Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

1) Oblast působnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Inchealth GmbH (dále jen "prodávající") se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží uzavřené spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") s prodávajícím ohledně zboží prezentovaného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto zamítá, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Tyto VOP se přiměřeně vztahují na smlouvy o dodávce poukazů, pokud není dohodnuto jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečný.

1.4 Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Zákazník přitom po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a projití elektronickým objednávkovým procesem podává právně závaznou smluvní nabídku ohledně zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které ukončuje objednávkový proces.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,
- zasláním písemného potvrzení objednávky zákazníkovi nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
- dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, nebo
- vyžádáním platby od zákazníka po zadání objednávky.
Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavře v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Pokud prodávající ve výše uvedené lhůtě nabídku zákazníka nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není svým projevem vůle vázán.

2.4 Pokud si zákazník zvolí způsob platby nabízený společností PayPal, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), a to v souladu s Podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal, kterou lze zvolit v procesu online objednávky, prodávající prohlašuje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které dokončí proces objednávky.

2.5 V případě výběru způsobu platby "Amazon Payments" bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon"), a to v souladu s uživatelskou smlouvou Amazon Payments Europe, která je k dispozici na adrese https://payments.amazon.de/help/201751590. Pokud zákazník během procesu online objednávání zvolí jako platební metodu "Amazon Payments", vystaví zároveň platební příkaz společnosti Amazon kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávání. V tomto případě prodávající deklaruje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník spustí platební proces kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávky.

2.6 Pokud je nabídka učiněna prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího, bude text smlouvy po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a předán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co zákazník odešle svou objednávku. Prodávající text smlouvy nad tento rámec nezpřístupňuje. Pokud si zákazník před odesláním své objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na internetových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého heslem chráněného uživatelského účtu po zadání příslušných přihlašovacích údajů.

2.7 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník zjistit případné chyby při zadávání pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí je zobrazení na obrazovce zvětšeno. Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat své vstupy pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které proces objednávání ukončí.

2.8 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.9 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím zpracováním objednávky mohly být doručeny.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v pokynech prodávajícího k odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Není-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Případné další náklady na dodání a dopravu budou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Jedná se například o náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. clo). Tyto náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněžních prostředků, pokud dodávka není realizována do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 O možnostech platby bude zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud je zvolen způsob platby "PayPal Credit" (platba na splátky prostřednictvím PayPal), postoupí prodávající svou pohledávku na platbu společnosti PayPal. Před přijetím prohlášení Prodávajícího o postoupení pohledávky provede společnost PayPal kontrolu bonity na základě předaných údajů o zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi způsob platby "PayPal Credit" v případě negativního výsledku kontroly. Pokud je platební metoda "PayPal Credit" společností PayPal schválena, musí zákazník uhradit fakturovanou částku společnosti PayPal za podmínek stanovených prodávajícím, které jsou mu sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. V tomto případě může provést platbu na PayPal pouze s účinkem umoření dluhu. Prodávající však zůstává odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů, a to i v případě postoupení pohledávky.

4.6 Pokud je zvolen způsob platby "SOFORT", je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "SOFORT"). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím "SOFORT", musí mít účet v internetovém bankovnictví, který byl aktivován pro účast v "SOFORT", musí se během platebního procesu odpovídajícím způsobem identifikovat a musí potvrdit platební příkaz "SOFORT". Platební transakce je poté okamžitě provedena službou "SOFORT" a z bankovního účtu zákazníka je odepsána částka. Podrobnější informace o způsobu platby "SOFORT" získá zákazník na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "VR Payment", je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen "VR Payment"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby VR Payment je zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího. VR Payment může pro zpracování plateb využívat služeb třetích stran - poskytovatelů platebních služeb, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o "VR Payment" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Stripe", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby Stripe bude zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího. Společnost Stripe může pro zpracování plateb využívat i jiné platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o společnosti Stripe jsou k dispozici na internetové adrese https://stripe.com/de.

4.9 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, je fakturovaná částka splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro předběžné informace. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad Prodávajícího, nikoli však před uplynutím lhůty pro zálohovou informaci. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Není-li inkaso uznáno z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá.

4.10 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, je fakturovaná částka splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro předběžné informace. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad Prodávajícího, nikoli však před uplynutím lhůty pro zálohovou informaci. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Není-li inkaso uznáno z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vzniknou příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. Prodávající si vyhrazuje právo provést při výběru způsobu platby SEPA inkasem kontrolu úvěruschopnosti a v případě negativní kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.

4.11 Pokud je zvolen způsob platby "PayPal Direct Debit", společnost PayPal inkasuje fakturovanou částku z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k inkasu SEPA, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení jménem prodávajícího. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistná smlouva, smlouva) zákazníkovi oznamující inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Není-li inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá.

4.12 Pokud je vybrán způsob platby inkasem prostřednictvím společnosti Stripe, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). V tomto případě společnost Stripe vybere částku na faktuře z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k SEPA inkasu, avšak ne dříve než po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení jménem prodávajícího. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, zásady, smlouva) zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. Prodávající si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti při zvolení způsobu platby SEPA inkasem a v případě negativního výsledku kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.

4.13 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Způsob platby kreditní kartou je zpracováván ve spolupráci se společností BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, kterou prodávající pověřuje vymáháním pohledávek svým jménem. Společnost BS PAYONE GmbH inkasuje fakturovanou částku z určeného účtu kreditní karty zákazníka. Kreditní karta bude stržena ihned po odeslání objednávky zákazníka v internetovém obchodě. I v případě, že je zvolen způsob platby kreditní kartou prostřednictvím společnosti BS PAYONE GmbH, zůstává prodávající odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, přepravy, vrácení zboží, reklamací, odvolání prohlášení a dodávek nebo dobropisů.

