Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") Inchealth GmbH (zwanego dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Nie wyraża się zgody na zamieszczanie własnych warunków handlowych Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę bonów, o ile nie uzgodniono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani samozatrudnienia.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujące jest otrzymanie towaru przez klienta, lub
- poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych możliwości pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PAYPAL, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PAYPAL"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z PAYPAL, dostępnych na stronie https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PAYPAL - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PAYPAL, dostępnych na stronie https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli Klient dokonuje płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PAYPAL, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca oświadcza o przyjęciu oferty Klienta już w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności "AMAZON Payments", płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwanego dalej "AMAZON"), zgodnie z Umową użytkownika AMAZON Payments Europe, która jest dostępna na stronie https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Jeśli w procesie zamawiania online klient wybierze "AMAZON Payments" jako formę płatności, to klikając na przycisk kończący proces zamawiania, wydaje on jednocześnie polecenie zapłaty AMAZON. W takim przypadku sprzedający oświadcza przyjęcie oferty klienta już w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedającego po zawarciu umowy i przekazany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia przez Klienta. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika po podaniu odpowiednich danych do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.8 Realizacja zamówień i kontakt z klientem odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej obsługi zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być na ten adres odbierane. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom z reguły przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Jeśli w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami łącznymi, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Informacje o możliwościach płatności klient otrzymuje w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeśli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "PAYPAL", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PAYPAL, przy czym PAYPAL może w tym celu korzystać również z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeśli Sprzedawca oferuje również metody płatności za pośrednictwem PAYPAL, za które dokonuje przedpłat na rzecz Klienta (np. zakup na konto lub płatność w ratach), powinien przenieść swoje roszczenie o zapłatę na PAYPAL lub na dostawcę usług płatniczych zleconych przez PAYPAL i wskazanych Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedawcy o cesji, PAYPAL lub dostawca usług płatniczych działający na zlecenie PAYPAL przeprowadza badanie zdolności kredytowej z wykorzystaniem przekazanych danych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia Klientowi wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeśli wybrana metoda płatności zostanie zatwierdzona, Klient musi zapłacić kwotę wynikającą z faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w uzgodnionych odstępach czasu. W takim przypadku może on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PAYPAL lub dostawcy usług płatniczych zleconych przez PAYPAL ze skutkiem zwalniającym z długu. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych, nawet w przypadku cesji wierzytelności.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", płatność jest realizowana za pośrednictwem operatora płatności SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza jest wówczas niezwłocznie realizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" są dostępne dla klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatności "mollie", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych przez mollie Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać oddzielnie poinformowany. Więcej informacji na temat systemu "mollie" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.

4.8 W przypadku wyboru metody płatności RATEPAY oferowanej przez Sprzedawcę (np. faktura RATEPAY, przedpłata RATEPAY, polecenie zapłaty RATEPAY, płatność ratalna RATEPAY), płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwanej dalej "RATEPAY"), na którą Sprzedawca przenosi swoje roszczenia wobec Klienta. Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Sprzedawcy, jakie metody płatności RATEPAY oferuje szczegółowo Sprzedawca. Klient może dokonywać płatności w systemie RATEPAY wyłącznie ze skutkiem umarzającym dług. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów (np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych). We wszystkich innych kwestiach obowiązują Ogólne Warunki Płatności RATEPAY, do których można uzyskać dostęp tutaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 W przypadku wyboru sposobu płatności oferowanego za pośrednictwem usługi płatniczej "VR Payment", płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej: "VR Payment"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych przez VR Payment klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności VR Payment może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "VR Payment" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 W przypadku wyboru sposobu płatności oferowanego za pośrednictwem serwisu płatniczego "ADYEN", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandia (dalej: "ADYEN"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych przez ADYEN Klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności ADYEN może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat firmy "ADYEN" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 W przypadku wyboru sposobu płatności oferowanego za pośrednictwem serwisu płatniczego "UNZER", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Niemcy (dalej: "UNZER"). Poszczególne metody płatności oferowane przez firmę UNZER są podawane do wiadomości klienta w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu realizacji płatności firma UNZER może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat firmy "UNZER" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "STRIPE", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "STRIPE"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych przez STRIPE klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym sprzedawcy. STRIPE może korzystać z innych serwisów płatniczych w celu realizacji płatności, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat STRIPE są dostępne w Internecie pod adresem https://STRIPE.com/de.

