Vrátenie peňazí, vrátenie tovaru a výmena,
Pokyny na zrušenie a storno formulár

30-dňová lehota na zrušenie

Spotrebitelia, t. j. všetky fyzické osoby konajúce na účely, ktoré sú úplne alebo prevažne mimo ich obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, majú právo odstúpiť od akejkoľvek zmluvy za týchto podmienok

A. Pokyny na zrušenie
Právo na zrušenie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 30 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď vy nadobudnete alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Najjednoduchší spôsob je poslať nám e-mail na adresu

REFUND@ inchealth.ch

+

Produkt / objednávka
Spätná adresa na rýchle spracovanie:

zameranie palec

Účinky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak si vyberiete iný typ doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Z náhrady môžeme odpočítať stratu hodnoty dodaného tovaru, ak je táto strata spôsobená zbytočnou manipuláciou z vašej strany. Náhradu vykonáme s použitím rovnakého platobného prostriedku, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak. V každom prípade vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky. Úhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar ste povinní zaslať späť alebo odovzdať nám alebo spoločnosti focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar zašlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vylúčenie a/alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade zmluvy na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak sa po dodaní rozpečatí.

Všeobecné informácie

1) Zabráňte poškodeniu a znečisteniu tovaru. Tovar vráťte, ak je to možné, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, použite vhodný obal poskytujúci primeranú ochranu pred možným poškodením pri preprave.

2) Prosím, nevracajte tovar prepravovaný ďalej.

3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené všeobecné informácie v časti 1 a 2 nie sú predpokladom pre účinné uplatnenie vášho práva na zrušenie.

B. Storno formulár

Ak chcete túto zmluvu zrušiť, vyplňte a odošlite tento formulár.

Ja/my (*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my (*) ruším/rušíme (*) kúpnu zmluvu na nasledujúci tovar (*) / na poskytnutie nasledujúcej služby (*),

Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa(ov)

Adresa spotrebiteľa(ov)

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár oznamuje v papierovej forme)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite