Общи условия с информация за клиентите

1) Обхват на приложение

1.1 Настоящите общи условия (наричани по-долу "ОУ") на Inchealth GmbH (наричан по-долу "Продавач") се прилагат за всички договори за доставка на стоки, сключени от потребител или предприемач (наричан по-долу "Клиент") с Продавача по отношение на стоките, представени от Продавача в неговия онлайн магазин. С настоящото се възразява срещу включването на собствени общи условия на Клиента, освен ако не е договорено друго.

1.2 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за доставка на ваучери, освен ако не е договорено друго.

1.3 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна.

1.4 Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

2) Сключване на договор

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на Продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на Продавача, а служат за подаване на обвързваща оферта от страна на клиента.

2.2 Клиентът може да подаде оферта чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на Продавача. По този начин, след като постави избраните стоки във виртуалната кошница за пазаруване и премине през електронния процес на поръчка, клиентът подава правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в кошницата за пазаруване, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на Клиента в рамките на пет дни,
- чрез изпращане на клиента на писмено потвърждение на поръчката или на потвърждение на поръчката в текстова форма (по факс или електронна поща), като получаването на потвърждението на поръчката от клиента е решаващо, или
- чрез доставяне на поръчаните стоки на клиента, като в този случай решаващо е получаването на стоките от клиента, или
- чрез искане на плащане от страна на клиента, след като той е направил поръчката.
Ако съществуват няколко от горепосочените алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от горепосочените алтернативи настъпи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден след изпращането на офертата. Ако Продавачът не приеме офертата на Клиента в рамките на горепосочения срок, това се счита за отхвърляне на офертата с последица, че Клиентът вече не е обвързан от своето волеизявление.

2.4 Ако клиентът избере метод за плащане, предлаган от PayPal, плащането ще бъде обработено от доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу "PayPal"), при спазване на Условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PayPal - при спазване на Условията за плащания без акаунт в PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентът плаща чрез метод на плащане, предлаган от PayPal, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът щракне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.5 Ако е избран методът за плащане "Amazon Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (наричан по-долу "Amazon"), при спазване на Споразумението с потребителя на Amazon Payments Europe, което може да бъде видяно на https://payments.amazon.de/help/201751590. Ако клиентът избере "Amazon Payments" като метод на плащане по време на процеса на онлайн поръчка, той също така издава платежно нареждане към Amazon, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка. В този случай продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът задейства процеса на плащане, като щракне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.6 Когато офертата е направена чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, текстът на договора ще бъде съхранен от Продавача след сключването на договора и ще бъде предаден на Клиента в текстова форма (напр. по електронна поща, факс или писмо), след като Клиентът изпрати своята поръчка. Продавачът няма да прави текста на договора достъпен извън този случай. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на Продавача, преди да изпрати поръчката си, данните за поръчката се архивират на уебсайта на Продавача и клиентът има безплатен достъп до тях чрез своя защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответните данни за вход.

2.7 Преди да направи задължителна поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, Клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждането, като прочете внимателно информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни по време на процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.8 За сключването на договора се използват немски и английски език.

2.9 Обработката на поръчките и контактите с тях обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че предоставеният от него адрес на електронна поща за обработване на поръчките е правилен, за да може на този адрес да се получават електронните съобщения, изпратени от продавача. По-специално, когато се използват SPAM филтри, клиентът трябва да се увери, че всички електронни писма, изпратени от продавача или от трети страни, на които продавачът е възложил обработката на поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Право на оттегляне

3.1 Потребителите по принцип имат право на оттегляне.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в инструкциите на Продавача за отказ.

4) Цени и условия на плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на Продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановения данък върху добавената стойност. Всички допълнителни разходи за доставка и транспорт ще бъдат посочени отделно в описанието на съответния продукт.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз, в отделни случаи могат да възникнат допълнителни разходи, за които Продавачът не носи отговорност и които са за сметка на Клиента. Те включват например разходи за превод на парични средства от кредитни институции (напр. такси за превод, такси за обмяна на валута) или вносни мита или данъци (напр. мита). Такива разходи могат да бъдат направени и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не се извършва в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от държава извън Европейския съюз.

4.3 Възможностите за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на Продавача.

4.4 Ако е договорено авансово плащане по банков път, плащането е дължимо незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата на плащане.

