Allmänna villkor med kundinformation

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från Inchealth GmbH (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunden") har ingått med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inget annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för avtal om leverans av kuponger, om inget annat avtalats.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.4 En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller egen yrkesverksamhet.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden kan lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. På så sätt lämnar kunden, efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
- genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.
Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovan nämnda perioden ska detta betraktas som ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PAYPAL kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PAYPAL"), med förbehåll för PAYPALs användningsvillkor, som finns tillgängliga på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, eller - om kunden inte har ett PAYPAL-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan PAYPAL-konto, som finns tillgängliga på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PAYPAL och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han eller hon godtar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "AMAZON Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "AMAZON"), i enlighet med AMAZON Payments Europe-användaravtalet, som kan ses på https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Om kunden väljer "AMAZON Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till AMAZON genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har inrättat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han eller hon skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kunden kan kostnadsfritt få tillgång till dem via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att uppge relevanta inloggningsuppgifter.

2.7 Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderbehandling är korrekt så att e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren har anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen förfalla omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "PAYPAL" väljs ska betalningen behandlas via PAYPAL, varvid PAYPAL även kan använda sig av tjänster från tredjepartsleverantörer av betaltjänster för detta ändamål. Om säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PAYPAL för vilka han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller delbetalning), ska han överlåta sin betalningsfordran till PAYPAL eller till den betaltjänstleverantör som PAYPAL har uppdragit åt och som särskilt har namngetts till kunden. Innan Säljarens deklaration om överlåtelse accepteras ska PAYPAL eller den betaltjänstleverantör som PAYPAL anlitat utföra en kreditvärdighetskontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden den valda betalningsmetoden om resultatet av kontrollen är negativt. Om den valda betalningsmetoden godkänns ska kunden betala fakturabeloppet inom den överenskomna betalningstiden eller i de överenskomna betalningsintervallen. I detta fall kan han endast göra betalningar till PAYPAL eller den betaltjänstleverantör som PAYPAL har uppdragit åt med skuldbefriande verkan. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även vid överlåtelse av fordran.

4.6 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankskonto som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik. För att hantera betalningar kan mollie använda andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket Kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om "mollie" finns på Internet på https://www.mollie.com/de/.

4.8 Om en RATEPAY-betalningsmetod som säljaren erbjuder väljs (t.ex. RATEPAY-faktura, RATEPAY-förskottsbetalning, RATEPAY-autogiro, RATEPAY-avbetalning), kommer betalningen att behandlas via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (nedan kallat "RATEPAY"), som säljaren överlåter sin fordran på kunden till. Kunden informeras på säljarens webbplats om vilka RATEPAY-betalningsmetoder säljaren erbjuder i detalj. Kunden kan endast göra betalningar till RATEPAY med skuldbefriande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar (t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor). I övrigt gäller RATEPAY:s allmänna betalningsvillkor, som finns tillgängliga här: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "VR Payment" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad "VR Payment"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via VR Payment meddelas kunden i säljarens webbutik. För att hantera betalningar kan VR Payment använda sig av tjänster från tredjepartsleverantörer av betalningstjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, om vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "VR Payment" finns på Internet på https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "ADYEN" väljs, kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "ADYEN"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via ADYEN meddelas kunden i säljarens webbutik. För att hantera betalningar kan ADYEN använda sig av tjänster från tredjepartsleverantörer av betalningstjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om "ADYEN" finns på Internet på https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "UNZER" väljs, kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (nedan kallad "UNZER"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via UNZER meddelas kunden i säljarens webbutik. För att hantera betalningar kan UNZER använda sig av tjänster från tredjepartsleverantörer av betalningstjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om "UNZER" finns på Internet på https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "STRIPE" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "STRIPE"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via STRIPE kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik. STRIPE kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om STRIPE finns på Internet på https://STRIPE.com/de.

4.13 Om betalningssättet köp på konto via BillSAFE väljs förfaller köpeskillingen efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag till PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (nedan "PAYPAL") i egenskap av operatör av betaltjänsten BillSAFE. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av PAYPAL. Om kunden tillåts använda betalningsmetoden köp på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats, kommer betalningen att behandlas i samarbete med PAYPAL, till vilken leverantören överlåter sin betalningsfordran. I detta fall kan kunden endast göra en betalning till PAYPAL med skuldbefriande verkan. Även om betalningssättet köp på konto via BillSAFE har valts, förblir leverantören ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. I övrigt gäller i detta avseende BillSAFE:s allmänna villkor, som kunden kan ringa in och måste bekräfta som en del av beställningsprocessen. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken.

