Üldtingimused koos kliendiinfoga

1) Kohaldamisala

1.1 Käesolevad Inchealth GmbH (edaspidi "Müüja") üldtingimused (edaspidi "ÜTK") kehtivad kõigi lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "Klient") sõlmib Müüjaga kaupade tarnimiseks seoses Müüja poolt veebipoes esitatud kaupadega. Kliendi enda tingimuste lisamine on käesolevaga vaidlustatud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt vautšerite tarnimise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3 Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgiga, mis ei ole valdavalt äriline ega füüsilisest isikust ettevõtja.

1.4 Ettevõtja käesolevate ÜTK tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana.

2) Lepingu sõlmimine

2.1 Müüja veebipoes olevad tootekirjeldused ei ole Müüja poolsed siduvad pakkumised, vaid on mõeldud kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada Müüja veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Seejuures esitab klient pärast valitud kaupade paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist õiguslikult siduva lepingulise pakkumise ostukorvis sisalduvate kaupade kohta, vajutades nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.3 Müüja võib kliendi pakkumise viie päeva jooksul vastu võtta,
- saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse teksti kujul (faks või e-kiri), kusjuures määravaks on tellimuse kinnituse kättesaamine kliendi poolt, või
- tarnides tellitud kaubad kliendile, mille puhul on määravaks kauba kättesaamine kliendi poolt, või
- nõudes kliendilt makseid pärast seda, kui klient on tellimuse esitanud.
Kui on olemas mitu eespool nimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping hetkel, mil üks eespool nimetatud alternatiividest saabub esimesena. Pakkumuse vastuvõtmise tähtaeg algab päeval pärast seda, kui klient on pakkumuse saatnud, ja lõpeb viienda päeva möödumisel pakkumuse saatmisest. Kui müüja ei võta kliendi pakkumist eespool nimetatud tähtaja jooksul vastu, loetakse see pakkumisest keeldumiseks, mille tagajärjel ei ole klient enam oma tahteavaldusega seotud.

2.4 Kui klient valib PAYPALi pakutava makseviisi, töötleb makse makseteenuse pakkuja PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PAYPAL"), vastavalt PAYPALi kasutustingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil ei ole PAYPALi kontot - vastavalt PAYPALi kontota maksete tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PAYPALi pakutava makseviisi abil, mille saab valida veebipõhise tellimisprotsessi käigus, teatab müüja juba siis, et ta võtab kliendi pakkumise vastu, kui klient vajutab nupule, millega tellimisprotsess lõpetatakse.

2.5 Kui valitakse makseviis "AMAZON Payments", toimub makse makseteenuse pakkuja AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "AMAZON") kaudu, vastavalt AMAZON Payments Europe'i kasutajakokkuleppele, millega saab tutvuda aadressil https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Kui klient valib veebipõhise tellimise käigus makseviisiks "AMAZON Payments", annab ta AMAZONile ka maksekorralduse, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Sellisel juhul deklareerib müüja kliendi pakkumise aktsepteerimist juba sel ajal, kui klient käivitab makseprotsessi, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6 Kui pakkumine tehakse Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu, salvestab Müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja edastab selle kliendile tekstina (nt e-posti, faksi või kirja teel) pärast seda, kui klient on oma tellimuse saatnud. Müüja ei tee lepingu teksti pärast seda kättesaadavaks. Kui klient on enne tellimuse saatmist Müüja veebipoes kasutajakonto sisse seadnud, arhiveeritakse tellimuse andmed Müüja veebisaidil ja klient saab nendega tasuta tutvuda oma parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu, esitades vastavad sisselogimisandmed.

2.7 Enne tellimuse siduvat esitamist Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab Klient tuvastada võimalikud sisestusvigad, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisestusvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendamisfunktsioon, mille abil suurendatakse ekraanil kuvatavat teavet. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi ajal oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta vajutab nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.8 Tellimuse töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti ja automaatse tellimuse töötlemise kaudu. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks esitatud e-posti aadress on korrektne, et müüja poolt saadetud e-kirjad jõuaksid sellele aadressile. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad jõuavad kohale.