4.13 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem BillSAFE, cena zakupu jest wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń na rzecz PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (dalej "PAYPAL") jako operatora usługi płatniczej BillSAFE. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez PAYPAL. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klient zostanie dopuszczony do korzystania z metody płatności "zakup na konto", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z firmą PAYPAL, na którą dostawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku klient może dokonać płatności na rzecz PAYPAL tylko ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem BillSAFE, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych. W pozostałym zakresie obowiązują Ogólne Warunki Handlowe BillSAFE, z którymi klient może się zapoznać i które musi potwierdzić w ramach procesu składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.14 W przypadku wyboru metody płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYONE, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu powinna zostać zapłacona na rzecz PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń. Zakup na konto jest możliwy tylko dla klientów, którzy ukończyli 18 lat. Metoda płatności zakup na konto wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez PAYONE GmbH. Jeśli Klient otrzyma zgodę na zakup na konto po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z PAYONE GmbH, na którą Sprzedający przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku Klient może dokonywać płatności na rzecz PAYONE GmbH wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYONE, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności zakup na konto tylko od i do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli wielkość zamówienia spadnie poniżej lub przekroczy określoną wielkość zamówienia. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.15 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem MASTERPAYMENT, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cenę zakupu należy zapłacić bez potrąceń na rzecz net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Monachium ("net-m privatbank 1891 AG") niezwłocznie po otrzymaniu faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Wielka Brytania ("MASTERPAYMENT"). Jeżeli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klientowi zezwolono na skorzystanie z metody płatności "zakup na rachunek", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, na rzecz którego sprzedawca przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonać płatności na rzecz net-m privatbank 1891 AG wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem MASTERPAYMENT, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych. Kolejnym warunkiem korzystania z metody płatności "Zakup na konto" za pośrednictwem MASTERPAYMENT jest ukończenie przez Klienta 18 roku życia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.16 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYMORROW, cena zakupu powinna zostać zapłacona na rzecz InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, bez potrąceń w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez PAYMORROW GmbH. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej Klientowi zezwolono na korzystanie z metody płatności zakup na konto, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z PAYMORROW GmbH, na którą Sprzedawca przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku Klient może dokonać płatności na rzecz PAYMORROW GmbH tylko ze skutkiem umorzenia długu. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYMORROW, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych. Ponadto w tym zakresie obowiązują ogólne warunki PAYMORROW, z którymi Klient może się zapoznać i które musi potwierdzić w ramach procesu składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.17 W przypadku wyboru sposobu płatności zakup na rachunek za pośrednictwem RAKUTEN Checkout, cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty wystawienia faktury bez potrącenia na rzecz RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), na którą sprzedający przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku Klient może dokonać zapłaty na rzecz RAKUTEN Deutschland GmbH wyłącznie ze skutkiem umarzającym. Warunkiem dokonania zakupu w formie płatności na konto jest pomyślne sprawdzenie zdolności kredytowej przez RAKUTEN Deutschland GmbH. Nawet jeśli za pośrednictwem RAKUTEN Checkout zostanie wybrana metoda płatności "zakup na rachunek", sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych. Ponadto w tym zakresie obowiązują ogólne warunki handlowe RAKUTEN Deutschland GmbH, do których Klient ma dostęp w ramach procesu składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania sposobu płatności zakup na rachunek tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tego sposobu płatności, jeżeli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.18 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Santander, cena zakupu jest wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń na rzecz Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Zakup na fakturę jest możliwy tylko dla klientów, którzy działają jako konsumenci i ukończyli 18 lat. Metoda płatności "zakup na rachunek" wymaga pozytywnego wyniku weryfikacji kredytowej przeprowadzonej przez Santander Consumer Bank AG. Jeśli skorzystanie z opcji zakupu na rachunek bankowy nie jest możliwe z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej lub z innych powodów, klientowi zostanie zaproponowana alternatywna forma płatności. Klient ma prawo do zawarcia umowy przy użyciu oferowanej alternatywnej formy płatności lub do anulowania procesu zamówienia. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klientowi zostanie zaoferowana możliwość skorzystania z metody płatności "zakup na rachunek", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z Santander Consumer Bank AG, na który sprzedawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonać płatności wyłącznie na rzecz Santander Consumer Bank AG Santander ze skutkiem zwalniającym z długu. Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego lub nie wywiąże się z niego w całości w terminie płatności, popadnie w zwłokę bez konieczności dodatkowego upomnienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem zobowiązania. Szkoda spowodowana zaległością może obejmować w szczególności koszty upomnień i koszty odpowiednich działań prawnych (np. koszty adwokackie). Santander Consumer Bank AG zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 1,20 EUR za każdy monit. Klient ma prawo udowodnić, że nie poniósł żadnej szkody lub że nie powstała szkoda w takiej wysokości. Roszczenia wobec klienta wynikające z zakupu na rachunek mogą być w każdej chwili przekazane osobom trzecim, w szczególności firmom windykacyjnym w celu odzyskania zaległych kwot.
Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Santander, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.19 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem SECUPAY, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona bez potrąceń na rzecz SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez SECUPAY S.A. Jeśli Klient uzyska zgodę na zakup na konto po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z SECUPAY S.A., na którą sprzedający przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku Klient może dokonać płatności wyłącznie na rzecz SECUPAY S.A. ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrana została metoda płatności zakup na konto poprzez SECUPAY, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.20 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówiony towar opuści magazyn Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od Sprzedawcy do Klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.21 W przypadku wyboru metody płatności Polecenie Zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna po wystawieniu upoważnienia do Polecenia Zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu informacji wstępnej. Polecenie zapłaty jest pobierane w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu na informację wstępną. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od Sprzedawcy do Klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zdolności kredytowej w przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej.

