Allmänna villkor med kundinformation

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från Inchealth GmbH (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunden") har ingått med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inget annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för avtal om leverans av kuponger, om inget annat avtalats.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.4 En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller egen yrkesverksamhet.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden kan lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. På så sätt lämnar kunden, efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
- genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.
Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovan nämnda perioden ska detta betraktas som ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han eller hon godtar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), i enlighet med användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har inrättat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han eller hon skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kunden kan kostnadsfritt få tillgång till dem via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att uppge relevanta inloggningsuppgifter.

2.7 Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

2.8 För att ingå avtalet finns det tyska och engelska språken tillgängliga.

2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderbehandling är korrekt så att e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren har anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen förfalla omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden "PayPal Credit" (delbetalning via PayPal) väljs, överlåter säljaren sin betalningsfordran till PayPal. Innan PayPal accepterar säljarens deklaration om överlåtelse ska PayPal göra en kreditvärdighetskontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden betalningsmetoden "PayPal-kredit" i händelse av ett negativt kontrollresultat. Om betalningsmetoden "PayPal Credit" godkänns av PayPal ska kunden betala fakturabeloppet till PayPal på de villkor som säljaren anger och som meddelas honom i säljarens webbutik. I detta fall kan han endast göra en betalning till PayPal med skuldbefriande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelsedeklarationer och leveranser eller kreditnotor, även vid överlåtelse av fordran.

4.6 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankskonto som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "VR Payment" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad "VR Payment"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via VR Payment meddelas kunden i säljarens webbutik. VR Payment kan använda sig av tjänster från tredjepartsleverantörer av betaltjänster för att hantera betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, om vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "VR Payment" finns på Internet på https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Stripe" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Stripe kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om Stripe finns på Internet på adressen https://stripe.com/de.

4.9 Om betalningsmetoden SEPA Direct Debit har valts förfaller fakturabeloppet till betalning efter att ett SEPA Direct Debit-mandat har utfärdats, men inte före utgången av perioden för förhandsinformation. Autogirot ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.

4.10 Om betalningsmetoden SEPA Direct Debit väljs ska fakturabeloppet förfallas till betalning efter att ett SEPA Direct Debit-mandat har utfärdats, men inte före utgången av perioden för förhandsinformation. Autogirot ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet, om han är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra en kreditvärdighetskontroll vid val av betalningsmetod för SEPA-direktdebitering och att avvisa denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditvärdighetskontroll.

4.11 Om betalningsmetoden "PayPal Direct Debit" har valts kommer PayPal att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsanmälan för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.

4.12 Om betalningsmetoden för autogiro via Stripe väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). I detta fall kommer Stripe att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-autogiromedgivande, men inte före utgången av föranmälningsperioden för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som tillkännager en debitering via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditvärdighetskontroll när betalningsmetoden SEPA-direktdebitering väljs och att avvisa denna betalningsmetod om kreditvärdighetskontrollen är negativ.

4.13 Om betalningssättet kreditkort väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningsmetoden kreditkort behandlas i samarbete med BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som säljaren ger fullmakt att driva in fordringar för sin räkning. BS PAYONE GmbH inkasserar fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. Kreditkortet debiteras omedelbart efter att kundens beställning har skickats i webbutiken. Även om betalningsmetoden kreditkortsbetalning väljs via BS PAYONE GmbH, ansvarar säljaren för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varan, leveranstid, försändelse, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor.

4.14 Om betalningssättet kreditkort väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningsmetoden kreditkort behandlas i samarbete med secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) till vilken leverantören överlåter sin betalningsfordran. secupay AG drar in fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. Vid överlåtelse kan betalning endast ske till secupay AG med skuldbefriande verkan. Kreditkortet debiteras omedelbart efter det att kundens beställning har skickats i webbutiken. Även om betalningssättet kreditkortsbetalning väljs via secupay AG, förblir leverantören ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, ångerdeklarationer och leveranser eller kreditnotor.

4.15 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll och att vägra denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.

5) Leverans och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna sker leveransen inom det leveransområde som säljaren anger till den leveransadress som kunden anger, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i Säljarens orderbehandling är avgörande för behandlingen av transaktionen. Med avvikelse från detta ska, om betalningsmetoden PayPal väljs, den leveransadress som kunden har deponerat hos PayPal vid betalningstillfället vara avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte med avseende på kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Utan hinder av ovanstående ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen, om kunden ger speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen i uppdrag att utföra försändelsen och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren med vederbörlig omsorg har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa fram varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska kunden omedelbart informeras och vederlaget återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.6 Vouchers tillhandahålls kunden enligt följande:
- genom att ladda ner
- via e-post
- per post

6) Behållande av äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Detta gäller inte för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,
- Säljaren har möjlighet att välja vilken typ av efterföljande prestation som ska utföras;
- När det gäller nya varor ska preskriptionstiden för fel vara ett år från det att varorna har levererats;
- När det gäller begagnade varor är rättigheter och krav på grund av defekter uteslutna;
- Preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

7.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för
- krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader,
- om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
- För varor som har använts i enlighet med sin vanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekter,
- för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella lagstadgade regressrättigheter förbli oförändrade.

7.5 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Kvittning i efterhand är inte möjlig.

8.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.

8.6 Om värdet av kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens webbutik. Detta ska inte gälla om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar respektive innehavares obehörighet, juridiska oförmåga eller bristande representativ behörighet.

9) Inlösen av presentkort

9.1 Presentkort som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.

9.2 Presentkort och återstående saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående saldon kommer att krediteras kunden fram till förfallodagen.

9.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Kvittning i efterhand är inte möjlig.

9.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

9.5 Presentkort kan endast användas för att köpa Varor och kan inte användas för att köpa ytterligare Presentkort.

9.6 Om presentkortets värde inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Saldot på ett presentkort kommer inte att betalas ut kontant eller ge ränta.

9.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbutik. Detta ska inte gälla om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

10) Tillämplig lag

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Schweiziska edsförbundets lagar, med uteslutande av lagarna om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter skall detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.