Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Inchealth GmbH (ďalej len "predávajúci") sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré uzatvára spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len "zákazník") s predávajúcim v súvislosti s tovarom prezentovaným predávajúcim v jeho internetovom obchode. Zahrnutie vlastných obchodných podmienok zákazníka sa týmto zamieta, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Tieto VOP sa primerane vzťahujú na zmluvy o dodaní poukážok, ak nie je dohodnuté inak.

1.3 Spotrebiteľom v zmysle týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkové.

1.4. Podnikateľom v zmysle týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Zákazník pritom po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní elektronického objednávkového procesu podáva právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončí objednávkový proces.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,
- zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej forme (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce je prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo
- dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, pričom rozhodujúce je prevzatie tovaru zákazníkom, alebo
- požadovaním platby od zákazníka po zadaní objednávky.
Ak existuje niekoľko z uvedených alternatív, zmluva sa uzavrie v okamihu, keď jedna z uvedených alternatív nastane ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania ponuky zákazníkom a končí uplynutím piateho dňa od odoslania ponuky. Ak predávajúci neprijme ponuku zákazníka vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je svojím prejavom vôle viazaný.

2.4 Ak si zákazník vyberie spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PAYPAL, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PAYPAL"), pričom sa riadi Podmienkami používania PAYPAL, ktoré sú k dispozícii na https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, alebo - ak zákazník nemá účet PAYPAL - Podmienkami platieb bez účtu PAYPAL, ktoré sú k dispozícii na https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí prostredníctvom platobnej metódy ponúkanej spoločnosťou PAYPAL, ktorú je možné vybrať v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa dokončí proces objednávky.

2.5 Ak je vybraný spôsob platby "AMAZON Payments", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (ďalej len "AMAZON"), pričom sa riadi Zmluvou s používateľom AMAZON Payments Europe, ktorá je k dispozícii na https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Ak si zákazník počas procesu online objednávania vyberie ako spôsob platby "AMAZON Payments", kliknutím na tlačidlo, ktorým sa ukončí proces objednávania, zároveň vystaví platobný príkaz spoločnosti AMAZON. V tomto prípade predávajúci deklaruje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník spustí proces platby kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky.

2.6. Ak je ponuka podaná prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho, text zmluvy bude po uzavretí zmluvy uložený predávajúcim a po odoslaní objednávky zákazníkom bude zaslaný zákazníkovi v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Predávajúci text zmluvy nesprístupní nad rámec tejto skutočnosti. Ak si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje o objednávke sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom po poskytnutí príslušných prihlasovacích údajov.

2.7 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník zistiť prípadné chyby pri zadávaní údajov pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže počas procesu elektronického objednávania opravovať svoje vstupy pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.8 Spracovanie objednávok a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú uviedol na spracovanie objednávky, bola správna, aby na ňu bolo možné prijímať e-maily zaslané predávajúcim. Najmä pri používaní SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily zaslané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim spracovaním objednávky mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odvolanie zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v pokynoch predávajúceho o odstúpení od zmluvy.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Ak nie je v popise výrobku predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny, ktoré zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Akékoľvek dodatočné náklady na doručenie a dopravu budú uvedené samostatne v príslušnom popise produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. poplatky za prevod, poplatky za výmenný kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. clo). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutočňuje do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutočňuje platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 O spôsobe (spôsoboch) platby bude zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho.