4.14 Om betalningssättet köp på konto via PAYONE väljs, förfaller köpeskillingen till betalning efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas till PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag. Köp på konto är endast möjligt för kunder som har fyllt 18 år. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av PAYONE GmbH. Om kunden tillåts köpa på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats, ska betalningen skötas i samarbete med PAYONE GmbH, till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. I detta fall får kunden endast göra en betalning till PAYONE GmbH med skuldbefriande verkan. Även om betalningssättet köp på konto via PAYONE har valts, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. I alla andra avseenden ska PAYONE GmbH:s allmänna villkor (https://www.payone.com/DE-de/agb) gälla. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast från och upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om ordervolymen understiger eller överskrider den angivna ordervolymen. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sina betalningsuppgifter i webbutiken.

4.15 Om betalningssättet köp på konto via MASTERPAYMENT väljs, förfaller köpeskillingen till betalning efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas utan avdrag till net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") omedelbart efter mottagandet av fakturan. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannien ("MASTERPAYMENT"). Om kunden tillåts använda betalningsmetoden köp på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats, ska betalningen behandlas i samarbete med net-m privatbank 1891 AG, till vilken säljaren ska överlåta sin betalningsfordran. I detta fall kan kunden endast göra en betalning till net-m privatbank 1891 AG med skuldbefriande verkan. Även om betalningssättet köp på konto via MASTERPAYMENT har valts, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. En ytterligare förutsättning för att använda betalningsmetoden köp på konto via MASTERPAYMENT är att kunden har fyllt 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sina betalningsuppgifter i webbutiken.

4.16 Om betalningsmetoden köp på konto via PAYMORROW väljs ska köpeskillingen betalas till InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, utan avdrag inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan. Betalningsmetoden köp på konto förutsätter att PAYMORROW GmbH har gjort en godkänd kreditprövning. Om kunden tillåts använda betalningsmetoden köp på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats, ska betalningen behandlas i samarbete med PAYMORROW GmbH, till vilken säljaren ska överlåta sin betalningsfordran. I detta fall kan kunden endast göra en betalning till PAYMORROW GmbH med skuldbefriande verkan. Även om betalningssättet köp på konto via PAYMORROW har valts, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, förklaringar om återkallelse och leveranser eller kreditnotor. Dessutom gäller PAYMORROW:s allmänna villkor i detta avseende, som kunden kan ringa in och måste bekräfta som en del av beställningsprocessen. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att informera kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken.

4.17 Om betalningsmetoden köp på konto via RAKUTEN Checkout väljs, förfaller köpeskillingen efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 10 (tio) dagar från fakturadatumet utan avdrag till RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. I detta fall kan kunden endast betala RAKUTEN Deutschland GmbH med skuldbefriande verkan. Betalningsmetoden köp på räkning förutsätter att RAKUTEN Deutschland GmbH genomför en godkänd kreditprövning. Även om betalningsmetoden köp på konto har valts via RAKUTEN Checkout är säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. Dessutom gäller RAKUTEN Deutschland GmbH:s allmänna villkor i detta avseende, som kunden kan få tillgång till som en del av beställningsprocessen. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sin betalningsinformation i webbutiken.

4.18 Om betalningssättet köp på konto via Santander väljs förfaller köpeskillingen efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag till Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Fakturaköp är endast möjligt för kunder som agerar som konsumenter och som har fyllt 18 år. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av Santander Consumer Bank AG. Om användningen av köp på konto inte är möjlig på grund av otillräcklig kreditvärdighet eller av andra skäl kommer kunden att erbjudas ett alternativt betalningsalternativ. Det står kunden fritt att ingå avtalet med det alternativa betalningsalternativet som erbjuds eller att avbryta beställningsprocessen. Om kunden tillåts använda betalningsmetoden köp på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats, kommer betalningen att behandlas i samarbete med Santander Consumer Bank AG, till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. I detta fall kan kunden endast göra en betalning till Santander Consumer Bank AG Santander med skuldbefriande verkan. Om kunden inte fullgör sin betalningsskyldighet eller inte fullgör den helt inom betalningstiden, kommer han att vara i dröjsmål utan någon ytterligare påminnelse. I detta fall är kunden skyldig att ersätta den skada som orsakats av betalningsförsummelsen. Den skada som orsakats av betalningsförsummelsen kan särskilt omfatta kostnader för påminnelser och kostnader för lämpliga rättsliga åtgärder (t.ex. advokatkostnader). Santander Consumer Bank AG förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 1,20 euro för varje påminnelse. Kunden har rätt att bevisa att ingen skada eller inte detta skadebelopp har uppstått. De fordringar på kunden som uppstår på grund av köpet på förskott kan när som helst överlåtas till tredje part, särskilt till inkassobolag för att driva in belopp i eftersläpning.
Även om betalningssättet köp på konto via Santander väljs är säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, klagomål, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor.
Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att informera kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken.