3) Taganemisõigus

3.1 Tarbijatel on üldjuhul õigus tühistada leping.

3.2 Täiendavat teavet taganemisõiguse kohta leiate Müüja taganemisjuhendist.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1 Kui Müüja tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Kõik täiendavad tarne- ja veokulud on eraldi välja toodud vastavas tootekirjelduses.

4.2 Euroopa Liidust väljapoole jäävatesse riikidesse tarnimise korral võivad üksikjuhtudel tekkida täiendavad kulud, mille eest Müüja ei vastuta ja mille peab kandma Klient. Nende hulka kuuluvad näiteks krediidiasutuste poolt tehtavate ülekannete kulud (nt ülekandetasud, valuutakursitasud) või imporditollimaksud või maksud (nt tollimaksud). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses raha ülekandmisega, kui tarne ei toimu Euroopa Liidust väljapoole jäävasse riiki, kuid klient teeb makse Euroopa Liidust väljapoole jäävast riigist.

4.3 Maksevõimalus(ed) teatatakse kliendile Müüja veebipoes.

4.4 Kui on kokku lepitud ettemakse pangaülekandega, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas maksetähtajas.

4.5 Kui valitakse makseteenuse "PAYPAL" kaudu pakutav makseviis, toimub makse töötlemine PAYPALi kaudu, kusjuures PAYPAL võib selleks kasutada ka kolmandate isikute makseteenuse pakkujate teenuseid. Kui Müüja pakub PAYPALi kaudu ka selliseid makseviise, mille puhul ta teeb Kliendile ettemaksu (nt ostuarve või osamaksu), loovutab ta oma maksetaotluse PAYPALile või PAYPALi poolt tellitud ja Kliendile konkreetselt nimetatud makseteenuse pakkujale. Enne Müüja loovutamisavalduse vastuvõtmist teostab PAYPAL või PAYPALi tellitud makseteenuse pakkuja krediidivõimelisuse kontrolli, kasutades edastatud kliendiandmeid. Müüja jätab endale õiguse keelduda kliendile valitud makseviisi kasutamisest negatiivse kontrollitulemuse korral. Kui valitud makseviis on heaks kiidetud, peab klient tasuma arve summa kokkulepitud maksetähtaja jooksul või kokkulepitud makseintervallide jooksul. Sellisel juhul saab ta teha makse ainult PAYPALile või PAYPALi tellitud makseteenuse pakkujale võlgadest vabastava mõjuga. Müüja jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, reklamatsioonide, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta, ka nõude loovutamise korral.

4.6 Kui valitakse makseviis "SOFORT", toimub makse makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT") kaudu. Selleks, et klient saaks arve summa "SOFORTi" kaudu tasuda, peab tal olema "SOFORTis" osalemiseks aktiveeritud internetipangakonto, ta peab end maksmise käigus vastavalt identifitseerima ja kinnitama "SOFORTile" antud maksekorralduse. Seejärel teostab "SOFORT" kohe maksetehingu ja kliendi pangakonto debiteeritakse. Üksikasjalikum teave "SOFORT" makseviisi kohta on kliendile kättesaadav Internetis aadressil https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "mollie" kaudu, toimub makse makseteenuse pakkuja Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Madalmaad (edaspidi "mollie") kaudu. Mollie kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti Müüja veebipoes. Maksete töötlemiseks võib mollie kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest Klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "mollie" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.mollie.com/de/.

