Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Inchealth GmbH (ďalej len "predávajúci") sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré uzatvára spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len "zákazník") s predávajúcim v súvislosti s tovarom prezentovaným predávajúcim v jeho internetovom obchode. Zahrnutie vlastných obchodných podmienok zákazníka sa týmto zamieta, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Tieto VOP sa primerane vzťahujú na zmluvy o dodaní poukážok, ak nie je dohodnuté inak.

1.3 Spotrebiteľom v zmysle týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkové.

1.4. Podnikateľom v zmysle týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Zákazník pritom po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní elektronického objednávkového procesu podáva právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončí objednávkový proces.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,
- zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej forme (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce je prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo
- dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, pričom rozhodujúce je prevzatie tovaru zákazníkom, alebo
- požadovaním platby od zákazníka po zadaní objednávky.
Ak existuje niekoľko z uvedených alternatív, zmluva sa uzavrie v okamihu, keď jedna z uvedených alternatív nastane ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania ponuky zákazníkom a končí uplynutím piateho dňa od odoslania ponuky. Ak predávajúci neprijme ponuku zákazníka vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je svojím prejavom vôle viazaný.

2.4 Ak si zákazník vyberie spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PayPal, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"), pričom sa riadi Podmienkami používania PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - Podmienkami platieb bez účtu PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí prostredníctvom platobnej metódy ponúkanej spoločnosťou PayPal, ktorú možno vybrať v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa dokončí proces objednávky.

2.5 Ak je vybraný spôsob platby "Amazon Payments", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "Amazon"), pričom sa riadi Zmluvou s používateľom Amazon Payments Europe, ktorá je k dispozícii na https://payments.amazon.de/help/201751590. Ak si zákazník počas procesu online objednávania vyberie ako spôsob platby "Amazon Payments", kliknutím na tlačidlo, ktorým sa proces objednávania ukončí, zároveň vystaví platobný príkaz spoločnosti Amazon. V tomto prípade predávajúci deklaruje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník spustí platobný proces kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky.

2.6. Ak je ponuka podaná prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho, text zmluvy bude po uzavretí zmluvy uložený predávajúcim a po odoslaní objednávky zákazníkom bude zaslaný zákazníkovi v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Predávajúci text zmluvy nesprístupní nad rámec tejto skutočnosti. Ak si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje o objednávke sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom po poskytnutí príslušných prihlasovacích údajov.

2.7 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník zistiť prípadné chyby pri zadávaní údajov pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže počas procesu elektronického objednávania opravovať svoje vstupy pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.8 Pri uzatváraní zmluvy je k dispozícii nemecký a anglický jazyk.

2.9 Spracovanie objednávok a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú uviedol na spracovanie objednávky, bola správna, aby na ňu bolo možné prijímať e-maily zaslané predávajúcim. Najmä pri používaní SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily zaslané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim spracovaním objednávky mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odvolanie zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v pokynoch predávajúceho o odstúpení od zmluvy.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Ak nie je v popise výrobku predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny, ktoré zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Prípadné dodatočné náklady na doručenie a dopravu budú uvedené samostatne v popise príslušného produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. poplatky za prevod, poplatky za výmenný kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. clo). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutočňuje do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutočňuje platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 O spôsobe (spôsoboch) platby bude zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho.

4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.5 Ak je zvolený spôsob platby "PayPal Credit" (platba na splátky prostredníctvom PayPal), predávajúci postupuje svoju pohľadávku na platbu spoločnosti PayPal. Pred prijatím vyhlásenia Predávajúceho o postúpení pohľadávky spoločnosť PayPal vykoná kontrolu úverovej bonity na základe zaslaných údajov o zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi spôsob platby "PayPal Credit" v prípade negatívneho výsledku kontroly. Ak spoločnosť PayPal spôsob platby "PayPal Credit" schváli, zákazník je povinný uhradiť fakturovanú sumu spoločnosti PayPal za podmienok stanovených predávajúcim, ktoré sú mu oznámené v internetovom obchode predávajúceho. V tomto prípade môže vykonať platbu na PayPal len s účinkom splatenia dlhu. Predávajúci však zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov, a to aj v prípade postúpenia pohľadávky.