4.19 Om betalningssättet köp på konto via SECUPAY väljs, förfaller köpeskillingen till betalning efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas utan avdrag till SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxemburg (www.SECUPAY.ag) inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av SECUPAY S.A.. Om kunden tillåts köpa på konto efter att kreditvärdigheten har kontrollerats ska betalningen behandlas i samarbete med SECUPAY S.A., till vilken säljaren ska överlåta sin betalningsfordran. I detta fall får kunden endast göra betalning till SECUPAY S.A. med skuldbefriande verkan. Även om betalningssättet köp på konto via SECUPAY har valts, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sina betalningsuppgifter i webbutiken.

4.20 Om betalningsmetoden SEPA-autogiro har valts förfaller fakturabeloppet till betalning efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte förrän tidsfristen för förhandsinformation har löpt ut. Direktdebiteringen ska inkasseras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformationen. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.

4.21 Om betalningsmetoden SEPA Direct Debit väljs ska fakturabeloppet förfallas till betalning efter att ett SEPA Direct Debit-mandat har utfärdats, men inte före utgången av perioden för förhandsinformation. Autogirot ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet om han är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditvärdighetskontroll när betalningsmetoden SEPA-direktdebitering väljs och att avvisa denna betalningsmetod om kreditvärdighetskontrollen är negativ.

4.22 Om betalningssättet autogiro väljs ska betalningen behandlas av PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som säljaren ger fullmakt att driva in fordringarna för sin räkning. PAYONE GmbH ska ta ut fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-autogiromedgivande för direktdebitering, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsanmälan. Förhandsanmälan är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta. Även om betalningssättet autogiro väljs via PAYONE GmbH, förblir leverantören ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor.

4.23 Om betalningsmetoderna "autogiro via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" väljs, ska betalningsbehandlingen utföras via 1&1 Internet AG:s betalningssystem ipayment, som vidarebefordrar kundens betalningsbegäran till respektive betalningsleverantör. För betalningsförmedlingen ska respektive betalningsleverantörs allmänna villkor gälla, som kunden kan ta del av och måste acceptera inom ramen för den elektroniska betalningsprocessen. Betalningsmetoderna "direktdebitering via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" förutsätter att respektive betalningsleverantör accepterar kundens betalningsbegäran.

4.24 Om betalningssättet autogiro väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningsmetoden för direktdebitering kräver en godkänd kreditprövning av MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannien ("MASTERPAYMENT"). Om kunden får tillstånd till autogiro (debitering) efter kreditprövning ska betalningen behandlas i samarbete med net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. I detta fall är net-m privatbank 1891 AG återkalleligt bemyndigad att inkassera fakturabeloppet från kundens angivna konto. I händelse av överlåtelse kan betalning endast ske till net-m privatbank 1891 AG med skuldbefriande verkan. Bankinkasso sker när de beställda varorna lämnar säljarens lager. Även om betalningssättet autogiro har valts via MASTERPAYMENT förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelsedeklarationer och leveranser eller kreditnotor.

4.25 Om betalningsmetoden autogiro väljs ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (nedan kallad Novalnet). I detta fall ska betalningen ske genom direktdebitering från kundens bankkonto, förutsatt att kunden tidigare har gett säljaren ett SEPA-mandat. Debiteringen av köpeskillingen från kundens bankkonto ska ske en bankarbetsdag efter det att beställningen har slutförts av Novalnet under kreditor-ID: DE53ZZ00000004253. Tiden för förhandsbesked (föranmälan) förkortas till en dag. Om autogirot inte verkställs på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har angetts, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet, om han är ansvarig för detta.

