Общи условия с информация за клиентите

1) Обхват на приложение

1.1 Настоящите общи условия (наричани по-долу "ОУ") на Inchealth GmbH (наричан по-долу "Продавач") се прилагат за всички договори за доставка на стоки, сключени от потребител или предприемач (наричан по-долу "Клиент") с Продавача по отношение на стоките, представени от Продавача в неговия онлайн магазин. С настоящото се възразява срещу включването на собствени общи условия на Клиента, освен ако не е договорено друго.

1.2 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за доставка на ваучери, освен ако не е договорено друго.

1.3 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна.

1.4 Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

2) Сключване на договор

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на Продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на Продавача, а служат за подаване на обвързваща оферта от страна на клиента.

2.2 Клиентът може да подаде оферта чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на Продавача. По този начин, след като постави избраните стоки във виртуалната кошница за пазаруване и премине през електронния процес на поръчка, клиентът подава правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в кошницата за пазаруване, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на Клиента в рамките на пет дни,
- чрез изпращане на клиента на писмено потвърждение на поръчката или на потвърждение на поръчката в текстова форма (по факс или електронна поща), като получаването на потвърждението на поръчката от клиента е решаващо, или
- чрез доставяне на поръчаните стоки на клиента, като в този случай решаващо е получаването на стоките от клиента, или
- чрез искане на плащане от страна на клиента, след като той е направил поръчката.
Ако съществуват няколко от горепосочените алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от горепосочените алтернативи настъпи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден след изпращането на офертата. Ако Продавачът не приеме офертата на Клиента в рамките на горепосочения срок, това се счита за отхвърляне на офертата с последица, че Клиентът вече не е обвързан от своето волеизявление.

2.4 Ако клиентът избере начин на плащане, предлаган от PAYPAL, плащането ще бъде обработено от доставчика на платежни услуги PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу "PAYPAL"), при спазване на Условията за ползване на PAYPAL, достъпни на https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PAYPAL - при спазване на Условията за плащания без акаунт в PAYPAL, достъпни на https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентът плаща чрез метод на плащане, предлаган от PAYPAL, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът кликне върху бутона, с който завършва процесът на поръчка.

2.5 Ако е избран методът за плащане "AMAZON Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (наричан по-долу "AMAZON"), при спазване на Споразумението за ползване на AMAZON Payments Europe, което може да бъде видяно на https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Ако клиентът избере "AMAZON Payments" като метод на плащане по време на процеса на онлайн поръчка, той също така издава платежно нареждане към AMAZON, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка. В този случай продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът задейства процеса на плащане, като кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.6 Когато офертата е направена чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, текстът на договора ще бъде съхранен от Продавача след сключването на договора и ще бъде предаден на Клиента в текстова форма (напр. по електронна поща, факс или писмо), след като Клиентът изпрати своята поръчка. Продавачът няма да прави текста на договора достъпен извън този случай. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на Продавача, преди да изпрати поръчката си, данните за поръчката се архивират на уебсайта на Продавача и клиентът има безплатен достъп до тях чрез своя защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответните данни за вход.

2.7 Преди да направи задължителна поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, Клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждането, като прочете внимателно информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни по време на процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.8 Обработката на поръчките и контактите с тях обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че предоставеният от него адрес на електронна поща за обработване на поръчките е правилен, така че изпратените от продавача електронни съобщения да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато се използват SPAM филтри, клиентът трябва да се увери, че всички електронни писма, изпратени от продавача или от трети страни, на които продавачът е възложил обработката на поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Право на оттегляне

3.1 Потребителите по принцип имат право на оттегляне.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в инструкциите на Продавача за отказ.

4) Цени и условия на плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на Продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановения данък върху добавената стойност. Всички допълнителни разходи за доставка и транспорт ще бъдат посочени отделно в описанието на съответния продукт.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз, в отделни случаи могат да възникнат допълнителни разходи, за които Продавачът не носи отговорност и които са за сметка на Клиента. Те включват например разходи за превод на парични средства от кредитни институции (напр. такси за превод, такси за обмяна на валута) или вносни мита или данъци (напр. мита). Такива разходи могат да бъдат направени и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не се извършва в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от държава извън Европейския съюз.