4.6 Ak je zvolený spôsob platby "SOFORT", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len "SOFORT"). Aby mohol zákazník uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby "SOFORT", musí mať účet v internetovom bankovníctve, ktorý bol aktivovaný pre účasť v službe "SOFORT", musí sa počas platobného procesu zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a musí potvrdiť platobný príkaz spoločnosti "SOFORT". Platobnú transakciu potom okamžite vykoná "SOFORT" a z bankového účtu zákazníka sa odpíše suma. Podrobnejšie informácie o spôsobe platby "SOFORT" sú zákazníkovi k dispozícii na internetovej stránke https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "VR Payment", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len "VR Payment"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom VR Payment je zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. VR Payment môže na spracovanie platieb využívať služby tretích strán - poskytovateľov platobných služieb, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o "VR Payment" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "Stripe", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe"). Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom služby Stripe budú zákazníkovi oznámené v internetovom obchode predávajúceho. Spoločnosť Stripe môže na spracovanie platieb využívať aj iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o spoločnosti Stripe sú k dispozícii na internetovej stránke https://stripe.com/de.

4.9 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, fakturovaná suma je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na informovanie vopred. Inkaso sa inkasuje, keď objednaný tovar opustí sklad Predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na zálohovú informáciu. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

4.10 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, fakturovaná suma je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso bude inkasované, keď objednaný tovar opustí sklad Predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na zálohovú informáciu. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby SEPA inkasom a v prípade negatívnej kontroly bonity tento spôsob platby odmietnuť.

4.11 Ak je zvolený spôsob platby "PayPal Direct Debit", spoločnosť PayPal vyberie fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na inkaso SEPA, ale nie pred uplynutím lehoty na predbežné oznámenie v mene predávajúceho. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, zásady, zmluva) zákazníkovi, v ktorom sa oznamuje inkaso prostredníctvom inkasa SEPA. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

4.12 Ak si vyberiete spôsob platby inkasom prostredníctvom služby Stripe, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe"). V tomto prípade spoločnosť Stripe vyberie fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty predbežného oznámenia v mene predávajúceho. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, zásady, zmluva) zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom inkasa SEPA. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby SEPA inkasom a odmietnuť tento spôsob platby, ak je kontrola bonity negatívna.

4.13 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby kreditnou kartou je spracovaný v spolupráci so spoločnosťou BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, ktorú predávajúci poveruje inkasom pohľadávok vo svojom mene. Spoločnosť BS PAYONE GmbH inkasuje fakturovanú sumu z určeného účtu kreditnej karty zákazníka. Kreditná karta bude stiahnutá bezprostredne po odoslaní objednávky zákazníka v internetovom obchode. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby kreditnou kartou prostredníctvom BS PAYONE GmbH zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, prepravy, vrátenia tovaru, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov.

4.14 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby kreditnou kartou je spracovaný v spolupráci so spoločnosťou secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), ktorej Poskytovateľ postúpi svoju pohľadávku na platbu. secupay AG inkasuje fakturovanú sumu z uvedeného účtu kreditnej karty zákazníka. V prípade postúpenia pohľadávky môže byť platba vykonaná len v prospech spoločnosti secupay AG s účinkom splatenia pohľadávky. Kreditná karta sa odpíše bezprostredne po odoslaní objednávky zákazníka v internetovom obchode. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby kreditnou kartou prostredníctvom spoločnosti secupay AG zostáva dodávateľ zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov.

4.15 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou cez Stripe, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Platba sa spracúva prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe"). Spoločnosť Stripe si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity a v prípade negatívnej kontroly úverovej bonity odmietnuť tento spôsob platby.

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Ak predávajúci ponúkne zaslanie tovaru, dodanie sa uskutoční v rámci dodacej oblasti určenej predávajúcim na adresu dodania určenú zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní objednávky Predávajúceho je rozhodujúca adresa dodania uvedená v objednávke. Odchylne od toho, ak je zvolený spôsob platby PayPal, rozhodujúca je adresa dodania uložená zákazníkom v systéme PayPal v čase platby.