4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.5 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "PAYPAL", platba sa spracuje prostredníctvom spoločnosti PAYPAL, pričom spoločnosť PAYPAL môže na tento účel využiť aj služby poskytovateľov platobných služieb tretích strán. Ak Predávajúci ponúka prostredníctvom služby PAYPAL aj spôsoby platby, pri ktorých poskytuje Zákazníkovi zálohové platby (napr. nákup na účet alebo platba na splátky), postúpi svoju pohľadávku na platbu spoločnosti PAYPAL alebo poskytovateľovi platobných služieb poverenému spoločnosťou PAYPAL a osobitne určenému Zákazníkom. Pred prijatím vyhlásenia predávajúceho o postúpení pohľadávky vykoná PAYPAL alebo ním poverený poskytovateľ platobných služieb kontrolu bonity na základe zaslaných údajov zákazníka. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi zvolený spôsob platby v prípade negatívneho výsledku kontroly. V prípade schválenia zvoleného spôsobu platby je zákazník povinný uhradiť fakturovanú sumu v dohodnutej lehote splatnosti alebo v dohodnutých platobných intervaloch. V takom prípade môže vykonať platbu len na účet spoločnosti PAYPAL alebo poskytovateľa platobných služieb povereného spoločnosťou PAYPAL s účinkom splatenia dlhu. Predávajúci však zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov, a to aj v prípade postúpenia pohľadávky.

4.6 Ak je zvolený spôsob platby "SOFORT", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len "SOFORT"). Aby mohol zákazník uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby "SOFORT", musí mať účet v internetovom bankovníctve, ktorý bol aktivovaný pre účasť v službe "SOFORT", počas platobného procesu sa musí zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a potvrdiť platobný príkaz spoločnosti "SOFORT". Platobnú transakciu potom okamžite vykoná "SOFORT" a z bankového účtu zákazníka sa odpíše suma. Podrobnejšie informácie o spôsobe platby "SOFORT" sú zákazníkovi k dispozícii na internetovej stránke https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "mollie", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandsko (ďalej len "mollie"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom služby mollie bude zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže mollie využívať aj iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť Zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o "mollie" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.mollie.com/de/.

4.8 V prípade výberu spôsobu platby RATEPAY ponúkaného Predávajúcim (napr. faktúra RATEPAY, preddavková platba RATEPAY, inkaso RATEPAY, splátková platba RATEPAY) bude platba realizovaná prostredníctvom spoločnosti RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (ďalej len "RATEPAY"), na ktorú Predávajúci postupuje svoju pohľadávku voči Zákazníkovi. Zákazník bude na internetovej stránke predávajúceho podrobne informovaný o tom, ktoré spôsoby platby RATEPAY predávajúci ponúka. Zákazník môže na RATEPAY realizovať len platby s účinkom splatenia dlhu. Predávajúci však naďalej zodpovedá za všeobecné otázky zákazníka (napr. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení tovaru, reklamáciách, odvolaniach vyhlásení a dodaní alebo dobropisoch). Vo všetkých ostatných ohľadoch platia Všeobecné platobné podmienky RATEPAY, ktoré sú dostupné tu: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "VR Payment", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len "VR Payment"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom VR Payment je zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže VR Payment využívať služby tretích strán - poskytovateľov platobných služieb, pre ktoré môžu platiť osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o "VR Payment" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "ADYEN", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko (ďalej len "ADYEN"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom ADYEN je zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže ADYEN využívať služby tretích strán - poskytovateľov platobných služieb, pre ktoré môžu platiť osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o spoločnosti "ADYEN" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "UNZER", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Nemecko (ďalej len "UNZER"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom UNZER je zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže UNZER využívať služby tretích strán - poskytovateľov platobných služieb, pre ktoré môžu platiť osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o spoločnosti "UNZER" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "STRIPE", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "STRIPE"). Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom služby STRIPE budú zákazníkovi oznámené v internetovom obchode predávajúceho. Spoločnosť STRIPE môže na spracovanie platieb využívať iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o spoločnosti STRIPE sú k dispozícii na internetovej stránke https://STRIPE.com/de.