4.3 Възможностите за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на Продавача.

4.4 Ако е договорено авансово плащане по банков път, плащането е дължимо незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата на плащане.

4.5 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "PAYPAL", плащането се обработва чрез PAYPAL, като за тази цел PAYPAL може да използва и услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги. Ако Продавачът предлага и методи на плащане чрез PAYPAL, за които извършва авансови плащания на Клиента (напр. покупка по сметка или плащане на вноски), той прехвърля вземането си за плащане на PAYPAL или на доставчика на платежни услуги, поръчан от PAYPAL и изрично посочен на Клиента. Преди да приеме декларацията на Продавача за прехвърляне на вземането, PAYPAL или доставчикът на платежни услуги, упълномощен от PAYPAL, извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни на клиента. Продавачът си запазва правото да откаже на клиента избрания начин на плащане в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако избраният начин на плащане е одобрен, клиентът трябва да плати сумата по фактурата в рамките на договорения срок за плащане или на договорените интервали за плащане. В този случай той може да извърши плащане само на PAYPAL или на доставчик на платежни услуги, упълномощен от PAYPAL, с погасителен ефект. Въпреки това Продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори в случай на прехвърляне на вземането.

4.6 Ако е избран методът за плащане "SOFORT", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да плати сумата по фактурата чрез "SOFORT", клиентът трябва да има сметка за онлайн банкиране, която е активирана за участие в "SOFORT", да се идентифицира по съответния начин по време на процеса на плащане и да потвърди платежното нареждане към "SOFORT". След това платежната операция се извършва незабавно от "SOFORT" и банковата сметка на клиента се дебитира. По-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" е на разположение на клиента в интернет на адрес https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "mollie", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия (наричан по-долу "mollie"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез mollie, ще бъдат съобщени на Клиента в онлайн магазина на Продавача. За обработката на плащанията mollie може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които Клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "mollie" е достъпна в интернет на адрес https://www.mollie.com/de/.

4.8 Ако е избран метод за плащане RATEPAY, предлаган от Продавача (напр. фактура RATEPAY, предплащане RATEPAY, директен дебит RATEPAY, разсрочено плащане RATEPAY), плащането ще бъде обработено чрез RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Берлин (наричано по-долу "RATEPAY"), на което Продавачът прехвърля вземането си срещу Клиента. Клиентът ще бъде информиран на уебсайта на продавача кои методи за плащане на RATEPAY предлага подробно продавачът. Клиентът може да извършва плащания към RATEPAY само с погасителен ефект по отношение на дълга. Въпреки това Продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента (напр. за стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия). Във всички останали отношения се прилагат Общите условия за плащане на RATEPAY, които са достъпни тук: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "VR Payment", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Франкфурт на Майн, Германия (наричан по-долу "VR Payment"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез VR Payment, са съобщени на клиента в онлайн магазина на Продавача. За обработката на плащанията VR Payment може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "VR Payment" е достъпна в интернет на адрес https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "ADYEN", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Амстердам, Нидерландия (наричан по-долу "ADYEN"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез ADYEN, са съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача. За обработката на плащанията ADYEN може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "ADYEN" е достъпна в интернет на адрес https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "UNZER", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Хайделберг, Германия (наричан по-долу "UNZER"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез UNZER, са съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача. За обработката на плащанията UNZER може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "UNZER" е достъпна в интернет на адрес https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "STRIPE", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "STRIPE"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез STRIPE, ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача. STRIPE може да използва други платежни услуги за обработка на плащанията, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за STRIPE е достъпна в интернет на адрес https://STRIPE.com/de.