4.22 W przypadku wyboru metody płatności za pomocą polecenia zapłaty, płatność będzie realizowana przez PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, którą Sprzedawca upoważnia do pobierania należności w swoim imieniu. PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z konta bankowego Klienta po wystawieniu mandatu polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu prenotyfikacji. Prenotyfikacja to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) dla klienta zapowiadająca obciążenie konta poprzez Polecenie Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Nawet w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem PAYONE GmbH, Dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.

4.23 W przypadku wyboru metody płatności "polecenie zapłaty przez ipayment" lub "karta kredytowa przez ipayment", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem systemu płatności ipayment firmy 1&1 Internet AG, która przekazuje wniosek Klienta o płatność do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Podczas realizacji płatności obowiązują Ogólne Warunki Handlowe danego dostawcy płatności, z którymi Klient może się zapoznać i które musi zaakceptować w ramach procesu płatności elektronicznej. Metody płatności "polecenie zapłaty przez ipayment" lub "karta kredytowa przez ipayment" podlegają akceptacji przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych żądania zapłaty złożonego przez Klienta.

4.24 W przypadku wyboru metody płatności za pomocą polecenia zapłaty, kwota faktury staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności za pomocą polecenia zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Wielka Brytania ("MASTERPAYMENT"). Jeżeli po sprawdzeniu zdolności kredytowej Klientowi zostanie udzielona zgoda na polecenie zapłaty (nota obciążeniowa), płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Monachium ("net-m privatbank 1891 AG"), na rzecz którego Sprzedawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku net-m privatbank 1891 AG jest nieodwołalnie upoważniony do pobrania kwoty faktury ze wskazanego konta klienta. W przypadku cesji wierzytelności płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz net-m privatbank 1891 AG ze skutkiem zwalniającym z długu. Inkaso bankowe następuje w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu sprzedawcy. Nawet jeśli wybrano metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty za pośrednictwem MASTERPAYMENT, Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.

4.25 W przypadku wyboru metody płatności za pomocą polecenia zapłaty, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (zwanego dalej "Novalnet"). W tym przypadku płatność jest dokonywana w formie polecenia zapłaty z rachunku bankowego klienta, pod warunkiem, że klient wcześniej udzielił sprzedawcy pełnomocnictwa SEPA. Obciążenie rachunku bankowego Klienta ceną zakupu nastąpi jednego bankowego dnia roboczego po zrealizowaniu zamówienia przez Novalnet pod numerem ID wierzyciela: DE53ZZ00000004253. Termin wcześniejszego zawiadomienia (prenotyfikacji) ulega skróceniu do jednego dnia. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec polecenia zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, Klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