4.13 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet prostredníctvom služby BillSAFE, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade musí byť kúpna cena zaplatená do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry bez zrážky spoločnosti PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (ďalej len "PAYPAL") ako prevádzkovateľovi platobnej služby BillSAFE. Spôsob platby nákup na účet si vyžaduje úspešnú kontrolu kreditu zo strany spoločnosti PAYPAL. Ak je zákazníkovi po overení úverovej bonity umožnené použiť platobnú metódu nákup na účet, platba bude spracovaná v spolupráci so spoločnosťou PAYPAL, ktorej dodávateľ postupuje svoju pohľadávku na platbu. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu len v prospech spoločnosti PAYPAL s účinkom oddlženia. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom služby BillSAFE zostáva dodávateľ zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásenia a dodávky alebo dobropisov. Vo zvyšnej časti platia v tomto smere Všeobecné obchodné podmienky BillSAFE, ktoré si zákazník môže vyvolať a musí ich potvrdiť v rámci procesu objednávania. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade bude predávajúci informovať zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.14 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet prostredníctvom PAYONE, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V takomto prípade musí byť kúpna cena uhradená na účet spoločnosti PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry bez odpočítania. Nákup na účet je možný len pre zákazníkov, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Spôsob platby nákup na účet vyžaduje úspešné posúdenie úverovej bonity spoločnosťou PAYONE GmbH. Ak je zákazníkovi po overení bonity povolený nákup na účet, platba sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou PAYONE GmbH, ktorej predávajúci postúpi svoju pohľadávku na zaplatenie. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu v prospech spoločnosti PAYONE GmbH len s účinkom splatenia dlhu. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom PAYONE zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásenia a dodávky alebo dobropisov. Vo všetkých ostatných ohľadoch platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet až od určitého objemu objednávky a do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak objem objednávky klesne pod stanovený objem objednávky alebo ho prekročí. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.15 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet prostredníctvom MASTERPAYMENT, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V takomto prípade je potrebné uhradiť kúpnu cenu bez zrážky na účet net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Mníchov (ďalej len "net-m privatbank 1891 AG") ihneď po doručení faktúry. Spôsob platby nákup na účet vyžaduje úspešnú kontrolu kreditu spoločnosťou MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Veľká Británia ("MASTERPAYMENT"). Ak je zákazníkovi po overení úverovej bonity umožnené použiť platobný spôsob nákup na účet, platba sa spracuje v spolupráci s net-m privatbank 1891 AG, ktorej predávajúci postúpi svoju pohľadávku na úhradu. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu v prospech net-m privatbank 1891 AG len s účinkom splatenia dlhu. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom MASTERPAYMENT zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov. Ďalšou podmienkou pre použitie spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom MASTERPAYMENT je, že zákazník dosiahol vek 18 rokov. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade bude Predávajúci informovať zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.16 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet prostredníctvom PAYMORROW, kúpna cena musí byť zaplatená spoločnosti InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, bez zrážky do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry. Spôsob platby nákup na účet vyžaduje úspešné posúdenie úverovej bonity spoločnosťou PAYMORROW GmbH. Ak je zákazníkovi po overení úverovej bonity umožnené použiť platobný spôsob nákup na účet, platba sa spracuje v spolupráci so spoločnosťou PAYMORROW GmbH, ktorej predávajúci postúpi svoju pohľadávku na zaplatenie. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu v prospech spoločnosti PAYMORROW GmbH len s účinkom splatenia dlhu. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom PAYMORROW zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásenia a dodávky alebo dobropisov. Okrem toho v tejto súvislosti platia všeobecné obchodné podmienky PAYMORROW, ktoré si zákazník môže vyvolať a musí ich potvrdiť v rámci procesu objednávania. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.17 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet cez RAKUTEN Checkout, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade musí byť kúpna cena zaplatená do 10 (desiatich) dní odo dňa vystavenia faktúry bez zrážky na účet spoločnosti RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), ktorej predávajúci postupuje svoju pohľadávku na zaplatenie. V tomto prípade môže zákazník zaplatiť spoločnosti RAKUTEN Deutschland GmbH len s účinkom odpustenia dlhu. Spôsob platby nákup na účet vyžaduje úspešnú kontrolu úverovej bonity zo strany spoločnosti RAKUTEN Deutschland GmbH. Aj v prípade výberu spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom RAKUTEN Checkout zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásenia a dodávky alebo dobropisov. Okrem toho v tejto súvislosti platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RAKUTEN Deutschland GmbH, ku ktorým má zákazník prístup v rámci procesu objednávania. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak sa prekročí stanovený objem objednávky. V takom prípade bude predávajúci informovať zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.18 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet cez Santander, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade je kúpna cena splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry bez odpočítania na účet Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Nákup na faktúru je možný len pre zákazníkov, ktorí vystupujú ako spotrebitelia a dosiahli vek 18 rokov. Spôsob platby nákup na účet si vyžaduje úspešnú kontrolu bonity zo strany Santander Consumer Bank AG. Ak použitie nákupu na účet nie je možné z dôvodu nedostatočnej úverovej bonity alebo z iných dôvodov, zákazníkovi bude ponúknutá alternatívna možnosť platby. Zákazník môže slobodne uzavrieť zmluvu s použitím ponúknutého alternatívneho spôsobu platby alebo zrušiť proces objednávky. Ak je zákazníkovi po overení úverovej bonity umožnené použiť spôsob platby nákup na účet, platba bude spracovaná v spolupráci so spoločnosťou Santander Consumer Bank AG, ktorej predávajúci postupuje svoju pohľadávku na zaplatenie. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu len v prospech Santander Consumer Bank AG Santander s účinkom oddlženia. Ak zákazník nesplní svoj platobný záväzok alebo ho nesplní v plnej výške v lehote splatnosti, dostane sa do omeškania bez akejkoľvek ďalšej upomienky. V takom prípade je klient povinný nahradiť škodu spôsobenú omeškaním. Škoda spôsobená omeškaním môže zahŕňať najmä náklady na upomienky a náklady na príslušné právne kroky (napr. náklady na právnikov). Santander Consumer Bank AG si vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 1,20 EUR za každú upomienku. Klient je oprávnený preukázať, že mu nevznikla žiadna škoda alebo že mu nevznikla škoda v tejto výške. Pohľadávky voči zákazníkovi vyplývajúce z nákupu na účet môžu byť kedykoľvek postúpené tretím osobám, najmä inkasným agentúram na účely vymáhania nedoplatkov.
Aj v prípade, že je zvolený spôsob platby nákup na účet cez Santander, predávajúci zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníkov, napr. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení tovaru, reklamáciách, odvolaní vyhlásení a dodaní alebo dobropisoch.
Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať spôsob platby nákupom na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade bude predávajúci informovať zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.19 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet prostredníctvom SECUPAY, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade musí byť kúpna cena zaplatená bez zrážky na účet SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry. Spôsob platby nákup na účet si vyžaduje úspešnú kontrolu úverovej bonity spoločnosťou SECUPAY S.A. Ak je zákazníkovi po overení úverovej bonity povolený nákup na účet, platba sa spracuje v spolupráci so spoločnosťou SECUPAY S.A., ktorej predávajúci postúpi svoju pohľadávku na platbu. V tomto prípade môže zákazník vykonať platbu v prospech spoločnosti SECUPAY S.A. len s účinkom splatenia dlhu. Aj v prípade zvolenia spôsobu platby nákup na účet prostredníctvom SECUPAY zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade bude predávajúci informovať zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.20 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, fakturovaná suma je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso sa inkasuje, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