4.8 Kui valitakse Müüja poolt pakutav RATEPAY makseviis (nt RATEPAY arve, RATEPAY ettemaks, RATEPAY otsekorraldus, RATEPAY järelmaks), toimub makse töötlemine RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (edaspidi "RATEPAY") kaudu, kellele Müüja loovutab oma nõude Kliendi vastu. Klienti teavitatakse müüja veebilehel, milliseid RATEPAY makseviise müüja üksikasjalikult pakub. Klient saab RATEPAY-le teha makseid ainult võlgadest vabastava mõjuga. Müüja jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest (nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediitnõuete kohta). Muus osas kehtivad RATEPAY üldised maksetingimused, millega saab tutvuda siin: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "VR Payment" kaudu, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi "VR Payment") kaudu. VR Paymenti kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti Müüja veebipoes. VR Payment võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "VR Payment" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "ADYEN" kaudu, toimub makse makseteenuse pakkuja ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holland (edaspidi "ADYEN") kaudu. ADYENi kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti müüja veebipoes. Maksete töötlemiseks võib ADYEN kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "ADYENi" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "UNZER" kaudu, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Saksamaa (edaspidi "UNZER") kaudu. UNZERi kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti müüja veebipoes. UNZER võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "UNZERi" kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Kui valitakse makseteenuse "STRIPE" kaudu pakutav makseviis, töödeldakse makse makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. STRIPE kaudu pakutavatest makseviisidest teavitatakse klienti müüja veebipoes. STRIPE võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave STRIPE kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://STRIPE.com/de.

4.13 Kui on valitud makseviis arveldusarve ostmine BillSAFE'i kaudu, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (edaspidi "PAYPAL") kui BillSAFE-makseteenuse operaatorile. Makseviisi ostuarve eeldab PAYPALi edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmakseviisi ostuarve, töödeldakse makse koostöös PAYPALiga, kellele tarnija loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid PAYPALile ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis arvel ostmine BillSAFE kaudu, jääb teenusepakkuja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta. Ülejäänud osas kehtivad selles osas BillSAFE'i üldtingimused, mida klient saab üles kutsuda ja mida ta peab tellimuse esitamise käigus kinnitama. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.14 Kui on valitud makseviis PAYONE'i kaudu ettemaksuga ostmine, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast arve kättesaamist ilma mahaarvamiseta. Ostuarve on võimalik ainult 18-aastaseks saanud klientidele. Makseviis arveostu eeldab PAYONE GmbH edukat krediidihindamist. Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist osta järelmaksuga, toimub makse töötlemine koostöös PAYONE GmbH-ga, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul võib klient teha makseid PAYONE GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis ostuarvele PAYONE GmbH kaudu, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, reklamatsioonide, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete osas. Muidu kehtivad PAYONE GmbH üldtingimused (https://www.payone.com/DE-de/agb). Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult alates teatud tellimuse mahust ja kuni teatud tellimuse mahuni ning keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui tellimuse maht jääb alla või ületab määratud tellimuse mahu. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.15 Kui on valitud makseviis arve ostmine MASTERPAYMENTi kaudu, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") ilma mahaarvamiseta kohe pärast arve kättesaamist. Makseviis arveldusarve ostmiseks eeldab MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Ühendkuningriik ("MASTERPAYMENT") edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmaksu meetodit, toimub makse koostöös net-m privatbank 1891 AG-ga, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid net-m privatbank 1891 AG-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis arveldusarve ostmine MASTERPAYMENTi kaudu, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta. MASTERPAYMENTi kaudu arveldusarve ostmise meetodi kasutamise eelduseks on ka see, et klient on saanud 18-aastaseks. Müüja jätab endale õiguse pakkuda arveldusmeetodit ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui kindlaksmääratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab Müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes e-poes.

