name indien als leveringsadres een pakstation of een postbus is opgegeven, of
- indien de klant de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
De verkoper behoudt zich bovendien het recht voor, de betaalwijze automatische incasso via UNZER slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalwijze bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op een overeenkomstige betalingsbeperking wijzen.

4.31 Indien voor de betaalwijze met kredietkaart is gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk bij het afsluiten van de overeenkomst verschuldigd. De creditcardbetalingsmethode wordt verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de Verkoper machtigt om namens hem vorderingen te innen. PAYONE GmbH incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. De verkoper blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook als de creditcardbetalingsmethode via PAYONE GmbH is gekozen.

4.32 Bij keuze van de betaalwijze met creditcard is het factuurbedrag direct bij het afsluiten van de overeenkomst verschuldigd. De creditcardbetalingsmethode wordt verwerkt in samenwerking met SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag) waaraan de Aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. SECUPAY AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met bevrijdende werking plaatsvinden. De kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop gedebiteerd. Ook wanneer als betalingswijze creditcardbetaling via SECUPAY AG is gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.33 Indien voor de betaalwijze creditcard via STRIPE is gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). STRIPE behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingswijze te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.34 Indien een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna").

5a) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie. In afwijking hiervan, indien voor de betaalmethode PAYPAL is gekozen, is het door de klant bij PAYPAL bij de betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die voor de verkoper daaruit voortvloeien. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant geldt voor de retourkosten de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3 Indien de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in beginsel pas op de klant of een tot ontvangst bevoegde persoon over bij de overhandiging van de goederen aan de klant. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen op de klant over, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft om de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail
- per post

5b) Douanerechten

Als u producten bestelt voor levering buiten de EU, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen controle over deze kosten. De douanevoorschriften variëren sterk van land tot land, dus u moet contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Houd er verder rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst, u wordt beschouwd als de importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen onze internationale klanten erop wijzen dat grensoverschrijdende zendingen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

6) Behoud van eigendomsrecht

Indien de verkoper vooruitbetaalt, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2 Indien de klant optreedt als ondernemer,
- de verkoper heeft de keuze van het type latere uitvoering;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering wordt gedaan in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en terugbetaling van kosten van de klant,
- indien de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk regresrecht onverlet.

7.5 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hierover te informeren. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisseling van promotiebonnen

8.1 Tegoedbonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de waardebon.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Een eventueel resterend tegoed wordt door de Verkoper niet terugbetaald.

8.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt.

8.9 De waardebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de desbetreffende houder die de waardebon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende houder.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de Cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Zwitserse Bondsstaat, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12) Informatie over de authenticiteit van klantenbeoordelingen

De beoordelingen worden niet gecontroleerd op echtheid voordat ze worden gepubliceerd. Ze kunnen dus ook afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten niet daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt. Reviews geven uitsluitend de visie en meningen weer van de auteur, niet van IncHealth. IncHealth verifieert of onderschrijft geen enkele bewering in deze reviews.

13) Medische afwijzing

Deze website biedt algemene informatie en discussies over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De informatie en andere inhoud op deze website, of in gelinkt materiaal, is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als medisch advies, noch is de informatie een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling. Als u of een andere persoon een medisch probleem heeft, dient u uw zorgverlener te raadplegen of andere professionele medische behandeling te zoeken. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken ernaar nooit uit vanwege iets dat u op deze blog of in gelinkt materiaal hebt gelezen. Als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten die op deze website worden geuit, hebben geen relatie met die van een universiteit, ziekenhuis, gezondheidspraktijk of andere instelling.