Zwroty, refundacje i wymiany,
Instrukcje dotyczące anulowania & Formularz anulowania

30-dniowy okres anulowania rezerwacji

Konsumenci, tj. każda osoba fizyczna działająca w celach, które w całości lub w przeważającej części wykraczają poza jej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mają prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach

A. Instrukcje dotyczące anulowania
Prawo do anulowania

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Najprostszym sposobem jest aby wysłać nam wiadomość e-mail na adres

REFUND@ inchealth.ch

+

Produkt / Zamówienie
Adres zwrotny w celu szybkiego przetworzenia:

ostrość w calach

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj dostawy standardowej oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy dokonać potrącenia z kwoty zwrotu z tytułu utraty wartości dostarczonych towarów, jeżeli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez Kontrahenta. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użyliście Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście inaczej. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towary należy odesłać lub przekazać nam lub focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślecie Państwo towar przed upływem 14 dni. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Wyłączenie i/lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje przysługiwać w przypadku umowy o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostaną one rozpieczętowane po dostawie.

Informacje ogólne

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zabrudzeń towaru. Proszę zwrócić towar, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby prosimy o zastosowanie ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadacie Państwo już oryginalnego opakowania, proszę użyć odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed ewentualnymi szkodami transportowymi.

2) Proszę nie zwracać towarów z powrotem do frachtu.

3) Należy pamiętać, że powyższe informacje ogólne w sekcji 1 i 2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować tę umowę, proszę wypełnić i przesłać ten formularz.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) /o świadczenie następującej usługi (*),

Zamówiono w dniu (*) / otrzymano w dniu (*)

Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.