4.5 Ако е избран методът на плащане "PayPal Credit" (плащане на вноски чрез PayPal), Продавачът прехвърля вземането си за плащане на PayPal. Преди да приеме декларацията на Продавача за прехвърляне, PayPal извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни за клиента. Продавачът си запазва правото да откаже на клиента метода на плащане "PayPal Credit" в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако методът на плащане "PayPal Credit" е одобрен от PayPal, клиентът трябва да заплати сумата по фактурата на PayPal при условията, посочени от продавача, които са му съобщени в онлайн магазина на продавача. В този случай той може да извърши плащане към PayPal само с погасяващ дълга ефект. Въпреки това продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори в случай на прехвърляне на вземането.

4.6 Ако е избран методът за плащане "SOFORT", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да плати сумата по фактурата чрез "SOFORT", клиентът трябва да има сметка за онлайн банкиране, която е активирана за участие в "SOFORT", трябва да се идентифицира по съответния начин по време на процеса на плащане и да потвърди платежното нареждане към "SOFORT". След това платежната операция се извършва незабавно от "SOFORT" и банковата сметка на клиента се дебитира. По-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" е на разположение на клиента в интернет на адрес https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "VR Payment", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Франкфурт на Майн, Германия (наричан по-долу "VR Payment"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез VR Payment, са съобщени на клиента в онлайн магазина на Продавача. VR Payment може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за обработката на плащанията, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "VR Payment" е достъпна в интернет на адрес https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.8 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез услугата за плащане "Stripe", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "Stripe"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез Stripe, ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача. Stripe може да използва други платежни услуги за обработка на плащанията, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за Stripe е достъпна в интернет на адрес https://stripe.com/de.

4.9 Ако е избран метод на плащане SEPA директен дебит, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако е отговорен за това.

4.10 Ако е избран методът за плащане SEPA директен дебит, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Продавачът си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността при избора на метод за плащане с директен дебит SEPA и да откаже този метод на плащане в случай на отрицателна проверка на кредитоспособността.

4.11 Ако е избран методът за плащане "PayPal директен дебит", PayPal ще събере сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомление от страна на продавача. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.12 Ако е избран методът за плащане с директен дебит чрез Stripe, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "Stripe"). В този случай Stripe ще събере сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на пълномощно за директен дебит SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомяване от името на продавача. Предварително уведомяване е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Продавачът си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността, когато е избран методът на плащане с директен дебит SEPA, и да откаже този метод на плащане, ако проверката на кредитоспособността е отрицателна.

4.13 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът за плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество с BS PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germany, която Продавачът упълномощава да събира вземания от негово име. BS PAYONE GmbH събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка на кредитната му карта. Кредитната карта ще бъде дебитирана веднага след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран начин на плащане с кредитна карта чрез BS PAYONE GmbH, Продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.14 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът за плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество със secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), на която Доставчикът прехвърля вземането си за плащане. secupay AG събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка за кредитна карта. В случай на цесия плащането може да бъде извършено само към secupay AG с погасяващ задължението ефект. Кредитната карта се дебитира незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран начин на плащане с кредитна карта чрез secupay AG, Доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.15 Ако е избран методът за плащане с кредитна карта чрез Stripe, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-нататък "Stripe"). Stripe си запазва правото да извърши кредитна проверка и да откаже този начин на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.

5) Условия за доставка и изпращане

5.1 Ако Продавачът предложи да изпрати стоките, доставката ще бъде извършена в рамките на зоната за доставка, посочена от Продавача, до адреса за доставка, посочен от Клиента, освен ако не е договорено друго. Адресът за доставка, посочен при обработката на поръчката от Продавача, е определящ при обработката на сделката. В отклонение от това, ако е избран методът на плащане PayPal, адресът на доставка, депозиран от клиента в PayPal в момента на плащането, е определящ.

5.2 Ако доставката на стоките не се осъществи по причини, за които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача в резултат на това. Това не се прилага по отношение на разходите за обратна доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ от договора. В случай на ефективно упражняване на правото на отказ от страна на клиента, за разходите за връщане се прилага разпоредбата, предвидена в инструкциите за отказ на продавача.

5.3 Ако клиентът действа като предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента веднага след като продавачът предаде стоките на спедитора, превозвача или друго лице или институция, определени да извършат превоза. Ако клиентът действа като потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки по принцип преминава върху клиента или върху лице, упълномощено да получи стоките, едва когато стоките бъдат предадени на клиента. Независимо от горното, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента, дори в случай на потребители, веднага след като продавачът предаде стоките на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, ако клиентът възложи на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, да извършат превоза и продавачът не е посочил предварително това лице или институция на клиента.