4.16 Kui on valitud makseviis PAYMORROWi kaudu arveldusarve ostmine, tuleb ostuhind tasuda InterCard AG-le, Alstertor 9, 20095 Hamburg, ilma mahaarvamiseta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast arve kättesaamist. Arveldusarve ostmine eeldab PAYMORROW GmbH edukat krediidihindamist. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmakseviisi, toimub makse töötlemine koostöös PAYMORROW GmbH-ga, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid PAYMORROW GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis PAYMORROWi kaudu arvelostu, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta. Lisaks sellele kehtivad selles osas PAYMORROWi üldtingimused, mida klient saab tellimise käigus üles kutsuda ja peab need kinnitama. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.17 Kui on valitud RAKUTEN Checkout'i kaudu arveostu makseviis, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 10 (kümne) päeva jooksul alates arve kuupäevast ilma mahaarvamiseta RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient maksta RAKUTEN Deutschland GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Makseviis arveldusostu eeldab RAKUTEN Deutschland GmbH edukat krediidikontrolli. Isegi kui RAKUTEN Checkout'i kaudu on valitud makseviis arveostu, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta. Lisaks sellele kehtivad siinkohal RAKUTEN Deutschland GmbH üldtingimused, millega klient saab tellimuse vormistamise käigus tutvuda. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.18 Kui valitakse Santanderi kaudu arveldusarve ostmise meetod, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Ostuarve on võimalik ainult tarbijatest klientidele, kes on saanud 18-aastaseks. Makseviis arveostu eeldab Santander Consumer Bank AG edukat krediidikontrolli. Kui arveostu kasutamine ei ole võimalik ebapiisava krediidivõimelisuse tõttu või muudel põhjustel, pakutakse kliendile alternatiivset maksevõimalust. Kliendil on vabadus sõlmida leping pakutava alternatiivse makseviisi abil või tühistada tellimusprotsess. Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist kasutada järelmaksu meetodit, toimub makse koostöös Santander Consumer Bank AG-ga, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makse ainult Santander Consumer Bank AG Santanderile võlgadest vabastava mõjuga. Kui klient ei täida oma maksekohustust või ei täida seda täielikult maksetähtaja jooksul, satub ta ilma edasise meeldetuletuseta makseviivitusse. Sellisel juhul on klient kohustatud hüvitama makseviivitusega tekitatud kahju. Makseviivitusega tekitatud kahju võib hõlmata eelkõige meeldetuletuskulusid ja asjakohase kohtumenetluse kulusid (nt advokaaditasud). Santander Consumer Bank AG jätab endale õiguse nõuda iga meeldetuletuse eest tasu 1,20 eurot. Kliendil on õigus tõendada, et kahju ei ole tekkinud või ei ole tekkinud seda summat. Ettemaksuostust tulenevaid nõudeid kliendi vastu võib igal ajal loovutada kolmandatele isikutele, eelkõige inkassofirmadele, et nõuda sisse võlgnevusi.
Isegi kui on valitud Santanderi kaudu arveldusarve ostmine, jääb Müüja vastutavaks üldiste kliendipäringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta.
Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab Müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.19 Kui on valitud arvega ostmine SECUPAY kaudu, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda ilma mahaarvamiseta ettevõttele SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest. Makseviis arveldusarve ostmiseks eeldab SECUPAY S.A. edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist osta arve alusel, toimub makse koostöös SECUPAY S.A.-ga, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul võib klient teha makse SECUPAY S.A.-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud arvete ostmise meetod SECUPAY kaudu, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, reklamatsioonide, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta. Müüja jätab endale õiguse pakkuda arveldusmeetodit ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab Müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes e-poes.

4.20 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüjalt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt raha või on esitatud ebaõiged pangarekvisiidid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.21 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüja poolt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Müüja jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidivõimelisuse kontroll on negatiivne.

4.22 Kui on valitud otsekorralduse makseviis, siis töötleb makseid PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, kes volitab Müüjat oma nimel nõudeid sisse nõudma. PAYONE GmbH võtab arve summa kliendi pangakontolt sisse pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kui klient on esitanud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastavate krediidiasutuste poolt tagasipöördumise tõttu kantud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Isegi kui otsekorraldusega makseviis on valitud PAYONE GmbH kaudu, jääb tarnija vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, reklamatsioonide, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta.

4.23 Kui on valitud makseviisid "otsekorraldus ipaymenti kaudu" või "krediitkaart ipaymenti kaudu", toimub makse töötlemine 1&1 Internet AG ipaymenti maksesüsteemi kaudu, mis edastab kliendi maksetaotluse vastavale makseteenuse pakkujale. Maksetöötlusele kohaldatakse vastava makseteenuse pakkuja üldtingimusi, millega klient saab tutvuda ja millega ta peab elektroonilise makseprotsessi raames nõustuma. Makseviiside "otsekorraldus ipaymenti kaudu" või "krediitkaart ipaymenti kaudu" puhul on tingimuseks, et vastav makseteenuse pakkuja aktsepteerib kliendi maksetaotluse.