4.14 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Způsob platby kreditní kartou je zpracováván ve spolupráci se společností secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), které poskytovatel postoupí svou pohledávku na zaplacení. secupay AG inkasuje fakturovanou částku z uvedeného účtu kreditní karty zákazníka. V případě postoupení pohledávky lze platbu provést pouze společnosti secupay AG s účinkem prominutí dluhu. Kreditní karta bude stržena ihned po odeslání objednávky zákazníka v internetovém obchodě. I v případě zvolení způsobu platby kreditní kartou prostřednictvím společnosti secupay AG zůstává dodavatel odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů.

4.15 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou prostřednictvím služby Stripe, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Platba je zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti a v případě negativní kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Pokud prodávající nabídne zaslání zboží, bude dodání provedeno v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Pro vyřízení obchodu je rozhodující adresa dodání uvedená při vyřizování objednávky Prodávajícím. Odchylně od toho, pokud je zvolen způsob platby PayPal, je rozhodující dodací adresa, kterou zákazník uložil u PayPal v okamžiku platby.

5.2 Pokud se dodávka zboží nezdaří z důvodů na straně zákazníka, nese zákazník přiměřené náklady, které prodávajícímu v důsledku toho vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na zpětnou přepravu, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. V případě účinného uplatnění práva zákazníka na odstoupení od smlouvy se na náklady na vrácení zboží použije ustanovení uvedené v pokynech prodávajícího k odstoupení od smlouvy.

5.3 Pokud zákazník jedná jako podnikatel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající předá zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka nebo osobu oprávněnou k převzetí zboží v zásadě až v okamžiku, kdy je zboží předáno zákazníkovi. Bez ohledu na výše uvedené přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka, a to i v případě spotřebitele, jakmile prodávající předá zboží spediční firmě, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy, pokud zákazník pověří spediční firmu, dopravce nebo osobu či instituci jinak určenou k provedení přepravy provedením přepravy a prodávající tuto osobu či instituci zákazníkovi předem nejmenoval.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nevhodné vlastní dodávky. To platí pouze v případě, že prodávající není za nedodání odpovědný a že prodávající s náležitou péčí uzavřel s dodavatelem konkrétní krycí obchod. Prodávající je povinen vynaložit veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a odměna mu bude neprodleně vrácena.

5.5 Vlastní odběr není z logistických důvodů možný.

5.6 Poukázky jsou zákazníkovi poskytovány následujícím způsobem:
- ke stažení
- e-mailem
- poštou

6) Vyhrazení vlastnického práva

Pokud prodávající zaplatí zálohu, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. To se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží:

7.2 Pokud zákazník jedná jako podnikatel,
- prodávající má možnost volby typu následného plnění;
- v případě nového zboží je promlčecí lhůta pro vady jeden rok od dodání zboží;
- v případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
- promlčecí lhůta neběží znovu, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.

7.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení lhůt se nevztahují na
- na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů zákazníka,
- v případě, že prodávající podvodně zatajil vadu,
- za zboží, které bylo použito v souladu s jeho obvyklým použitím pro stavbu a způsobilo její vady,
- v případě smluv o dodání zboží s digitálními prvky na existující povinnost prodávajícího poskytovat aktualizace digitálních produktů.

7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné zákonné právo na odvolání zůstávají nedotčeny.

7.5 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je povinen reklamovat dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě u dodavatele a informovat o tom prodávajícího. Pokud tak zákazník neučiní, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Uplatnění propagačních poukázek

8.1 Poukázky, které jsou Prodávajícím vydávány zdarma v rámci promo akcí s určitou dobou platnosti a které si Zákazník nemůže zakoupit (dále jen "Poukázky na promo akci"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě Prodávajícího, a to pouze v uvedeném období.

8.2 Jednotlivé produkty mohou být z propagační akce na poukaz vyloučeny, pokud z obsahu propagačního poukazu vyplývá odpovídající omezení.

8.3 Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.

8.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

8.5 Hodnota zboží musí být minimálně stejná jako výše propagačního poukazu. Případný zbytek kreditu nebude prodávajícím vrácen.

8.6 Pokud hodnota propagační poukázky nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených prodávajícím.

8.7 Kreditní zůstatek propagačního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.

8.8 Propagační poukaz se nevrací, pokud zákazník vrátí zboží, které bylo zcela nebo částečně zaplaceno propagačním poukazem, v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

8.9 Propagační poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu s rozvazovací účinností příslušnému držiteli, který reklamní poukaz uplatní v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud Prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

9) Uplatnění dárkových poukazů

9.1 Dárkové poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "dárkové poukazy"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, pokud není v dárkovém poukazu uvedeno jinak.

9.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatky dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku následujícího po roce zakoupení dárkového poukazu. Zbývající zůstatky budou zákazníkovi připsány až do data ukončení platnosti.

9.3 Dárkové poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.

9.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

9.5 Dárkové poukazy lze použít pouze k nákupu Zboží a nelze je použít k nákupu dalších dárkových poukazů.

9.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených prodávajícím.

9.7 Zůstatek dárkového poukazu nebude vyplacen v hotovosti ani úročen.

9.8 Dárkový poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu s rozvazovacími účinky na příslušného držitele, který uplatní Dárkový poukaz v internetovém obchodě Prodávajícího. To neplatí, pokud Prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

10) Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právem Švýcarské konfederace s vyloučením právních předpisů o mezinárodním prodeji movitých věcí. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.

11) Alternativní řešení sporů

11.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

11.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

12) Information on the authenticity of customer reviews

The reviews are not checked for authenticity before they are published. They can therefore also come from consumers who have not actually purchased/used the rated products.