Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") Inchealth GmbH (zwanego dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Nie wyraża się zgody na zamieszczanie własnych warunków handlowych Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę bonów, o ile nie uzgodniono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani samozatrudnienia.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujące jest otrzymanie towaru przez klienta, lub
- poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych możliwości pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków użytkowania PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza, że przyjmuje ofertę klienta.

2.5 Jeśli wybrano metodę płatności "Amazon Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem umowy użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu zamawiania online, to klikając przycisk kończący proces zamawiania, wydaje również zlecenie płatnicze firmie Amazon. W tym przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedającego po zawarciu umowy i przekazany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia przez Klienta. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika po podaniu odpowiednich danych do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.8 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się językiem niemieckim i angielskim.

2.9 Realizacja zamówienia i kontakt odbywają się z reguły za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby na ten adres można było odbierać e-maile wysyłane przez Sprzedawcę. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom z reguły przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami łącznymi, zawierającymi ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w danym opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Informacje o możliwościach płatności klient otrzymuje w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeśli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal Credit" (płatność ratalna za pośrednictwem PayPal), Sprzedający dokonuje cesji swojego roszczenia o zapłatę na rzecz PayPal. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedającego o cesji firma PayPal przeprowadzi kontrolę zdolności kredytowej na podstawie przekazanych danych klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi skorzystania ze sposobu płatności "Kredyt PayPal" w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeśli sposób płatności "Kredyt PayPal" zostanie zatwierdzony przez firmę PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury firmie PayPal na warunkach określonych przez sprzedającego, które są podane do jego wiadomości w sklepie internetowym sprzedającego. W tym przypadku może on dokonać płatności do PayPal tylko ze skutkiem likwidującym zadłużenie. Sprzedający pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych, również w przypadku cesji wierzytelności.

4.6 Jeśli wybrano sposób płatności "SOFORT", płatność odbywa się za pośrednictwem operatora płatności SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowe online, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", musi się odpowiednio zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza zostanie natychmiast zrealizowana przez "SOFORT" i rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. Szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" dostępne są dla klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 W przypadku wybrania sposobu płatności oferowanego za pośrednictwem usługi płatniczej "VR Payment" płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej: "VR Payment"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych przez VR Payment klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności VR Payment może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "VR Payment" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "Stripe", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe"). Poszczególne metody płatności oferowane przez Stripe zostaną podane do wiadomości klienta w sklepie internetowym sprzedawcy. Stripe może korzystać z innych usług płatniczych w celu przetwarzania płatności, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat Stripe są dostępne w Internecie pod adresem https://stripe.com/de.

4.9 W przypadku wyboru formy płatności Polecenie Zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna po wystawieniu upoważnienia do Polecenia Zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu na informację wstępną. Pre-notyfikacja to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od sprzedawcy do klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.10 W przypadku wyboru formy płatności Polecenie Zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna po wystawieniu upoważnienia do Polecenia Zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu informacji wstępnej. Polecenie zapłaty jest pobierane w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu na informację wstępną. Pre-notyfikacja to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od sprzedawcy do klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej przy wyborze sposobu płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tego sposobu płatności w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej.

4.11 Jeśli wybrano metodę płatności "Polecenie zapłaty PayPal", PayPal pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu wstępnej notyfikacji w imieniu sprzedawcy. Prenotyfikacja to jakikolwiek komunikat (np. faktura, polisa, umowa) do klienta zapowiadający obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.12 Jeśli wybrano metodę płatności w formie polecenia zapłaty za pośrednictwem Stripe, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "Stripe"). W tym przypadku Stripe pobierze kwotę faktury z konta bankowego klienta po wystawieniu Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie okresu Wstępnego Powiadomienia w imieniu sprzedawcy. Pre-notyfikacja to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) dla klienta zapowiadająca obciążenie konta Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej w przypadku wyboru formy płatności polecenie zapłaty SEPA i do odrzucenia tej formy płatności w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej.

4.13 W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Sposób płatności kartą kredytową jest realizowany we współpracy z BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, którą Sprzedający upoważnia do ściągania należności w swoim imieniu. BS PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z podanego przez Klienta konta karty kredytowej. Karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Nawet jeśli metoda płatności kartą kredytową została wybrana przez BS PAYONE GmbH, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji odwołania oraz dostaw lub not kredytowych.

4.14 W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową, kwota rachunku jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność kartą kredytową jest realizowana we współpracy z firmą secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), na którą Dostawca przenosi swoje roszczenia płatnicze. secupay AG pobiera kwotę faktury z podanego konta karty kredytowej klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana na rzecz secupay AG tylko ze skutkiem zwalniającym. Obciążenie karty kredytowej następuje natychmiast po wysłaniu zamówienia przez klienta w sklepie internetowym. Również w przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową za pośrednictwem secupay AG, Dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu i dostaw lub not kredytowych.

4.15 Jeśli wybrano metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "Stripe"). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w ramach obszaru dostawy wskazanego przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla realizacji transakcji ma adres dostawy podany w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Odmiennie, w przypadku wyboru sposobu płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez Klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeśli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do kosztów zwrotu stosuje się postanowienia zawarte w pouczeniu sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru przez sprzedawcę do spedytora, przewoźnika lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru w zasadzie dopiero w momencie wydania towaru klientowi. Niezależnie od powyższego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta, także w przypadku konsumentów, z chwilą wydania towaru przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, jeżeli klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej klientowi tej osoby lub instytucji.

5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedający, przy zachowaniu należytej staranności, zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrywającą. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a świadczenie wzajemne zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.6 Vouchery są przekazywane klientowi w następujący sposób:
- przez pobieranie
- pocztą elektroniczną
- przez pocztę

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowa prawo własności do dostarczonych towarów do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady. Nie dotyczy to umów o dostawę towarów:

7.2 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,
- sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju późniejszego świadczenia;
- w przypadku nowych towarów okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
- W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wykluczone;
- termin przedawnienia nie biegnie na nowo, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.

7.3 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do
- do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu nakładów klienta,
- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
- dla towarów, które zostały użyte zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość,
- dla istniejącego zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto w przypadku przedsiębiorców nie narusza się ustawowych terminów przedawnienia dla ewentualnych ustawowych roszczeń zwrotnych.

7.5 Jeśli klient działa jako konsument, jest on zobowiązany do złożenia reklamacji na dostarczony towar z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowania o tym sprzedawcy. Jeśli Klient tego nie uczyni, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których Klient nie może nabyć (dalej "Bony Promocyjne"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Bony promocyjne mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

8.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostała kwota kredytu nie będzie zwracana przez Sprzedawcę.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Bon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego bon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedający wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

9) Realizacja bonów podarunkowych

9.1 Bony podarunkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (zwane dalej "Bonami Podarunkowymi"), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że bon podarunkowy stanowi inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym zakupiono bon upominkowy. Pozostałe salda będą dopisywane do konta klienta do daty wygaśnięcia ważności bonu.

9.3 Bony upominkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden bon upominkowy.

9.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Towarów i nie mogą być wykorzystane do zakupu dodatkowych Bonów Podarunkowych.

9.6 Jeżeli wartość Bonu Podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

9.7 Saldo Bonu Podarunkowego nie będzie wypłacane w gotówce ani nie będzie oprocentowane.

9.8 Bon Podarunkowy jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego bon podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedawca wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o braku uprawnień, braku zdolności do czynności prawnych lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

10) Prawo właściwe

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Konfederacji Szwajcarskiej z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

11) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów on-line pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.