5.4 Продавачът си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или неподходяща самостоятелна доставка. Това се прилага само в случай, че Продавачът не носи отговорност за недоставянето и че Продавачът с дължимата грижа е сключил конкретна покриваща сделка с доставчика. Продавачът полага всички разумни усилия, за да се снабди със стоките. В случай на липса или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде информиран незабавно и възнаграждението ще бъде възстановено без забавяне.

5.5 Самостоятелното събиране не е възможно по логистични причини.

5.6 Ваучерите се предоставят на клиента, както следва:
- чрез изтегляне
- по електронна поща
- по пощата

6) Запазване на правото на собственост

Ако продавачът извърши авансово плащане, той запазва правото си на собственост върху доставените стоки до пълното изплащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Освен ако в следващите разпоредби не е предвидено друго, се прилагат разпоредбите за законовата отговорност за дефекти. Това не се отнася за договорите за доставка на стоки:

7.2 Ако клиентът действа като предприемач,
- продавачът има право на избор на вида на последващото изпълнение;
- в случай на нови стоки давностният срок за дефекти е една година от доставката на стоките;
- в случай на употребявани стоки правата и претенциите за дефекти са изключени;
- давностният срок не се възобновява, ако се извърши заместваща доставка в рамките на отговорността за дефекти.

7.3 Гореспоменатите ограничения на отговорността и съкращаване на сроковете не се прилагат за
- до искове за обезщетение и възстановяване на разходите на клиента,
- в случай че Продавачът е укрил дефекта с измама,
- за стоки, които са били използвани в съответствие с обичайната им употреба за дадена сграда и са причинили нейната дефектност,
- за всяко съществуващо задължение на Продавача да предоставя актуализации за цифрови продукти, в случай на договори за доставка на стоки с цифрови елементи.

7.4 Освен това за предприемачите законовите давностни срокове за всяко законово право на регресен иск, което може да съществува, остават незасегнати.

7.5 Ако клиентът действа като потребител, той трябва да се оплаче от доставени стоки с очевидни транспортни повреди на доставчика и да информира продавача за това. Ако клиентът не направи това, то няма да има ефект върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.

8) Изкупуване на промоционални ваучери

8.1 Ваучери, които се издават безплатно от Продавача като част от промоции с определен срок на валидност и които не могат да бъдат закупени от Клиента (наричани по-долу "промоционални ваучери"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача и само през посочения период.

8.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоцията с ваучери, ако от съдържанието на промоционалния ваучер произтича съответното ограничение.

8.3 Промоционалните ваучери могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

8.4 Само един промоционален ваучер може да бъде използван за една поръчка.

8.5 Стойността на стоките трябва да е най-малко равна на сумата на промоционалния ваучер. Остатъкът от кредита няма да бъде възстановен от Продавача.

8.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача.

8.7 Кредитното салдо на промоционален ваучер не се изплаща в брой, нито се олихвява.

8.8 Промоционалният ваучер няма да бъде възстановен, ако клиентът върне стоките, заплатени изцяло или частично с промоционалния ваучер, в рамките на законовото си право на отказ.

8.9 Промоционалният ваучер може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект на съответния притежател, който е реализирал промоционалния ваучер в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

9) Изкупуване на ваучери за подарък

9.1 Ваучерите за подарък, които могат да бъдат закупени чрез онлайн магазина на Продавача (наричани по-долу "Ваучери за подарък"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача, освен ако не е посочено друго във Ваучера за подарък.

9.2 Ваучерите за подарък и остатъчните салда по тях могат да бъдат използвани до края на третата година след годината на закупуване на ваучера за подарък. Остатъчните салда ще бъдат преведени на клиента до датата на изтичане на срока на валидност.

9.3 Ваучерите за подарък могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

9.4 Само един ваучер за подарък може да бъде използван за една поръчка.

9.5 Ваучерите за подарък могат да се използват само за закупуване на Стоки и не могат да се използват за закупуване на допълнителни ваучери за подарък.

9.6 Ако стойността на ваучера за подарък не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача.

9.7 Балансът на ваучера за подарък не се изплаща в брой и не носи лихва.

9.8 Ваучерът за подарък може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект към съответния притежател, който е реализирал Ваучера за подарък в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

10) Приложимо право

Всички правни отношения между страните се уреждат от законите на Конфедерация Швейцария, с изключение на законите за международната продажба на движими вещи. В случай на потребители този избор на право се прилага само до степента, в която предоставената защита не е оттеглена от императивните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

11) Алтернативно разрешаване на спорове

11.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или услуги, в които участва потребител.

11.2 Продавачът не е длъжен и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.