Üldtingimused koos kliendiinfoga

1) Kohaldamisala

1.1 Käesolevad Inchealth GmbH (edaspidi "Müüja") üldtingimused (edaspidi "ÜTK") kehtivad kõigi lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "Klient") sõlmib Müüjaga kaupade tarnimiseks seoses Müüja poolt veebipoes esitatud kaupadega. Kliendi enda tingimuste lisamine on käesolevaga vaidlustatud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt vautšerite tarnimise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3 Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgiga, mis ei ole valdavalt äriline ega füüsilisest isikust ettevõtja.

1.4 Ettevõtja käesolevate ÜTK tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana.

2) Lepingu sõlmimine

2.1 Müüja veebipoes olevad tootekirjeldused ei ole Müüja poolsed siduvad pakkumised, vaid on mõeldud kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada Müüja veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Seejuures esitab klient pärast valitud kaupade paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist õiguslikult siduva lepingulise pakkumise ostukorvis sisalduvate kaupade kohta, vajutades nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.3 Müüja võib kliendi pakkumise viie päeva jooksul vastu võtta,
- saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse teksti kujul (faks või e-kiri), kusjuures määravaks on tellimuse kinnituse kättesaamine kliendi poolt, või
- tarnides tellitud kaubad kliendile, mille puhul on määravaks kauba kättesaamine kliendi poolt, või
- nõudes kliendilt makseid pärast seda, kui klient on tellimuse esitanud.
Kui on olemas mitu eespool nimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping hetkel, mil üks eespool nimetatud alternatiividest saabub esimesena. Pakkumuse vastuvõtmise tähtaeg algab päeval pärast seda, kui klient on pakkumuse saatnud, ja lõpeb viienda päeva möödumisel pakkumuse saatmisest. Kui müüja ei võta kliendi pakkumist eespool nimetatud tähtaja jooksul vastu, loetakse see pakkumisest keeldumiseks, mille tagajärjel ei ole klient enam oma tahteavaldusega seotud.

2.4 Kui klient valib PayPali pakutava makseviisi, töötleb makseid makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal"), vastavalt PayPali kasutustingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil ei ole PayPal-kontot - vastavalt PayPal-kontota maksete tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PayPali pakutava makseviisi abil, mille saab valida veebipõhise tellimisprotsessi käigus, teatab müüja juba siis, et ta võtab kliendi pakkumise vastu, kui klient klõpsab nupule, millega tellimisprotsess lõpetatakse.

2.5 Kui valitakse makseviis "Amazon Payments", toimub makse makseteenuse pakkuja Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "Amazon") kaudu, vastavalt Amazon Payments Europe'i kasutajakokkuleppele, millega saab tutvuda aadressil https://payments.amazon.de/help/201751590. Kui klient valib veebipõhise tellimise käigus makseviisiks "Amazon Payments", annab ta Amazonile ka maksekorralduse, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Sellisel juhul deklareerib müüja kliendi pakkumise aktsepteerimist juba sel ajal, kui klient käivitab makseprotsessi, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6 Kui pakkumine tehakse Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu, salvestab Müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja edastab selle kliendile tekstina (nt e-posti, faksi või kirja teel) pärast seda, kui klient on oma tellimuse saatnud. Müüja ei tee lepingu teksti pärast seda kättesaadavaks. Kui klient on enne tellimuse saatmist Müüja veebipoes kasutajakonto sisse seadnud, arhiveeritakse tellimuse andmed Müüja veebisaidil ja klient saab nendega tasuta tutvuda oma parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu, esitades vastavad sisselogimisandmed.

2.7 Enne tellimuse siduvat esitamist Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab Klient tuvastada võimalikud sisestusvigad, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisestusvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendamisfunktsioon, mille abil suurendatakse ekraanil kuvatavat teavet. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi ajal oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta vajutab nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.8 Lepingu sõlmimiseks on võimalik kasutada saksa ja inglise keelt.