4.26 Om betalningsmetoden SEPA-autogiro väljs ska betalningen behandlas via den tekniska tjänsteleverantören PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, i samarbete med Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg eller Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fakturabeloppet förfaller till betalning efter det att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före tidsfristen för förhandsinformationen. Autogirot ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformationen. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering via SEPA-autogiro. Om kunden agerar i egenskap av konsument ska tiden för förhandsinformation förkortas till fem dagar för första autogirering och till två dagar för efterföljande autogireringar. Om kunden agerar som företagare förkortas perioden för förhandsinformation till en dag för både första och efterföljande autogireringar. Perioden för förhandsinformation ska börja påföljande dag och ska för konsumenter vid första autogireringar avslutas på den femte dagen, vid efterföljande autogireringar på den andra dagen och för företagare dagen efter förhandsinformationen. Om periodens sista dag infaller på en lördag, en söndag eller en av staten erkänd helgdag på kundens säte ska nästa arbetsdag ersätta denna dag. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet, om han är ansvarig för detta.

4.27 Om betalningsmetoden "Direktdebitering via RATEPAY" väljs, kommer betalningen att behandlas av RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (nedan kallat "RATEPAY"). Kunden ger RATEPAY ett SEPA-autogiromedgivande för direktdebitering och ger sin bank instruktioner om att betala alla förfallna autogireringar. Kunden måste se till att det finns tillräckligt med pengar på hans/hennes löpande konto. Om det löpande kontot inte har tillräcklig täckning är det kontoförande kreditinstitutet inte skyldigt att godkänna autogirot. RATEPAY förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning. Om kunden tillåts betala med autogiro kommer betalningen att behandlas av RATEPAY, till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. Kunden får endast göra en betalning till RATEPAY med skuldbefriande verkan. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar (t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor). I övrigt gäller RATEPAY:s allmänna betalningsvillkor, som finns tillgängliga här: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Om betalningssättet autogiro väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Betalningsmetoden direktdebitering kräver en godkänd kreditprövning av SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Om kunden tillåts använda direktdebitering efter kreditvärdighetskontrollen ska betalningen behandlas i samarbete med SECUPAY AG, till vilken leverantören ska överlåta sin betalningsfordran. SECUPAY AG ska i detta fall ha ett återkalleligt bemyndigande att dra in fakturabeloppet från kundens angivna konto. I händelse av överlåtelse kan betalning endast ske till SECUPAY AG med skuldbefriande verkan. Autogirering ska ske omedelbart efter det att kundens beställning har skickats i webbutiken. Även om betalningssättet autogiro valts via SECUPAY AG, förblir leverantören ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, förklaringar om återkallelse och leveranser eller kreditnotor.

4.29 Om betalningsmetoden för autogiro via STRIPE väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "STRIPE"). I detta fall kommer STRIPE att på säljarens vägnar ta ut fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-autogiromedgivande, men inte före utgången av föranmälningsperioden. Förhandsanmälan är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som tillkännager en debitering genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditvärdighetskontroll när betalningsmetoden SEPA-direktdebitering väljs och att avvisa denna betalningsmetod om kreditvärdighetskontrollen är negativ.

4.30 Om betalningsmetoden Direct Debit via UNZER väljs ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (nedan kallad UNZER), till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. Innan UNZER accepterar säljarens deklaration om överlåtelse ska UNZER utföra en kreditvärdighetskontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden betalningsmetoden direktdebitering via UNZER vid ett negativt kontrollresultat. Om UNZER tillåter betalningsmetoden direktdebitering via UNZER ska UNZER ta ut fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-autogiromedgivande för direktdebitering, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsanmälan. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som tillkännager en debitering genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.
Betalningsmetoden direktdebitering via UNZER är utesluten,
- om ordervärdet understiger 10,00 euro,
- om den leveransadress som kunden anger inte är identisk med fakturaadressen, särskilt om en packstation eller en postbox anges som leveransadress, eller
- om kunden ännu inte har fyllt 18 år.
Säljaren förbehåller sig också rätten att erbjuda betalningsmetoden direktdebitering via UNZER endast upp till en viss beställningsvolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna beställningsvolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sin betalningsinformation i nätbutiken.

4.31 Om betalningssättet kreditkort väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningsmetoden kreditkort behandlas i samarbete med PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som säljaren ger fullmakt att inkassera fordringar för sin räkning. PAYONE GmbH inkasserar fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. Kreditkortet debiteras omedelbart efter att kundens beställning har skickats i nätbutiken. Säljaren förblir ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, försändelser, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även om betalningssättet kreditkort har valts via PAYONE GmbH.