4.21 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, fakturovaná suma je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso bude inkasované, keď objednaný tovar opustí sklad Predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na zálohovú informáciu. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby SEPA inkasom a odmietnuť tento spôsob platby, ak je kontrola bonity negatívna.

4.22 Ak je zvolený spôsob platby inkasom, platbu spracuje spoločnosť PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, ktorú predávajúci poveruje inkasom pohľadávok vo svojom mene. Spoločnosť PAYONE GmbH inkasuje fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na predbežné oznámenie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, zásady, zmluva) zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Aj v prípade výberu spôsobu platby inkasom prostredníctvom spoločnosti PAYONE GmbH zostáva dodávateľ zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov.

4.23 Ak sú zvolené spôsoby platby "inkaso cez ipayment" alebo "kreditná karta cez ipayment", spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom platobného systému ipayment spoločnosti 1&1 Internet AG, ktorý postúpi platobnú požiadavku zákazníka príslušnému poskytovateľovi platby. Na spracovanie platby sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky príslušného poskytovateľa platobných služieb, ktoré môže zákazník vziať na vedomie a musí ich akceptovať v rámci procesu elektronickej platby. Spôsoby platby "inkaso cez ipayment" alebo "kreditná karta cez ipayment" podliehajú tomu, aby príslušný poskytovateľ platieb akceptoval žiadosť zákazníka o platbu.

4.24 Ak je zvolený spôsob platby inkasom, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby priamym inkasom si vyžaduje úspešnú kontrolu kreditu spoločnosťou MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Spojené kráľovstvo (ďalej len "MASTERPAYMENT"). Ak je zákazníkovi po overení bonity povolené priame inkaso (debetný list), platba sa spracuje v spolupráci s net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Mníchov ("net-m privatbank 1891 AG"), ktorej predávajúci postupuje svoju pohľadávku na platbu. V tomto prípade je net-m privatbank 1891 AG odvolateľne oprávnená inkasovať fakturovanú sumu z uvedeného účtu zákazníka. V prípade postúpenia pohľadávky môže byť platba vykonaná len v prospech net-m privatbank 1891 AG s účinkom splatenia pohľadávky. Bankové inkaso sa uskutoční, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho. Aj v prípade výberu spôsobu platby inkasom prostredníctvom MASTERPAYMENT zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, expedície, vrátenia tovaru, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov.

4.25 Ak je zvolený spôsob platby inkasom, platba sa realizuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (ďalej len "Novalnet"). V tomto prípade sa platba uskutoční priamym inkasom z bankového účtu zákazníka za predpokladu, že zákazník vopred udelil predávajúcemu mandát SEPA. Odpísanie kúpnej ceny z bankového účtu zákazníka sa uskutoční jeden bankový pracovný deň po dokončení objednávky spoločnosťou Novalnet pod ID veriteľa: DE53ZZ00000004253. Lehota na predbežné oznámenie (pre-notification) sa skracuje na jeden deň. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

4.26 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa technických služieb PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mníchov, v spolupráci so spoločnosťou Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg alebo Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Faktúrovaná suma je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso sa inkasuje, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, lehota na predbežné oznámenie sa skracuje na 5 dní pri prvom inkase a na 2 dni pri ďalších inkasách. Ak klient vystupuje ako podnikateľ, lehota na predbežné informovanie sa skracuje na jeden deň pre prvé aj následné inkasá. Lehota na predchádzajúce informovanie začína plynúť nasledujúci deň a končí pre spotrebiteľov v prípade počiatočných inkás piatym dňom, v prípade následných inkás druhým dňom a pre podnikateľov dňom nasledujúcim po predchádzajúcom informovaní. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok v sídle zákazníka, nahradí takýto deň nasledujúci pracovný deň. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

4.27 Ak je zvolený spôsob platby "Direct Debit via RATEPAY", platbu spracuje spoločnosť RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (ďalej len "RATEPAY"). Zákazník vystaví mandát na SEPA inkaso spoločnosti RATEPAY a dá pokyn svojej banke, aby realizovala všetky splatné inkasá. Zákazník musí zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na svojom bežnom účte. Ak na bežnom účte nie je požadované krytie, úverová inštitúcia, ktorá vedie účet, nie je povinná inkaso zrealizovať. RATEPAY si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity. Ak je zákazníkovi povolená platba inkasom, platbu spracuje spoločnosť RATEPAY, ktorej predávajúci postúpi svoju pohľadávku na platbu. Zákazník môže vykonať platbu v prospech spoločnosti RATEPAY len s účinkom splatenia dlhu. Predávajúci však zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka (napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov). Vo všetkých ostatných ohľadoch platia Všeobecné platobné podmienky spoločnosti RATEPAY, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Ak je zvolený spôsob platby priamym inkasom, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby priamym inkasom si vyžaduje úspešnú kontrolu kreditu spoločnosťou SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Ak je zákazníkovi po kontrole bonity povolené použiť priame inkaso, platba sa spracuje v spolupráci so spoločnosťou SECUPAY AG, ktorej poskytovateľ postúpi svoju pohľadávku na platbu. V tomto prípade je spoločnosť SECUPAY AG odvolateľne oprávnená inkasovať fakturovanú sumu z uvedeného účtu zákazníka. V prípade postúpenia pohľadávky môže byť platba vykonaná len v prospech spoločnosti SECUPAY AG s účinkom splatenia pohľadávky. Inkaso sa vykoná bezprostredne po odoslaní objednávky zákazníka v internetovom obchode. Aj v prípade výberu spôsobu platby inkasom prostredníctvom spoločnosti SECUPAY AG zostáva poskytovateľ zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia, reklamácie, vyhlásenia o odvolaní a doručenia alebo dobropisov.

4.29 Ak si vyberiete spôsob platby inkasom prostredníctvom spoločnosti STRIPE, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "STRIPE"). V tomto prípade spoločnosť STRIPE po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty predbežného oznámenia v mene predávajúceho, vyberie fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby SEPA inkasom a odmietnuť tento spôsob platby, ak je kontrola bonity negatívna.

4.30 Ak je zvolený spôsob platby Inkaso cez UNZER, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (ďalej len "UNZER"), ktorému predávajúci postúpi svoju pohľadávku na úhradu. Pred prijatím vyhlásenia predávajúceho o postúpení pohľadávky vykoná UNZER kontrolu bonity na základe zaslaných údajov o zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi spôsob platby inkasom prostredníctvom UNZER v prípade negatívneho výsledku kontroly. Ak UNZER platobný spôsob inkasa prostredníctvom UNZER povolí, UNZER inkasuje fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na predbežné oznámenie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.
Spôsob platby priamym inkasom prostredníctvom UNZER je vylúčený,
- ak hodnota objednávky klesne pod sumu 10,00 eur,
- ak adresa dodania uvedená zákazníkom nie je totožná s adresou na faktúre, najmä ak je ako adresa dodania uvedená baliareň alebo poštový priečinok, alebo
- ak zákazník ešte nedosiahol vek 18 rokov.
Predávajúci si tiež vyhradzuje právo ponúkať spôsob platby priamym inkasom prostredníctvom UNZER len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.

4.31 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby kreditnou kartou je spracovaný v spolupráci so spoločnosťou PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, ktorú predávajúci poveruje inkasom pohľadávok vo svojom mene. Spoločnosť PAYONE GmbH inkasuje fakturovanú sumu z uvedeného účtu kreditnej karty zákazníka. Kreditná karta sa odpíše bezprostredne po odoslaní objednávky zákazníka v internetovom obchode. Predávajúci zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníkov, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, prepravy, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov, a to aj v prípade, že je zvolený spôsob platby kreditnou kartou prostredníctvom spoločnosti PAYONE GmbH.

4.32 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Spôsob platby kreditnou kartou je spracovaný v spolupráci so spoločnosťou SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), ktorej Poskytovateľ postúpi svoju pohľadávku na platbu. Spoločnosť SECUPAY AG inkasuje fakturovanú sumu z uvedeného účtu kreditnej karty zákazníka. V prípade postúpenia pohľadávky môže byť platba vykonaná len v prospech spoločnosti SECUPAY AG s účinkom splatenia pohľadávky. Kreditná karta sa odpíše bezprostredne po odoslaní objednávky zákazníka v internetovom obchode. Aj v prípade výberu spôsobu platby kreditnou kartou prostredníctvom spoločnosti SECUPAY AG zostáva dodávateľ zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, odoslania, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásenia a dodávky alebo dobropisov.

4.33 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou cez STRIPE, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Platba sa spracúva prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "STRIPE"). Spoločnosť STRIPE si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity a v prípade negatívnej kontroly úverovej bonity odmietnuť tento spôsob platby.