4.26 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług technicznych PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Monachium, we współpracy z Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg lub Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Kwota faktury jest wymagalna do zapłaty po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówiony towar opuści magazyn Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od sprzedawcy do klienta informujący o obciążeniu rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli klient działa w charakterze konsumenta, termin powiadomienia wstępnego ulega skróceniu do pięciu dni w przypadku pierwszego polecenia zapłaty oraz do dwóch dni w przypadku kolejnych poleceń zapłaty. Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, okres na wstępne poinformowanie zostaje skrócony do jednego dnia zarówno dla początkowych, jak i kolejnych poleceń zapłaty. Okres na udzielenie informacji wstępnej rozpoczyna się następnego dnia i kończy się dla konsumentów w przypadku początkowych poleceń zapłaty piątego dnia, w przypadku kolejnych poleceń zapłaty drugiego dnia, a dla przedsiębiorców następnego dnia po udzieleniu informacji wstępnej. Jeżeli ostatni dzień okresu przypada w sobotę, niedzielę lub święto państwowe uznane przez państwo w siedzibie klienta, to w miejsce tego dnia wchodzi następny dzień roboczy. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.27 Jeśli wybrano metodę płatności "Polecenie zapłaty za pośrednictwem RATEPAY", płatność zostanie zrealizowana przez firmę RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwaną dalej "RATEPAY"). Klient wystawia RATEPAY upoważnienie do realizacji polecenia zapłaty SEPA i przekazuje swojemu bankowi polecenie honorowania wszelkich należnych poleceń zapłaty. Klient musi upewnić się, że na jego koncie bieżącym znajdują się wystarczające środki. Jeśli na rachunku bieżącym nie ma wymaganego pokrycia, instytucja kredytowa prowadząca rachunek nie jest zobowiązana do honorowania polecenia zapłaty. RATEPAY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej. Jeśli Klient ma prawo do zapłaty za pomocą polecenia zapłaty, płatność zostanie zrealizowana przez RATEPAY, na którą Sprzedawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. Klient może dokonywać płatności na rzecz RATEPAY wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długów. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta (np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych). We wszystkich innych kwestiach obowiązują Ogólne Warunki Płatności RATEPAY, do których można uzyskać dostęp tutaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Jeśli wybrano metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności za pomocą polecenia zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klient uzyska zgodę na korzystanie z polecenia zapłaty, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z SECUPAY AG, na którą dostawca przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku SECUPAY AG jest upoważniony do pobrania kwoty faktury z konta klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz SECUPAY AG ze skutkiem zwalniającym. Polecenie zapłaty zostanie zrealizowane niezwłocznie po wysłaniu zamówienia przez klienta w sklepie internetowym. Nawet w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem SECUPAY AG, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne pytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych.

4.29 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty za pośrednictwem STRIPE, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "STRIPE"). W takim przypadku STRIPE pobierze kwotę faktury z konta bankowego klienta po wystawieniu Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie okresu Powiadomienia Wstępnego w imieniu sprzedawcy. Powiadomienie wstępne to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) skierowana do klienta, zapowiadająca obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zdolności kredytowej w przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej.

4.30 W przypadku wyboru metody płatności Polecenie zapłaty za pośrednictwem UNZER, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (dalej "UNZER"), na którego Sprzedawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedawcy o cesji UNZER przeprowadzi kontrolę wiarygodności kredytowej na podstawie przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi realizacji polecenia zapłaty w formie polecenia zapłaty za pośrednictwem UNZER w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeżeli UNZER dopuści metodę płatności w postaci polecenia zapłaty za pośrednictwem UNZER, UNZER pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu wstępnego powiadomienia. Prenotyfikacja to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) do klienta zapowiadający obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.
Metoda płatności polecenie zapłaty za pośrednictwem firmy UNZER jest wykluczona,
- jeśli wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 10,00 euro,
- jeśli adres dostawy podany przez klienta nie jest identyczny z adresem na fakturze, w szczególności jeśli jako adres dostawy podano stację pakowania lub skrytkę pocztową, lub
- jeśli klient nie ukończył jeszcze 18 lat.
Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do oferowania metody płatności polecenie zapłaty przez UNZER tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.31 W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową, należność wynikająca z faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności kartą kredytową jest realizowana we współpracy z PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, którą Sprzedawca upoważnia do pobierania należności w swoim imieniu. PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z podanego przez Klienta konta karty kredytowej. Obciążenie karty kredytowej następuje niezwłocznie po wysłaniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym. Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych, nawet jeśli metoda płatności kartą kredytową została wybrana za pośrednictwem PAYONE GmbH.

4.32 W przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową, kwota faktury jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność kartą kredytową jest realizowana we współpracy z firmą SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), na którą Dostawca Usług przenosi swoje roszczenie o płatność. SECUPAY AG pobiera kwotę faktury z konta karty kredytowej wskazanego przez klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz SECUPAY AG ze skutkiem zwalniającym z długu. Karta kredytowa zostanie obciążona niezwłocznie po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Nawet jeśli płatność kartą kredytową została wybrana za pośrednictwem SECUPAY AG, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne pytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych.

4.33 Jeśli wybrano metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem STRIPE, kwota na fakturze jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "STRIPE"). STRIPE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odmowy przyjęcia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.

4.34 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Klarna", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej: "Klarna").