4.24 Kui valitakse otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Otsearveldusmeetod eeldab MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Ühendkuningriik ("MASTERPAYMENT") edukat krediidikontrolli. Kui kliendile lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist otsekorraldust (deebetarve), toimub makse koostöös net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul on net-m privatbank 1891 AG tühistavalt volitatud arve summat kliendi määratud kontolt sisse nõudma. Ümberandmise korral võib makse sooritada ainult net-m privatbank 1891 AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Panga inkasso toimub siis, kui tellitud kaup müüja laost väljub. Isegi kui MASTERPAYMENTi kaudu on valitud otsekorraldusega makseviis, jääb müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.25 Kui on valitud otsekorralduse makseviis, toimub makse makseteenuse pakkuja Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (edaspidi "Novalnet") kaudu. Sellisel juhul toimub makse otsekorralduse teel kliendi pangakontolt, tingimusel et klient on eelnevalt andnud müüjale SEPA-mandaadi. Ostuhinna debiteerimine kliendi pangakontolt toimub üks pangatööpäev pärast tellimuse täitmist Novalneti poolt võlausaldaja tunnuse all: DE53ZZ00000004253. Etteteatamise (eelteatamise) tähtaega lühendatakse ühe päevani. Kui otsekorraldust ei täideta kontol oleva ebapiisava raha tõttu või ebaõigete pangarekvisiitide esitamise tõttu või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse tagastamisest tulenevad tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.26 Kui valitakse SEPA otsekorralduse makseviis, toimub makse töötlemine tehnilise teenusepakkuja PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, kaudu koostöös Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg või Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Arve summa tuleb tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaega. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaubad lahkuvad Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüja poolt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui klient tegutseb tarbijana, lühendatakse eelteatise esitamise tähtaega esimese otsekorralduse puhul viie päevani ja järgnevate otsekorralduste puhul kahe päevani. Kui klient tegutseb ettevõtjana, lühendatakse eelteavitamise tähtaega ühe päevani nii esmaste kui ka järgnevate otsekorralduste puhul. Eelneva teavitamise tähtaeg algab järgmisel päeval ja lõpeb tarbijate puhul esialgse otsekorralduse puhul viiendal päeval, hilisemate otsekorralduste puhul teisel päeval ja ettevõtjate puhul eelneva teavitamise päevale järgneval päeval. Kui tähtaja viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või riigi poolt tunnustatud riigipühale kliendi registrijärgses asukohas, tuleb selle päeva asemel järgmine tööpäev. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.27 Kui valitakse makseviis "Otsekorraldus RATEPAY kaudu", töötleb makseid RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliin (edaspidi "RATEPAY"). Klient annab RATEPAY-le SEPA otsekorraldusmandaadi ja annab oma pangale korralduse tasuda kõik tasumisele kuuluvad otsekorraldused. Klient peab tagama, et tema arvelduskontol on piisavalt vahendeid. Kui arvelduskontol ei ole vajalikku katet, ei ole kontot omav krediidiasutus kohustatud otsekorraldust täitma. RATEPAY jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse maksta otsekorraldusega, siis töötleb makse RATEPAY, kellele müüja loovutab oma maksetaotluse. Klient võib teha makseid RATEPAY-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Müüja jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest (nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta). Muus osas kehtivad RATEPAY üldised maksetingimused, millega saab tutvuda siin: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Kui on valitud otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Otsearveldusmeetod eeldab edukat krediidikontrolli SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist kasutada otsekorraldust, toimub makse koostöös SECUPAY AG-ga, kellele teenusepakkuja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul on SECUPAY AG-l tagasivõtmisõigus, et nõuda arve summa sisse kliendi määratud kontolt. Ümberandmise korral saab makse sooritada ainult SECUPAY AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Otsekorraldus toimub kohe pärast kliendi tellimuse saatmist e-poes. Isegi kui otsekorraldusega makseviis on valitud SECUPAY AG kaudu, jääb teenusepakkuja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.29 Kui valitakse otsearveldusmeetod STRIPE kaudu, töödeldakse makseid makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. Sellisel juhul kogub STRIPE arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne müüja nimel eelteatise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõigeid pangaandmeid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Müüja jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidivõimelisuse kontroll on negatiivne.