4.34 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "Klarna", platba bude spracovaná prostredníctvom Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len "Klarna").

5a) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Ak predávajúci ponúkne zaslanie tovaru, dodanie sa uskutoční v rámci dodacej oblasti určenej predávajúcim na adresu dodania určenú zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní objednávky Predávajúceho je rozhodujúca adresa dodania uvedená v objednávke. Odchylne od toho, ak je zvolený spôsob platby PAYPAL, rozhodujúca je adresa dodania, ktorú zákazník uložil v systéme PAYPAL v čase platby.

5.2 Ak sa dodanie tovaru nepodarí z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, zákazník znáša primerané náklady, ktoré v dôsledku toho vznikli predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na spätnú prepravu, ak zákazník účinne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade účinného uplatnenia práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy sa na náklady na vrátenie tovaru vzťahuje ustanovenie uvedené v pokynoch predávajúceho na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar zasielateľovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie prepravy. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predaného tovaru prechádza na zákazníka alebo osobu oprávnenú na prevzatie tovaru v zásade až v okamihu, keď je tovar odovzdaný zákazníkovi. Bez ohľadu na vyššie uvedené, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka, a to aj v prípade spotrebiteľa, akonáhle predávajúci odovzdá tovar zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii inak určenej na vykonanie prepravy, ak zákazník poverí zasielateľa, dopravcu alebo osobu alebo inštitúciu inak určenú na vykonanie prepravy vykonaním prepravy a predávajúci túto osobu alebo inštitúciu vopred neurčil zákazníkovi.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávneho alebo nevhodného vlastného dodania. To platí len v prípade, že predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie a predávajúci s náležitou starostlivosťou uzavrel s dodávateľom osobitnú kryciu transakciu. Predávajúci vynaloží všetko primerané úsilie na obstaranie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazník bezodkladne informovaný a odplata mu bude bezodkladne vrátená.

5.5 Vlastný zber nie je z logistických dôvodov možný.

5.6 Poukážky sa zákazníkovi poskytujú nasledovne:
- stiahnutím
- e-mailom
- poštou

5b) Clo

Ak si objednáte produkty na doručenie mimo EÚ, môžu sa na vás vzťahovať dovozné clá a dane, ktoré budú vyrubené po doručení balíka na určené miesto. Akékoľvek dodatočné poplatky za colné odbavenie musíte znášať vy, my nemáme nad týmito poplatkami kontrolu. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách značne líšia, preto by ste sa mali obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne viac informácií. Okrem toho upozorňujeme, že pri zadávaní objednávky sa považujete za dovozcu a musíte dodržiavať všetky zákony a predpisy krajiny, v ktorej vám budú výrobky doručené. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá a radi by sme našich medzinárodných zákazníkov upozornili, že cezhraničné zásielky podliehajú otvoreniu a kontrole colných orgánov.

6) Vyhradenie vlastníckeho práva

Ak predávajúci zaplatí zálohu, ponecháva si vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady. Toto sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ,
- predávajúci má možnosť výberu typu následného plnenia;
- v prípade nového tovaru je premlčacia lehota pre vady jeden rok od dodania tovaru;
- v prípade použitého tovaru sú práva a nároky z vád vylúčené;
- premlčacia lehota sa neobnoví, ak sa v rámci zodpovednosti za vady vykoná náhradná dodávka.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenie lehôt sa nevzťahujú na
- na nároky na náhradu škody a náhradu výdavkov zákazníka,
- v prípade, že predávajúci podvodne zatajil vadu,
- za tovar, ktorý bol použitý v súlade s obvyklým použitím pre budovu a spôsobil jej vady,
- na akúkoľvek existujúcu povinnosť predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov v prípade zmlúv o dodaní tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4 Okrem toho pre podnikateľov zostávajú nedotknuté zákonné premlčacie lehoty pre prípadné zákonné právo na odvolanie.

7.5 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je povinný reklamovať dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave u dodávateľa a informovať o tom predávajúceho. Ak tak zákazník neurobí, nemá to vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Uplatnenie propagačných poukážok

8.1. Poukážky, ktoré predávajúci vydáva bezplatne v rámci akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len "akciové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, a to len počas určeného obdobia.

8.2 Jednotlivé produkty môžu byť z propagačnej akcie vylúčené, ak z obsahu propagačného poukazu vyplýva príslušné obmedzenie.

8.3 Propagačné poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné započítanie nie je možné.

8.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden propagačný poukaz.

8.5 Hodnota tovaru sa musí rovnať minimálne sume propagačného poukazu. Prípadný zostávajúci kredit nebude predávajúcim vrátený.

8.6 Ak hodnota propagačného poukazu nepostačuje na pokrytie objednávky, je možné zvoliť si na vyrovnanie rozdielu niektorý z iných spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

8.7 Kreditný zostatok propagačného kupónu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

8.8 Ak zákazník vráti tovar zaplatený v plnej výške alebo čiastočne prostredníctvom propagačného poukazu v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy, propagačný poukaz sa nevracia.

8.9 Propagačný kupón je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s likvidačným účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa.

9) Uplatnenie darčekových poukážok

9.1 Darčekové poukážky, ktoré je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "darčekové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, pokiaľ nie je v darčekovej poukážke uvedené inak.

9.2 Darčekové poukážky a zostávajúce zostatky darčekových poukážok je možné uplatniť do konca tretieho roka nasledujúceho po roku zakúpenia darčekovej poukážky. Zostávajúce zostatky budú zákazníkovi pripísané na účet do dátumu skončenia platnosti.

9.3 Darčekové poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné započítanie nie je možné.

9.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden darčekový poukaz.

9.5 Darčekové poukážky možno použiť len na nákup Tovaru a nemožno ich použiť na nákup ďalších Darčekových poukážok.

9.6 Ak hodnota Darčekového poukazu nepostačuje na úhradu objednávky, je možné na vyrovnanie rozdielu zvoliť niektorý z iných spôsobov platby ponúkaných Predávajúcim.

9.7 Zostatok darčekového poukazu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

9.8 Darčekový poukaz je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s likvidačným účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní Darčekový poukaz v internetovom obchode Predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa.

10) Uplatniteľné právo

Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Švajčiarskej konfederácie s vylúčením zákonov o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana zrušená kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

11) Alternatívne riešenie sporov

11.1 Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

11.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

12) Informácie o pravosti recenzií zákazníkov

Pred uverejnením sa autenticita recenzií nekontroluje. Môžu preto pochádzať aj od spotrebiteľov, ktorí hodnotené výrobky v skutočnosti nekúpili/používali. Recenzie vyjadrujú výlučne názory a stanoviská autora, nie spoločnosti IncHealth. Spoločnosť IncHealth neoveruje ani nepodporuje žiadne tvrdenia uvedené v týchto recenziách.

13) Zrieknutie sa lekárskej zodpovednosti

Táto webová stránka poskytuje všeobecné informácie a diskusie o zdraví a súvisiacich témach. Informácie a iný obsah poskytovaný na tejto webovej stránke alebo v akýchkoľvek prepojených materiáloch nie sú určené a nemali by sa chápať ako lekárske poradenstvo, ani nenahrádzajú odbornú lekársku expertízu alebo liečbu. Ak máte vy alebo iná osoba zdravotné problémy, mali by ste sa poradiť so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo vyhľadať iné odborné lekárske ošetrenie. Nikdy nezanedbávajte odborné lekárske poradenstvo ani neodkladajte jeho vyhľadanie kvôli tomu, čo ste si prečítali na tomto blogu alebo v akýchkoľvek prepojených materiáloch. Ak si myslíte, že by ste mohli mať zdravotnú pohotovosť, okamžite zavolajte svojho lekára alebo záchrannú službu. Názory a stanoviská vyjadrené na tejto webovej stránke a my nemáme žiadny vzťah k názorom a stanoviskám žiadnej akademickej, nemocničnej, zdravotníckej alebo inej inštitúcie.