5a) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w ramach obszaru dostawy wskazanego przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla realizacji transakcji ma adres dostawy podany w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku wyboru metody płatności PAYPAL, decydujący jest adres dostawy podany przez Klienta w PAYPAL w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeśli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do kosztów zwrotu stosuje się postanowienia zawarte w pouczeniu sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru przez sprzedawcę do spedytora, przewoźnika lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru w zasadzie dopiero w momencie wydania towaru klientowi. Niezależnie od powyższego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta, także w przypadku konsumentów, z chwilą wydania towaru przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, jeżeli klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej klientowi tej osoby lub instytucji.

5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedający, przy zachowaniu należytej staranności, zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrywającą. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a świadczenie wzajemne zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.6 Vouchery są przekazywane klientowi w następujący sposób:
- przez pobieranie
- pocztą elektroniczną
- przez pocztę

5b) Cło

W przypadku zamówienia produktów z dostawą poza UE, użytkownik może zostać obciążony cłem importowym i podatkami, które zostaną pobrane po dotarciu paczki do określonego miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z odprawą celną muszą zostać poniesione przez użytkownika; nie mamy nad nimi kontroli. Przepisy celne różnią się znacznie w zależności od kraju, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami celnymi. Ponadto należy pamiętać, że po złożeniu zamówienia użytkownik jest uważany za importera i musi przestrzegać wszystkich praw i przepisów obowiązujących w kraju, w którym otrzymuje produkty. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna, dlatego pragniemy uświadomić naszym międzynarodowym klientom, że przesyłki zagraniczne podlegają otwarciu i kontroli przez organy celne.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowa prawo własności do dostarczonych towarów do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady. Nie dotyczy to umów o dostawę towarów:

7.2 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,
- sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju późniejszego świadczenia;
- w przypadku nowych towarów okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
- W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wykluczone;
- termin przedawnienia nie biegnie na nowo, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.

7.3 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do
- do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu nakładów klienta,
- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
- dla towarów, które zostały użyte zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość,
- dla istniejącego zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto w przypadku przedsiębiorców nie narusza się ustawowych terminów przedawnienia dla ewentualnych ustawowych roszczeń zwrotnych.

7.5 Jeśli klient działa jako konsument, jest on zobowiązany do złożenia reklamacji na dostarczony towar z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowania o tym sprzedawcy. Jeśli Klient tego nie uczyni, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których Klient nie może nabyć (dalej "Bony Promocyjne"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Bony promocyjne mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

8.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostała kwota kredytu nie będzie zwracana przez Sprzedawcę.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Bon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego bon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedający wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

9) Realizacja bonów podarunkowych

9.1 Bony podarunkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (zwane dalej "Bonami Podarunkowymi"), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że bon podarunkowy stanowi inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym zakupiono bon upominkowy. Pozostałe salda będą dopisywane do konta klienta do daty wygaśnięcia ważności bonu.

9.3 Bony upominkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden bon upominkowy.

9.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Towarów i nie mogą być wykorzystane do zakupu dodatkowych Bonów Podarunkowych.

9.6 Jeżeli wartość Bonu Podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

9.7 Saldo Bonu Podarunkowego nie będzie wypłacane w gotówce ani nie będzie oprocentowane.

9.8 Bon Podarunkowy jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego bon podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedawca wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o braku uprawnień, braku zdolności do czynności prawnych lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

10) Prawo właściwe

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Konfederacji Szwajcarskiej z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

11) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów on-line pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

12) Informacje o autentyczności opinii klientów

Opinie nie są sprawdzane pod względem autentyczności przed ich publikacją. Dlatego mogą pochodzić od konsumentów, którzy w rzeczywistości nie zakupili/używali ocenianych produktów.

13) Zastrzeżenie medyczne

Ta strona internetowa zawiera ogólne informacje i dyskusje na temat zdrowia i tematów pokrewnych. Informacje i inne treści zawarte w tej witrynie lub w jakichkolwiek materiałach powiązanych nie są przeznaczone i nie powinny być interpretowane jako porady medyczne, ani też informacje te nie zastępują profesjonalnej wiedzy medycznej lub leczenia. Jeśli Ty lub jakakolwiek inna osoba ma wątpliwości natury medycznej, należy skonsultować się z lekarzem lub skorzystać z innej profesjonalnej opieki medycznej. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady medycznej lub zwlekać z jej uzyskaniem z powodu czegoś, co zostało przeczytane na tym blogu lub w jakichkolwiek materiałach z nim związanych. Jeśli uważasz, że możesz mieć nagły przypadek medyczny, natychmiast zadzwoń do swojego lekarza lub na pogotowie. Opinie i poglądy wyrażone na tej stronie i przez nas nie mają związku z opiniami i poglądami jakiegokolwiek ośrodka akademickiego, szpitala, gabinetu lekarskiego lub innej instytucji.