4.13 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез BillSAFE, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата без приспадане на PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (наричана по-долу "PAYPAL") като оператор на платежната услуга BillSAFE. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на PAYPAL. Ако на клиента бъде разрешено да използва платежния метод "покупка по сметка" след проверка на кредитоспособността, плащането ще бъде обработено в сътрудничество с PAYPAL, на която доставчикът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към PAYPAL с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез BillSAFE, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. В останалата част в това отношение се прилагат Общите условия на BillSAFE, които клиентът може да извика и трябва да потвърди като част от процеса на поръчване. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.14 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез PAYONE, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена се заплаща на PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Германия, в срок от 14 (четиринадесет) дни след получаване на фактурата, без да се приспада. Покупка по сметка е възможна само за клиенти, които са навършили 18 години. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна оценка от страна на PAYONE GmbH. Ако на клиента бъде разрешено да закупи по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с PAYONE GmbH, на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане към PAYONE GmbH само с погасителен ефект по отношение на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез PAYONE, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Във всички останали отношения се прилагат Общите условия на PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). Продавачът си запазва правото да предлага начина на плащане покупка по сметка само от и до определен обем на поръчката и да откаже този начин на плащане, ако обемът на поръчката спадне под или надвиши определения обем на поръчката. В този случай продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащане в онлайн магазина.

4.15 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез MASTERPAYMENT, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена без приспадане на net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Мюнхен ("net-m privatbank 1891 AG") незабавно след получаване на фактурата. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Ако на клиента бъде разрешено да използва метода на плащане покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с net-m privatbank 1891 AG, на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към net-m privatbank 1891 AG с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез MASTERPAYMENT, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Допълнително условие за използване на метода за плащане "покупка по сметка чрез MASTERPAYMENT" е Клиентът да е навършил 18 години. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира Клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.16 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез PAYMORROW, покупната цена трябва да бъде платена на InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, без приспадане в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна оценка от страна на PAYMORROW GmbH. Ако на клиента бъде разрешено да използва платежния метод покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с PAYMORROW GmbH, на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към PAYMORROW GmbH с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез PAYMORROW, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Освен това в това отношение се прилагат общите условия на PAYMORROW, които клиентът може да извика и трябва да потвърди като част от процеса на поръчване. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в информацията за плащането му в онлайн магазина.

4.17 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез RAKUTEN Checkout, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена в рамките на 10 (десет) дни от датата на фактурата без приспадане на RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), на когото продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да плати на RAKUTEN Deutschland GmbH само с погасяващ задължението ефект. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на RAKUTEN Deutschland GmbH. Дори ако методът на плащане покупка по сметка е избран чрез RAKUTEN Checkout, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Освен това в тази връзка се прилагат общите условия на RAKUTEN Deutschland GmbH, до които клиентът има достъп в рамките на процеса на поръчка. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.18 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез Santander, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена е платима в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на фактурата без приспадане на Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Покупка с фактура е възможна само за клиенти, които действат като потребители и са навършили 18 години. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на Santander Consumer Bank AG. Ако използването на покупката по сметка не е възможно поради недостатъчна кредитоспособност или по други причини, на клиента ще бъде предложен алтернативен начин на плащане. Клиентът е свободен да сключи договора, като използва предложения алтернативен начин на плащане, или да отмени процеса на поръчка. Ако на клиента бъде разрешено да използва метода за плащане покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането ще бъде обработено в сътрудничество със Santander Consumer Bank AG, на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към Santander Consumer Bank AG Santander с ефект на опрощаване на дълга. Ако клиентът не изпълни задължението си за плащане или не го изпълни изцяло в рамките на срока за плащане, той изпада в забава без допълнително напомняне. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети вредите, причинени от неизпълнението. Щетите, причинени от неизпълнението, могат да включват по-специално разходи за напомняния и разходи за подходящи правни действия (напр. адвокатски хонорари). Santander Consumer Bank AG си запазва правото да начислява такса в размер на 1,20 EUR за всяко напомняне. Клиентът има право да докаже, че не е претърпял вреди или че не е претърпял вреди в този размер. Вземанията срещу клиента, произтичащи от покупката по сметка, могат да бъдат прехвърлени на трети лица по всяко време, по-специално на агенции за събиране на вземания с цел събиране на просрочени суми.
Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез Santander, Продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиентите, например за стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.
Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.19 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез SECUPAY, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена без приспадане на SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата. Методът на плащане "покупка по сметка" изисква успешна кредитна проверка от страна на SECUPAY S.A.. Ако на клиента бъде разрешено да закупи по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество със SECUPAY S.A., на което продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към SECUPAY S.A. с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез SECUPAY, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.20 Ако е избран методът на плащане с директен дебит в SEPA, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаването на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.21 Ако е избран методът за плащане SEPA директен дебит, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Продавачът си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността, когато е избран методът на плащане SEPA директен дебит, и да откаже този метод на плащане, ако проверката на кредитоспособността е отрицателна.