2.9 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti ja automatiseeritud tellimuste töötlemise kaudu. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks esitatud e-posti aadress on korrektne, et müüja poolt saadetud e-kirjad jõuaksid sellele aadressile. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad jõuavad kohale.

3) Taganemisõigus

3.1 Tarbijatel on üldjuhul õigus tühistada leping.

3.2 Täiendavat teavet taganemisõiguse kohta leiate Müüja taganemisjuhendist.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1 Kui Müüja tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Kõik täiendavad tarne- ja veokulud on eraldi märgitud vastavas tootekirjelduses.

4.2 Euroopa Liidust väljapoole jäävatesse riikidesse tarnimise korral võivad üksikjuhtudel tekkida täiendavad kulud, mille eest Müüja ei vastuta ja mille peab kandma Klient. Nende hulka kuuluvad näiteks krediidiasutuste poolt tehtavate ülekannete kulud (nt ülekandetasud, valuutakursitasud) või imporditollimaksud või maksud (nt tollimaksud). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses raha ülekandmisega, kui tarne ei toimu Euroopa Liidust väljapoole jäävasse riiki, kuid klient teeb makse Euroopa Liidust väljapoole jäävast riigist.

4.3 Maksevõimalus(ed) teatatakse kliendile Müüja veebipoes.

4.4 Kui on kokku lepitud ettemakse pangaülekandega, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas maksetähtajas.

4.5 Kui valitakse makseviis "PayPal-krediit" (osamaksetena maksmine PayPali kaudu), loovutab Müüja oma maksetaotluse PayPalile. Enne Müüja loovutamisavalduse vastuvõtmist teostab PayPal krediidivõimelisuse kontrolli, kasutades edastatud kliendiandmeid. Müüja jätab endale õiguse keelduda kliendile makseviisi "PayPal Credit" kasutamisest negatiivse kontrollitulemuse korral. Kui PayPal kiidab makseviisi "PayPal Credit" heaks, peab klient tasuma arve summa PayPalile müüja poolt määratud tingimustel, mis on talle teatatud müüja veebipoes. Sellisel juhul saab ta teha makseid PayPalile ainult võlgadest vabastava mõjuga. Müüja jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta, ka nõude loovutamise korral.

4.6 Kui valitakse makseviis "SOFORT", toimub makse makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT") kaudu. Selleks, et klient saaks arve summa "SOFORTi" kaudu tasuda, peab tal olema "SOFORTis" osalemiseks aktiveeritud internetipanga konto, ta peab end maksmise käigus vastavalt identifitseerima ja kinnitama "SOFORTile" antud maksekorralduse. Seejärel viib "SOFORT" maksetehingu kohe läbi ja kliendi pangakontot debiteeritakse. Üksikasjalikum teave "SOFORT" makseviisi kohta on kliendile kättesaadav Internetis aadressil https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "VR Payment" kaudu, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi "VR Payment") kaudu. VR Paymenti kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti Müüja veebipoes. VR Payment võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "VR Payment" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "Stripe" kaudu, töödeldakse makse makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe") kaudu. Stripe'i kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti müüja veebipoes. Stripe võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Lisateavet Stripe'i kohta leiate internetist aadressil https://stripe.com/de.

4.9 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüja poolt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt raha või on esitatud ebaõiged pangarekvisiidid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.10 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüja poolt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt raha või on esitatud ebaõiged pangarekvisiidid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Müüja jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidivõimelisuse kontrolli korral.

4.11 Kui on valitud makseviis "PayPal otsekorraldus", kogub PayPal arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne müüja nimel eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorraldusega debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kui klient on esitanud ebaõiged pangaandmed või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.12 Kui valitakse otsekorralduse makseviis Stripe'i kaudu, töödeldakse makseid makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe") kaudu. Sellisel juhul kogub Stripe arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne müüja nimel eelteatise tähtaja möödumist. Eelteavitus on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõigeid pangaandmeid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Müüja jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidivõimelisuse kontroll on negatiivne.