4.30 Kui on valitud makseviis "Otsekorraldus UNZERi kaudu", toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (edaspidi "UNZER"), kellele Müüja loovutab oma maksetaotluse. Enne Müüja loovutamisavalduse vastuvõtmist teostab UNZER edastatud kliendiandmete põhjal krediidivõimelisuse kontrolli. Müüja jätab endale õiguse keelduda negatiivse kontrollitulemuse korral kliendile UNZERi kaudu tehtava otsekorralduse makseviisi kasutamisest. Kui UNZER lubab UNZERi kaudu otsekorraldust, võtab UNZER arve summa kliendi pangakontolt sisse pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kui klient on esitanud ebaõiged pangaandmed või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.
Makseviis otsekorraldus UNZERi kaudu on välistatud,
- kui tellimuse väärtus jääb alla 10,00 euro,
- kui kliendi poolt antud tarneaadress ei ole identne arve aadressiga, eelkõige kui tarneaadressiks on antud pakkimisjaam või postkast, või
- kui klient ei ole veel 18-aastaseks saanud.
Samuti jätab müüja endale õiguse pakkuda UNZERi kaudu otsekorraldust ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes veebipoes.

4.31 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi töötlemiseks kasutatakse koostööd PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, keda Müüja volitab oma nimel nõudeid sisse nõudma. PAYONE GmbH kogub arve summa kliendi määratud krediitkaardikontolt. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist e-poes. Müüja jääb vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta, isegi kui krediitkaardiga makseviis on valitud PAYONE GmbH kaudu.

4.32 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi töötlemiseks kasutatakse koostööd SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), kellele teenuseosutaja loovutab oma maksetaotluse. SECUPAY AG nõuab arve summa sisse kliendi määratud krediitkaardikontolt. Ümberandmise korral saab makse sooritada ainult SECUPAY AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist veebipoes. Isegi kui krediitkaardiga makseviis on valitud SECUPAY AG kaudu, jääb tarnija vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.33 Kui on valitud makseviis krediitkaardiga STRIPE kaudu, tuleb arve summa tasuda kohe lepingu sõlmimisel. Makset töödeldakse makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. STRIPE jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidikontrolli korral.

4.34 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "Klarna" kaudu, toimub makse Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi "Klarna") kaudu.

5a) Tarne- ja saatmistingimused

5.1 Kui Müüja pakub kauba saatmist, toimub tarne Müüja poolt märgitud tarnepiirkonnas Kliendi poolt märgitud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja tellimuse töötlemisel määratud tarneaadress on tehingu töötlemisel määrav. Sellest kõrvale kaldudes, kui on valitud makseviis PAYPAL, on määravaks kliendi poolt PAYPALi juures makse sooritamisel hoiule antud tarneaadress.

5.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub kliendist tulenevatel põhjustel, kannab klient müüja sellest tulenevad mõistlikud kulud. See ei kehti tagasisaatmisega seotud kulude kohta, kui klient tegelikult kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab oma taganemisõigust tõhusalt, kohaldatakse tagastamiskulude suhtes müüja taganemisjuhendis esitatud sätet.

5.3 Kui klient tegutseb ettevõtjana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht üle kliendile kohe, kui müüja on kauba üle andnud ekspediitorile, vedaja või muule veo teostamiseks määratud isikule või asutusele. Kui klient tegutseb tarbijana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht põhimõtteliselt üle kliendile või kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule alles siis, kui kaup on kliendile üle antud. Olenemata eeltoodust läheb müüdud kauba juhusliku hävimise ja juhusliku riknemise riisiko ka tarbijate puhul üle kliendile, kui müüja on kauba üle andnud ekspediitorile, vedajaile või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele, kui klient annab ekspediitorile, vedajaile või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele korralduse veo teostamiseks ja müüja ei ole eelnevalt kliendile seda isikut või asutust nimetanud.

5.4 Müüja jätab endale õiguse lepingust taganeda ebaõige või ebaõige isetarnimise korral. See kehtib ainult juhul, kui Müüja ei vastuta tarnimata jätmise eest ja Müüja on nõuetekohase hoolsusega sõlminud tarnijaga konkreetse kattetehingu. Müüja teeb kõik mõistlikud jõupingutused kauba hankimiseks. Kui kaup ei ole kättesaadav või on ainult osaliselt kättesaadav, teavitatakse sellest viivitamatult klienti ja tasu makstakse viivitamatult tagasi.

5.5 Isekogumine ei ole logistilistel põhjustel võimalik.

5.6 Kupongid antakse kliendile järgmiselt:
- allalaadimise teel
- e-posti teel
- posti teel

5b) Tollimaks

Kui tellite tooteid väljastpoolt ELi, võivad teie suhtes kehtida imporditollimaksud ja -maksud, mis nõutakse sisse, kui pakend jõuab määratud sihtkohta. Kõik tollivormistuse lisatasud peate ise kandma; meil ei ole nende tasude üle mingit kontrolli. Tollieeskirjad on riigiti väga erinevad, seega peaksite lisateabe saamiseks pöörduma oma kohaliku tolliasutuse poole. Lisaks palun arvestage, et tellimuse esitamisel loetakse teid importijaks ja te peate järgima kõiki selle riigi seadusi ja määrusi, kus te tooted kätte saate. Teie eraelu puutumatuse kaitsmine on meile oluline ja me soovime oma rahvusvahelistele klientidele teadvustada, et piiriülesed saadetised kuuluvad tolliasutuste poolt avamisele ja kontrollimisele.

6) Omandiõiguse säilitamine

Kui müüja teeb ettemaksu, jääb tarnitud kaup tema omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)

7.1 Kui järgmistes sätetes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seadusest tulenevaid puuduste eest vastutuse sätteid. Seda ei kohaldata kaupade tarnelepingute suhtes:

7.2 Kui klient tegutseb ettevõtjana,
- müüjal on valikuvõimalus, millist liiki hilisemat täitmist ta soovib;
- uute kaupade puhul on puuduste aegumistähtaeg üks aasta alates kauba üleandmisest;
- kasutatud kaupade puhul on õigused ja nõuded puuduste korral välistatud;
- aegumistähtaeg ei hakka uuesti kulgema, kui asendustarne toimub puuduste eest vastutuse raames.

7.3 Eespool nimetatud vastutuse piirangud ja tähtaegade lühendamine ei kehti järgmiste juhtumite suhtes
- kliendi kahjunõuetele ja kulude hüvitamisele,
- juhul, kui Müüja on puudust pettusega varjanud,
- kaupade eest, mida on kasutatud vastavalt ehitise tavapärasele kasutamisele ja mis on põhjustanud selle puuduse,
- Müüja mis tahes olemasoleva kohustuse puhul pakkuda digitaalsete toodete uuendusi, kui tegemist on digitaalsete elementidega kaupade tarnelepingutega.

7.4 Lisaks sellele ei mõjuta ettevõtjate puhul seadusjärgsed aegumistähtajad, mis võivad olla seotud seadusjärgsete tagasinõudeõigustega.

7.5 Kui klient tegutseb tarbijana, palutakse tal ilmsete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta esitada kaebus kauba kättetoimetajale ja teavitada sellest müüjat. Kui klient seda ei tee, ei mõjuta see tema seadusest või lepingust tulenevaid nõudeid puuduste osas.

8) Sooduskupongide lunastamine

8.1 Müüja poolt kindlaksmääratud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta väljastatud vautšereid, mida klient ei saa osta (edaspidi "kampaaniavautšerid"), saab lunastada ainult Müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

8.2 Üksikud tooted võidakse vautšerikampaaniast välja jätta, kui vastav piirang tuleneb kampaaniavautšeri sisust.

8.3 Kampaaniakuponge saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

8.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe sooduskupongi.

8.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne sooduskupongi summaga. Müüja ei tagasta ülejäänud krediiti.

8.6 Kui sooduskupongi väärtus ei ole piisav tellimuse katmiseks, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.

8.7 Soodusvautšeri krediidisaldot ei maksta välja sularahas ega teenita selle eest intressi.

8.8 Edenduskupongi ei tagastata, kui klient tagastab seadusliku taganemisõiguse raames täielikult või osaliselt sooduskupongiga tasutud kauba.

8.9 Sooduskupong on ülekantav. Müüja võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale omanikule, kes lunastab sooduskupongi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja teab või on raske hooletuse tõttu teadlik vastava omaniku abikõlbmatusest, õigusvõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

9) Kinkekaartide lunastamine

9.1 Kinkekaarte, mida saab osta Müüja veebipoe kaudu (edaspidi "kinkekaardid"), saab lunastada ainult Müüja veebipoes, kui kinkekaardil ei ole märgitud teisiti.

9.2 Kinkekaardid ja kinkekaartide jäägid on lunastatavad kuni kinkekaardi ostmise aastale järgneva kolmanda aasta lõpuni. Ülejäänud saldod krediteeritakse kliendile kuni kehtivusaja lõppemiseni.

9.3 Kinkekaarte saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

9.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe kinkekaardi.

9.5 Kinkekaarte saab kasutada ainult kaupade ostmiseks ja neid ei saa kasutada täiendavate kinkekaartide ostmiseks.

9.6 Kui kinkekaardi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.

9.7 Kinkekaardi saldot ei maksta välja sularahas ega teenida intressi.

9.8 Kinkekaart on ülekantav. Müüja võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale kinkekaardi omanikule, kes lunastab kinkekaardi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja teab või raske hooletuse tõttu ei tea vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

10) Kohaldatav õigus

Kõiki pooltevahelisi õigussuhteid reguleerivad Šveitsi Konföderatsiooni seadused, välja arvatud rahvusvahelise vallasvara müügi seadused. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd pakutav kaitse ei ole välistatud selle riigi õiguse kohustuslike sätetega, kus on tarbija alaline elukoht.

11) Alternatiivne vaidluste lahendamine

11.1 ELi komisjon pakub veebipõhist platvormi vaidluste lahendamiseks internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
See platvorm on kontaktpunktiks, mille kaudu saab tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevaid vaidlusi kohtuväliselt lahendada.

11.2 Müüja ei ole kohustatud ega valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus.

12) Teave klientide hinnangute autentsuse kohta

Arvamuste autentsust ei kontrollita enne nende avaldamist. Seetõttu võivad need tulla ka tarbijatelt, kes ei ole hinnatud tooteid tegelikult ostnud/kasutanud. Arvamused kajastavad üksnes autori, mitte IncHealthi seisukohti ja arvamusi. IncHealth ei kontrolli ega kinnita ühtegi nendes ülevaadetes esitatud väidet.

13) Meditsiiniline loobumine

See veebisait pakub üldist teavet ja arutelusid tervise ja sellega seotud teemade kohta. Sellel veebisaidil või mis tahes lingitud materjalides esitatud teave ja muu sisu ei ole mõeldud ega tohiks käsitada meditsiinilise nõustamisena, samuti ei asenda teave professionaalset meditsiinilist ekspertiisi või ravi. Kui teil või mõnel muul isikul on meditsiiniline probleem, peaksite konsulteerima oma tervishoiuteenuse osutajaga või otsima muud professionaalset arstiabi. Ärge kunagi eirake professionaalset meditsiinilist nõuannet või viivitage selle otsimisega, sest olete lugenud midagi sellest blogist või mis tahes lingitud materjalidest. Kui arvate, et teil võib olla meditsiiniline hädaolukord, helistage kohe oma arstile või hädaabiteenistusele. Sellel veebisaidil ja meil väljendatud arvamused ja seisukohad ei ole seotud ühegi akadeemilise, haigla, tervishoiupraktika või muu asutuse arvamustega.