4.32 Om betalningssättet kreditkort väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningsmetoden kreditkort behandlas i samarbete med SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag) till vilken leverantören överlåter sin betalningsfordran. SECUPAY AG inkasserar fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. Vid överlåtelse kan betalning endast ske till SECUPAY AG med skuldbefriande verkan. Kreditkortet debiteras omedelbart efter det att kundens beställning har skickats i webbutiken. Även om betalningssättet kreditkortsbetalning väljs via SECUPAY AG, förblir leverantören ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelsedeklarationer och leveranser eller kreditnotor.

4.33 Om betalningsmetoden kreditkort via STRIPE väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "STRIPE"). STRIPE förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll och att vägra denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.

4.34 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna").

5a) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna sker leveransen inom det leveransområde som säljaren anger till den leveransadress som kunden anger, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i Säljarens orderbehandling är avgörande för behandlingen av transaktionen. Med avvikelse från detta ska, om betalningsmetoden PAYPAL väljs, den leveransadress som kunden deponerat hos PAYPAL vid betalningstillfället vara avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte med avseende på kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Utan hinder av ovanstående ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen, om kunden ger speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen i uppdrag att utföra försändelsen och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren med vederbörlig omsorg har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa fram varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska kunden omedelbart informeras och vederlaget återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.6 Vouchers tillhandahålls kunden enligt följande:
- genom att ladda ner
- via e-post
- per post

5b) Tull

Om du beställer produkter som ska levereras utanför EU kan du bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste betalas av dig, vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullbestämmelserna varierar kraftigt från land till land, så du bör kontakta din lokala tullmyndighet för mer information. Observera dessutom att när du gör en beställning betraktas du som importör och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Att skydda din integritet är viktigt för oss och vi vill göra våra internationella kunder medvetna om att gränsöverskridande försändelser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna.

6) Behållande av äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Detta gäller inte för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,
- Säljaren har möjlighet att välja vilken typ av efterföljande prestation som ska utföras;
- När det gäller nya varor ska preskriptionstiden för fel vara ett år från det att varorna har levererats;
- När det gäller begagnade varor är rättigheter och krav på grund av defekter uteslutna;
- Preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

7.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för
- krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader,
- om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
- För varor som har använts i enlighet med sin vanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekter,
- för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella lagstadgade regressrättigheter förbli oförändrade.

7.5 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Kvittning i efterhand är inte möjlig.

8.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.

8.6 Om värdet av kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens webbutik. Detta ska inte gälla om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar respektive innehavares obehörighet, juridiska oförmåga eller bristande representativ behörighet.

9) Inlösen av presentkort

9.1 Presentkort som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.

9.2 Presentkort och återstående saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående saldon kommer att krediteras kunden fram till förfallodagen.

9.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Kvittning i efterhand är inte möjlig.

9.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

9.5 Presentkort kan endast användas för att köpa Varor och kan inte användas för att köpa ytterligare Presentkort.

9.6 Om presentkortets värde inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Saldot på ett presentkort kommer inte att betalas ut kontant eller ge ränta.

9.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbutik. Detta ska inte gälla om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

10) Tillämplig lag

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Schweiziska edsförbundets lagar, med uteslutande av lagarna om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter skall detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

12) Information om kundernas äkthet i recensioner.

Recensionerna kontrolleras inte för äkthet innan de publiceras. De kan därför också komma från konsumenter som inte har köpt/använt den aktuella produkten. Recensionerna återspeglar enbart författarens åsikter och synpunkter, inte IncHealth. IncHealth varken verifierar eller godkänner några påståenden som görs i dessa recensioner.

13) Medicinsk ansvarsfriskrivning

På den här webbplatsen finns allmän information och diskussioner om hälsa och relaterade ämnen. Informationen och annat innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, eller i länkat material, är inte avsett och ska inte tolkas som medicinsk rådgivning, och informationen ersätter inte heller professionell medicinsk expertis eller behandling. Om du eller någon annan person har ett medicinskt problem bör du rådgöra med din vårdgivare eller söka annan professionell medicinsk behandling. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka den på grund av något som du har läst på den här bloggen eller i länkat material. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa din läkare eller larmcentralen. De åsikter och synpunkter som uttrycks på denna webbplats och vi har inget samband med de som uttrycks av någon akademisk institution, sjukhus, hälsopraktik eller annan institution.