4.13 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi puhul tehakse koostööd BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, keda Müüja volitab oma nimel nõudeid sisse nõudma. BS PAYONE GmbH kogub arve summa kliendi määratud krediitkaardikontolt. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist e-poes. Isegi kui krediitkaardimakseviis on valitud BS PAYONE GmbH kaudu, jääb Müüja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.14 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi töötlemiseks kasutatakse koostööd secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), kellele teenuseosutaja loovutab oma maksetaotluse. secupay AG võtab arve summa kliendi määratud krediitkaardikontolt sisse. Ümberandmise korral saab makse sooritada ainult secupay AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist veebipoes. Isegi kui krediitkaardiga makseviis on valitud secupay AG kaudu, jääb tarnija vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.15 Kui valitakse makseviisiks krediitkaart Stripe'i kaudu, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Makset töödeldakse makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe") kaudu. Stripe jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidikontrolli korral.

5) Tarne- ja tarnetingimused

5.1 Kui Müüja pakub kauba saatmist, toimub tarne Müüja poolt märgitud tarnepiirkonnas Kliendi poolt märgitud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja tellimuse töötlemisel määratud tarneaadress on tehingu töötlemisel määrav. Sellest kõrvale kaldudes, kui on valitud makseviis PayPal, on määravaks kliendi poolt makse ajal PayPalis hoiule antud tarneaadress.

5.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub kliendist tulenevatel põhjustel, kannab klient müüja sellest tulenevad mõistlikud kulud. See ei kehti tagasisaatmisega seotud kulude kohta, kui klient tegelikult kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab oma taganemisõigust tõhusalt, kohaldatakse tagastamiskulude suhtes müüja taganemisjuhendis esitatud sätet.

5.3 Kui klient tegutseb ettevõtjana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht üle kliendile kohe, kui müüja on kauba üle andnud ekspediitorile, vedaja või muule veo teostamiseks määratud isikule või asutusele. Kui klient tegutseb tarbijana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht põhimõtteliselt üle kliendile või kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule alles siis, kui kaup on kliendile üle antud. Olenemata eeltoodust läheb müüdud kauba juhusliku hävimise ja juhusliku riknemise riisiko ka tarbijate puhul üle kliendile, kui müüja on kauba üle andnud ekspediitorile, vedajaile või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele, kui klient annab ekspediitorile, vedajaile või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele korralduse veo teostamiseks ja müüja ei ole eelnevalt kliendile seda isikut või asutust nimetanud.

5.4 Müüja jätab endale õiguse lepingust taganeda ebaõige või ebaõige isetarnimise korral. See kehtib ainult juhul, kui Müüja ei vastuta tarnimata jätmise eest ja Müüja on nõuetekohase hoolsusega sõlminud tarnijaga konkreetse kattetehingu. Müüja teeb kõik mõistlikud jõupingutused kauba hankimiseks. Kui kaup ei ole kättesaadav või on ainult osaliselt kättesaadav, teavitatakse sellest viivitamatult klienti ja tasu makstakse viivitamatult tagasi.

5.5 Isekogumine ei ole logistilistel põhjustel võimalik.

5.6 Kupongid antakse kliendile järgmiselt:
- allalaadimise teel
- e-posti teel
- posti teel

6) Omandiõiguse säilitamine

Kui müüja teeb ettemaksu, jääb tarnitud kaup tema omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)

7.1 Kui järgmistes sätetes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seadusest tulenevaid puuduste eest vastutuse sätteid. Seda ei kohaldata kaupade tarnelepingute suhtes:

7.2 Kui klient tegutseb ettevõtjana,
- müüjal on valikuvõimalus, millist liiki hilisemat täitmist ta soovib;
- uute kaupade puhul on puuduste aegumistähtaeg üks aasta alates kauba üleandmisest;
- kasutatud kaupade puhul on õigused ja nõuded puuduste korral välistatud;
- aegumistähtaeg ei hakka uuesti kulgema, kui asendustarne toimub puuduste eest vastutuse raames.