5.2 Ak sa dodanie tovaru nepodarí z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, zákazník znáša primerané náklady, ktoré v dôsledku toho vznikli predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na spätnú prepravu, ak zákazník účinne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade účinného uplatnenia práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy sa na náklady na vrátenie tovaru vzťahuje ustanovenie uvedené v pokynoch predávajúceho na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar zasielateľovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie prepravy. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predaného tovaru prechádza na zákazníka alebo osobu oprávnenú na prevzatie tovaru v zásade až v okamihu, keď je tovar odovzdaný zákazníkovi. Bez ohľadu na vyššie uvedené, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka, a to aj v prípade spotrebiteľa, akonáhle predávajúci odovzdá tovar zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii inak určenej na vykonanie prepravy, ak zákazník poverí zasielateľa, dopravcu alebo osobu alebo inštitúciu inak určenú na vykonanie prepravy vykonaním prepravy a predávajúci túto osobu alebo inštitúciu vopred neurčil zákazníkovi.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávneho alebo nevhodného vlastného dodania. To platí len v prípade, že predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie a predávajúci s náležitou starostlivosťou uzavrel s dodávateľom osobitnú kryciu transakciu. Predávajúci vynaloží všetko primerané úsilie na obstaranie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazník bezodkladne informovaný a odplata mu bude bezodkladne vrátená.

5.5 Vlastný zber nie je z logistických dôvodov možný.

5.6 Poukážky sa zákazníkovi poskytujú nasledovne:
- stiahnutím
- e-mailom
- poštou

6) Vyhradenie vlastníckeho práva

Ak predávajúci zaplatí zálohu, ponecháva si vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady. Toto sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ,
- predávajúci má možnosť výberu typu následného plnenia;
- v prípade nového tovaru je premlčacia lehota pre vady jeden rok od dodania tovaru;
- v prípade použitého tovaru sú práva a nároky z vád vylúčené;
- premlčacia lehota sa neobnoví, ak sa v rámci zodpovednosti za vady vykoná náhradná dodávka.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenie lehôt sa nevzťahujú na
- na nároky na náhradu škody a náhradu výdavkov zákazníka,
- v prípade, že predávajúci podvodne zatajil vadu,
- za tovar, ktorý bol použitý v súlade s obvyklým použitím pre budovu a spôsobil jej vady,
- na akúkoľvek existujúcu povinnosť predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov v prípade zmlúv o dodaní tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4 Okrem toho pre podnikateľov zostávajú nedotknuté zákonné premlčacie lehoty pre prípadné zákonné právo na odvolanie.

7.5 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je povinný reklamovať dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave u dodávateľa a informovať o tom predávajúceho. Ak tak zákazník neurobí, nemá to vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Uplatnenie propagačných poukážok

8.1. Poukážky, ktoré predávajúci vydáva bezplatne v rámci akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len "akciové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, a to len počas určeného obdobia.

8.2 Jednotlivé produkty môžu byť z propagačnej akcie vylúčené, ak z obsahu propagačného poukazu vyplýva príslušné obmedzenie.

8.3 Propagačné poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné započítanie nie je možné.

8.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden propagačný poukaz.

8.5 Hodnota tovaru sa musí rovnať minimálne sume propagačného poukazu. Prípadný zostávajúci kredit nebude predávajúcim vrátený.

8.6 Ak hodnota propagačného poukazu nepostačuje na pokrytie objednávky, je možné zvoliť si na vyrovnanie rozdielu niektorý z iných spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

8.7 Kreditný zostatok propagačného kupónu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

8.8 Ak zákazník vráti tovar zaplatený v plnej výške alebo čiastočne prostredníctvom propagačného poukazu v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy, propagačný poukaz sa nevracia.

8.9 Propagačný kupón je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s likvidačným účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa.

9) Uplatnenie darčekových poukážok

9.1 Darčekové poukážky, ktoré je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "darčekové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, pokiaľ nie je v darčekovej poukážke uvedené inak.

9.2 Darčekové poukážky a zostávajúce zostatky darčekových poukážok je možné uplatniť do konca tretieho roka nasledujúceho po roku zakúpenia darčekovej poukážky. Zostávajúce zostatky budú zákazníkovi pripísané na účet do dátumu skončenia platnosti.

9.3 Darčekové poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné započítanie nie je možné.

9.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden darčekový poukaz.

9.5 Darčekové poukážky možno použiť len na nákup Tovaru a nemožno ich použiť na nákup ďalších Darčekových poukážok.

9.6 Ak hodnota Darčekového poukazu nepostačuje na úhradu objednávky, je možné na vyrovnanie rozdielu zvoliť niektorý z iných spôsobov platby ponúkaných Predávajúcim.

9.7 Zostatok darčekového poukazu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

9.8 Darčekový poukaz je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s likvidačným účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní Darčekový poukaz v internetovom obchode Predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa.

10) Uplatniteľné právo

Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Švajčiarskej konfederácie s vylúčením zákonov o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana zrušená kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

11) Alternatívne riešenie sporov

11.1 Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

11.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.