4.22 Ако е избран методът на плащане с директен дебит, плащането се обработва от PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Германия, която Продавачът упълномощава да събира вземанията от негово име. PAYONE GmbH събира сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомление. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Дори ако е избран метод за плащане чрез директен дебит чрез PAYONE GmbH, Доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.23 Ако са избрани методите за плащане "директен дебит чрез ipayment" или "кредитна карта чрез ipayment", обработката на плащането се извършва чрез системата за плащане ipayment на 1&1 Internet AG, която препраща искането за плащане на клиента към съответния доставчик на плащане. При обработката на плащанията се прилагат Общите условия на съответния доставчик на плащания, с които Клиентът може да се запознае и трябва да приеме в рамките на процеса на електронно плащане. Методите на плащане "директен дебит чрез ipayment" или "кредитна карта чрез ipayment" зависят от това дали съответният доставчик на плащания приема искането за плащане на клиента.

4.24 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане чрез директен дебит изисква успешна кредитна проверка от страна на MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Ако на клиента е разрешен директен дебит (дебитно известие) след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Мюнхен ("net-m privatbank 1891 AG"), на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. В този случай net-m privatbank 1891 AG се упълномощава неотменимо да събере сумата по фактурата от посочената от клиента сметка. В случай на цесия плащането може да бъде извършено само на net-m privatbank 1891 AG с погасяващ задължението ефект. Банковото инкасо се извършва, когато поръчаните стоки напуснат склада на продавача. Дори ако е избран метод на плащане с директен дебит чрез MASTERPAYMENT, продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.25 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (наричан по-долу "Novalnet"). В този случай плащането се извършва чрез директен дебит от банковата сметка на клиента, при условие че клиентът предварително е предоставил на продавача SEPA мандат. Дебитирането на покупната цена от банковата сметка на клиента се извършва един банков работен ден след приключване на поръчката от Novalnet по идентификационния номер на кредитора: DE53ZZ00000004253. Срокът за предварително уведомление (пренотификация) се намалява на един ден. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.26 Ако е избран методът на плащане SEPA директен дебит, плащането се обработва чрез доставчика на технически услуги PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Мюнхен, в сътрудничество с Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg или Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не и преди крайния срок за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако клиентът действа като потребител, срокът за предварително уведомяване се намалява на пет дни за първоначалните директни дебити и на два дни за последващите директни дебити. Ако клиентът действа като предприемач, срокът за предварителна информация се намалява на един ден както за първоначалните, така и за последващите директни дебити. Срокът за предварителна информация започва да тече от следващия ден и приключва за потребителите в случай на първоначални директни дебити на петия ден, в случай на последващи директни дебити - на втория ден, а за предприемачите - в деня след предварителната информация. Ако последният ден от срока се пада в събота, неделя или официален празник, признат от държавата по седалището на клиента, на мястото на този ден се поставя следващият работен ден. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.27 Ако е избран начинът на плащане "Директен дебит чрез RATEPAY", плащането ще бъде обработено от RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (наричана по-долу "RATEPAY"). Клиентът издава на RATEPAY мандат за директен дебит в рамките на SEPA и инструктира своята банка да изпълни всички дължими директни дебити. Клиентът трябва да се увери, че по разплащателната му сметка има достатъчно средства. Ако разплащателната сметка няма необходимото покритие, кредитната институция, която държи сметката, не е задължена да изпълни директния дебит. RATEPAY си запазва правото да извършва проверка на кредитоспособността. Ако на клиента е разрешено да плати чрез директен дебит, плащането ще бъде обработено от RATEPAY, на която продавачът прехвърля вземането си за плащане. Клиентът може да извърши плащане към RATEPAY само с погасителен ефект по отношение на дълга. Независимо от това продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента (напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия). Във всички останали отношения се прилагат Общите условия за плащане на RATEPAY, които са достъпни тук: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане чрез директен дебит изисква успешна кредитна проверка от страна на SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Ако след проверката на кредитоспособността на клиента му бъде разрешено да използва директен дебит, плащането се обработва в сътрудничество със SECUPAY AG, на която доставчикът прехвърля вземането си за плащане. В този случай SECUPAY AG се упълномощава с обратна сила да събере сумата по фактурата от посочената от клиента сметка. В случай на прехвърляне на вземането, плащането може да бъде извършено само към SECUPAY AG с погасяващ задължението ефект. Директният дебит се извършва незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран метод за плащане чрез директен дебит чрез SECUPAY AG, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.29 Ако е избран методът за плащане с директен дебит чрез STRIPE, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "STRIPE"). В този случай STRIPE ще събере сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на пълномощно за директен дебит SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомяване от името на продавача. Предварително уведомяване е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Продавачът си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността, когато е избран методът на плащане с директен дебит SEPA, и да откаже този метод на плащане, ако проверката на кредитоспособността е отрицателна.

4.30 Ако е избран методът за плащане Директен дебит чрез UNZER, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Хайделберг (наричан по-долу "UNZER"), на когото Продавачът прехвърля вземането си за плащане. Преди да приеме декларацията на Продавача за прехвърляне на вземането, UNZER извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни за клиента. Продавачът си запазва правото да откаже на клиента метода за плащане чрез директен дебит чрез UNZER в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако методът на плащане чрез директен дебит през UNZER е разрешен от UNZER, UNZER събира сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомление. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.
Методът на плащане с директен дебит чрез UNZER е изключен,
- ако стойността на поръчката е под сумата от 10,00 евро,
- ако адресът на доставка, посочен от клиента, не съвпада с адреса на фактурата, по-специално ако като адрес на доставка е посочена пакетираща станция или пощенска кутия, или
- ако клиентът все още не е навършил 18 години.
Продавачът си запазва също така правото да предлага метода на плащане чрез директен дебит чрез UNZER само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в информацията за плащането му в онлайн магазина.

4.31 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество с PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germany, която Продавачът упълномощава да събира вземания от негово име. PAYONE GmbH събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка на кредитната му карта. Кредитната карта се дебитира незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Продавачът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори ако е избран метод за плащане с кредитна карта чрез PAYONE GmbH.

4.32 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество със SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), на която Доставчикът прехвърля вземането си за плащане. SECUPAY AG събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка на кредитната му карта. В случай на цесия плащането може да бъде извършено само към SECUPAY AG с погасяващ задължението ефект. Кредитната карта се дебитира незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран начин на плащане с кредитна карта чрез SECUPAY AG, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.33 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта чрез STRIPE, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-нататък "STRIPE"). STRIPE си запазва правото да извърши кредитна проверка и да откаже този начин на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.

4.34 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "Klarna", плащането ще бъде обработено чрез Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричана по-долу "Klarna").

5a) Условия за доставка и изпращане

5.1 Ако Продавачът предложи да изпрати стоките, доставката ще бъде извършена в рамките на зоната за доставка, посочена от Продавача, до адреса за доставка, посочен от Клиента, освен ако не е договорено друго. Адресът за доставка, посочен при обработката на поръчката от Продавача, е определящ при обработката на сделката. В отклонение от това, ако е избран методът на плащане PAYPAL, адресът на доставка, депозиран от клиента в PAYPAL в момента на плащането, е определящ.

5.2 Ако доставката на стоките не се осъществи по причини, за които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача в резултат на това. Това не се прилага по отношение на разходите за обратна доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ от договора. В случай на ефективно упражняване на правото на отказ от страна на клиента, за разходите за връщане се прилага разпоредбата, предвидена в инструкциите за отказ на продавача.

5.3 Ако клиентът действа като предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента веднага след като продавачът предаде стоките на спедитора, превозвача или друго лице или институция, определени да извършат превоза. Ако клиентът действа като потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки по принцип преминава върху клиента или върху лице, упълномощено да получи стоките, едва когато стоките бъдат предадени на клиента. Независимо от горното, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента, дори в случай на потребители, веднага след като продавачът предаде стоките на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, ако клиентът възложи на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, да извършат превоза и продавачът не е посочил предварително това лице или институция на клиента.

5.4 Продавачът си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или неподходяща самостоятелна доставка. Това се прилага само в случай, че Продавачът не носи отговорност за недоставянето и че Продавачът с дължимата грижа е сключил конкретна покриваща сделка с доставчика. Продавачът полага всички разумни усилия, за да се снабди със стоките. В случай на липса или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде информиран незабавно и възнаграждението ще бъде възстановено без забавяне.

5.5 Самостоятелното събиране не е възможно по логистични причини.

5.6 Ваучерите се предоставят на клиента, както следва:
- чрез изтегляне
- по електронна поща
- по пощата

5б) Мита

Ако поръчате продукти за доставка извън ЕС, може да се наложи да платите вносни мита и данъци, които ще бъдат начислени, след като пакетът достигне определената дестинация. Всички допълнителни такси за митническо оформяне трябва да бъдат поети от вас; ние нямаме контрол върху тези такси. Митническите разпоредби се различават значително в отделните държави, така че за повече информация трябва да се обърнете към местните митнически власти. Освен това, моля, имайте предвид, че когато направите поръчка, вие се считате за вносител и трябва да спазвате всички закони и разпоредби на страната, в която получавате продуктите. Защитата на личните ви данни е важна за нас и бихме искали да уведомим нашите международни клиенти, че трансграничните пратки подлежат на отваряне и проверка от митническите органи.

6) Запазване на правото на собственост

Ако продавачът извърши авансово плащане, той запазва правото си на собственост върху доставените стоки до пълното изплащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Освен ако в следващите разпоредби не е предвидено друго, се прилагат разпоредбите за законовата отговорност за дефекти. Това не се отнася за договорите за доставка на стоки:

7.2 Ако клиентът действа като предприемач,
- продавачът има право на избор на вида на последващото изпълнение;
- в случай на нови стоки давностният срок за дефекти е една година от доставката на стоките;
- в случай на употребявани стоки правата и претенциите за дефекти са изключени;
- давностният срок не се възобновява, ако се извърши заместваща доставка в рамките на отговорността за дефекти.

7.3 Гореспоменатите ограничения на отговорността и съкращаване на сроковете не се прилагат за
- до искове за обезщетение и възстановяване на разходите на клиента,
- в случай че Продавачът е укрил дефекта с измама,
- за стоки, които са били използвани в съответствие с обичайната им употреба за дадена сграда и са причинили нейната дефектност,
- за всяко съществуващо задължение на Продавача да предоставя актуализации за цифрови продукти, в случай на договори за доставка на стоки с цифрови елементи.

7.4 Освен това за предприемачите законовите давностни срокове за всяко законово право на регресен иск, което може да съществува, остават незасегнати.

7.5 Ако клиентът действа като потребител, той трябва да се оплаче от доставени стоки с очевидни транспортни повреди на доставчика и да информира продавача за това. Ако клиентът не направи това, то няма да има ефект върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.

8) Изкупуване на промоционални ваучери

8.1 Ваучери, които се издават безплатно от Продавача като част от промоции с определен срок на валидност и които не могат да бъдат закупени от Клиента (наричани по-долу "промоционални ваучери"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача и само през посочения период.

8.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоцията с ваучери, ако от съдържанието на промоционалния ваучер произтича съответното ограничение.

8.3 Промоционалните ваучери могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

8.4 Само един промоционален ваучер може да бъде използван за една поръчка.

8.5 Стойността на стоките трябва да е най-малко равна на сумата на промоционалния ваучер. Остатъкът от кредита няма да бъде възстановен от Продавача.

8.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача.

8.7 Кредитното салдо на промоционален ваучер не се изплаща в брой, нито се олихвява.

8.8 Промоционалният ваучер няма да бъде възстановен, ако клиентът върне стоките, заплатени изцяло или частично с промоционалния ваучер, в рамките на законовото си право на отказ.

8.9 Промоционалният ваучер може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект на съответния притежател, който е реализирал промоционалния ваучер в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

9) Изкупуване на ваучери за подарък

9.1 Ваучерите за подарък, които могат да бъдат закупени чрез онлайн магазина на Продавача (наричани по-долу "Ваучери за подарък"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача, освен ако не е посочено друго във Ваучера за подарък.

9.2 Ваучерите за подарък и остатъчните салда по тях могат да бъдат използвани до края на третата година след годината на закупуване на ваучера за подарък. Остатъчните салда ще бъдат преведени на клиента до датата на изтичане на срока на валидност.

9.3 Ваучерите за подарък могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

9.4 Само един ваучер за подарък може да бъде използван за една поръчка.

9.5 Ваучерите за подарък могат да се използват само за закупуване на Стоки и не могат да се използват за закупуване на допълнителни ваучери за подарък.

9.6 Ако стойността на ваучера за подарък не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача.

9.7 Балансът на ваучера за подарък не се изплаща в брой и не носи лихва.

9.8 Ваучерът за подарък може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект към съответния притежател, който е реализирал Ваучера за подарък в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

10) Приложимо право

Всички правни отношения между страните се уреждат от законите на Конфедерация Швейцария, с изключение на законите за международната продажба на движими вещи. В случай на потребители този избор на право се прилага само до степента, в която предоставената защита не е оттеглена от императивните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

11) Алтернативно разрешаване на спорове

11.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или услуги, в които участва потребител.

11.2 Продавачът не е длъжен и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

12) Информация за автентичността на отзивите на клиентите

Преди да бъдат публикувани, отзивите не се проверяват за автентичност. Поради това те могат да идват и от потребители, които в действителност не са закупили/използвали оценяваните продукти. Отзивите отразяват единствено възгледите и мненията на автора, а не на IncHealth. IncHealth не проверява и не подкрепя никакви твърдения, направени в тези ревюта.

13) Медицинска декларация за отказ от отговорност

Този уебсайт предоставя обща информация и дискусии за здравето и свързаните с него теми. Информацията и другото съдържание, предоставено на този уебсайт или в свързаните с него материали, не е предназначено и не трябва да се тълкува като медицински съвет, нито пък замества професионална медицинска експертиза или лечение. Ако вие или друго лице имате медицински проблем, трябва да се консултирате с вашия доставчик на здравни услуги или да потърсите друго професионално медицинско лечение. Никога не пренебрегвайте професионален медицински съвет или не отлагайте търсенето му заради нещо, което сте прочели в този блог или в някой от свързаните материали. Ако смятате, че може да имате спешен медицински проблем, незабавно се обадете на вашия лекар или на службите за спешна помощ. Мненията и възгледите, изразени на този уебсайт и от нас, нямат никаква връзка с тези на която и да е академична институция, болница, здравна практика или друга институция.