7.3 Eespool nimetatud vastutuse piirangud ja tähtaegade lühendamine ei kehti järgmiste juhtumite suhtes
- kliendi kahjunõuetele ja kulude hüvitamisele,
- juhul, kui Müüja on puudust pettusega varjanud,
- kaupade eest, mida on kasutatud vastavalt ehitise tavapärasele kasutamisele ja mis on põhjustanud selle puuduse,
- Müüja mis tahes olemasoleva kohustuse puhul pakkuda digitaalsete toodete uuendusi, kui tegemist on digitaalsete elementidega kaupade tarnelepingutega.

7.4 Lisaks sellele ei mõjuta ettevõtjate puhul seadusjärgsed aegumistähtajad, mis võivad olla seotud seadusjärgsete tagasinõudeõigustega.

7.5 Kui klient tegutseb tarbijana, palutakse tal ilmsete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta esitada kaebus kauba kättetoimetajale ja teavitada sellest müüjat. Kui klient seda ei tee, ei mõjuta see tema seadusest või lepingust tulenevaid nõudeid puuduste osas.

8) Sooduskupongide lunastamine

8.1 Müüja poolt kindlaksmääratud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta väljastatud vautšereid, mida klient ei saa osta (edaspidi "kampaaniavautšerid"), saab lunastada ainult Müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

8.2 Üksikud tooted võidakse vautšerikampaaniast välja jätta, kui vastav piirang tuleneb kampaaniavautšeri sisust.

8.3 Kampaaniakuponge saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

8.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe sooduskupongi.

8.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne sooduskupongi summaga. Müüja ei tagasta ülejäänud krediiti.

8.6 Kui sooduskupongi väärtus ei ole piisav tellimuse katmiseks, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.

8.7 Soodusvautšeri krediidisaldot ei maksta välja sularahas ega teenita selle eest intressi.

8.8 Edenduskupongi ei tagastata, kui klient tagastab seadusliku taganemisõiguse raames täielikult või osaliselt sooduskupongiga tasutud kauba.

8.9 Sooduskupong on ülekantav. Müüja võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale omanikule, kes lunastab sooduskupongi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja teab või on raske hooletuse tõttu teadlik vastava omaniku abikõlbmatusest, õigusvõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

9) Kinkekaartide lunastamine

9.1 Kinkekaarte, mida saab osta Müüja veebipoe kaudu (edaspidi "kinkekaardid"), saab lunastada ainult Müüja veebipoes, kui kinkekaardil ei ole märgitud teisiti.

9.2 Kinkekaardid ja kinkekaartide jäägid on lunastatavad kuni kinkekaardi ostmise aastale järgneva kolmanda aasta lõpuni. Ülejäänud saldod krediteeritakse kliendile kuni kehtivusaja lõppemiseni.

9.3 Kinkekaarte saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

9.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe kinkekaardi.

9.5 Kinkekaarte saab kasutada ainult kaupade ostmiseks ja neid ei saa kasutada täiendavate kinkekaartide ostmiseks.

9.6 Kui kinkekaardi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.

9.7 Kinkekaardi saldot ei maksta välja sularahas ega teenida intressi.

9.8 Kinkekaart on ülekantav. Müüja võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale kinkekaardi omanikule, kes lunastab kinkekaardi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja teab või raske hooletuse tõttu ei tea vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

10) Kohaldatav õigus

Kõiki pooltevahelisi õigussuhteid reguleerivad Šveitsi Konföderatsiooni seadused, välja arvatud rahvusvahelise vallasvara müügi seadused. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd pakutav kaitse ei ole välistatud selle riigi õiguse kohustuslike sätetega, kus on tarbija alaline elukoht.

11) Alternatiivne vaidluste lahendamine

11.1 ELi komisjon pakub veebipõhist platvormi vaidluste lahendamiseks internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
See platvorm on kontaktpunktiks, mille kaudu saab tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevaid vaidlusi kohtuväliselt lahendada.

11.2 Müüja ei ole kohustatud ega valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus.